12 DIPUTATS FRANCESOS S’INTERESSEN PER RESOLDRE EL CONFLICTE POLÍTIC CATALÀ

El pre­si­dent del Par­la­ment, Roger Tor­rent, ha expli­cat aquest dilluns que ha rebut la pre­dis­po­sició d’una dot­zena de dipu­tats de l’Assem­blea Naci­o­nal Fran­cesa per gene­rar el “clima d’opinió neces­sari” per a la reso­lució del con­flicte polític entre Cata­lu­nya i l’Estat.

Després d’una reunió telemàtica amb dipu­tats de la cam­bra fran­cesa, Tor­rent ha indi­cat que els elec­tes han mos­trat “pre­o­cu­pació” pel con­flicte polític entre Cata­lu­nya i l’Estat i s’han interes­sat per les elec­ci­ons del 14-F.

Els dipu­tats, que s’han reu­nit amb Tor­rent a títol indi­vi­dual, han vol­gut conèixer la situ­ació política del país i Tor­rent els ha expli­cat com poden “inter­ce­dir” per acon­se­guir una solució política. Durant la reunió, Tor­rent ha rei­vin­di­cat les “vies democràtiques” que s’han impul­sat al Regne Unit i al Canadà amb els referèndums d’Escòcia i el Que­bec.

En una inter­venció a la premsa, Tor­rent ha expli­cat que alguns dels 12 dipu­tats amb qui s’ha reu­nit for­men part de la majo­ria que dóna suport al govern del pre­si­dent de la República Fran­cesa, Emma­nuel Macron.

Tor­rent ha rei­vin­di­cat que més enllà de la situ­ació de crisi per la Covid-19 que pateix Europa, hi ha una situ­ació de “repressió” a Cata­lu­nya amb més de 3.000 “repre­sa­li­ats” pen­dents de dife­rents pro­ce­di­ments judi­ci­als. “Es demos­tra que la dinàmica auto­ritària de l’Estat con­ti­nua”, ha subrat­llat.

El pre­si­dent del Par­la­ment ha cons­ta­tat que hi ha una majo­ria en la classe política euro­pea que veu “neces­sari” tro­bar una solució democràtica al con­flicte polític amb “nego­ci­ació i diàleg”.

Entre els dipu­tats que han par­ti­ci­pat de la reunió telemàtica hi ha hagut el soci­a­lista Regis Jua­nico, tres dipu­tats del grup par­la­men­tari ’Lli­ber­tat ter­ri­to­ris’, tres del grup ’La República en Marxa’, dos de l’Esquerra democràtica i repu­bli­cana, un del movi­ment democràtic, un de la ’França insub­misa’ i un no ads­crit.

En decla­ra­ci­ons a l’ACN, el dipu­tat de l’Assem­blea Naci­o­nal fran­cesa Sébas­tien Nadot ha subrat­llat que la reunió amb repre­sen­tants cata­lans “no és per par­lar d’inde­pendència”, sinó de la situ­ació dels pre­sos, la qual asse­gura no enten­dre. “Hi ha una pre­si­denta del Par­la­ment que està empre­so­nada per a molts anys, i això plan­teja mol­tes pre­gun­tes a un dipu­tat”, diu. Nadot va ser ele­git dipu­tat el 2017 pel par­tit La Républi­que En Marche del pre­si­dent Emma­nuel Macron, però va tren­car amb la for­mació després de votar en con­tra del pres­su­post del govern. Repre­senta l’Alta Garona, de la qual forma part Tolosa.

Nadot també s’ha refe­rit al con­flicte sobre la immu­ni­tat de l’expre­si­dent Car­les Puig­de­mont com a euro­di­pu­tat, la qual podria supo­sar la seva sus­pensió com a par­la­men­tari a Estras­burg. “Són per­so­nes esco­lli­des pel poble per ser repre­sen­tats al par­la­ment de la UE, també són els meus repre­sen­tants, no només ho són de Cata­lu­nya sinó de tota la UE”, explica.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (30-11-2020)

191 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: