22.000 PERSONES ES MANIFESTEN A BARCELONA AMB GREUS ALDARULLS

Després dels vio­lents enfron­ta­ments entre efec­tius poli­ci­als que van tenir lloc ahir dimarts a la nit a la dele­gació del govern espa­nyol a Bar­ce­lona i que es van tras­lla­dar fins al Pas­seig de Gràcia i zones adja­cents, avui dime­cres una con­cen­tració a la zona del car­rer Marina a la con­fluència amb la Gran Via ha aple­gat unes 22.000 per­so­nes segons ha infor­mat la Guàrdia Urbana de Bar­ce­lona.

La mobi¬≠lit¬≠zaci√≥, con¬≠vo¬≠cada pels CDRs, √©s tamb√© en con¬≠tra de les actu¬≠a¬≠ci¬≠ons poli¬≠ci¬≠als durant les mani¬≠fes¬≠ta¬≠ci¬≠ons dels √ļltims dies i, de fet, el lema √©s ‚ÄėQue se‚Äôn vagin!‚Äô, en refer√®ncia als agents de la Poli¬≠cia Naci¬≠o¬≠nal i la Gu√†rdia Civil arri¬≠bats a Cata¬≠lu¬≠nya per refor√ßar el dis¬≠po¬≠si¬≠tiu de segu¬≠re¬≠tat als car¬≠rers.

La poli­cia ha reforçat la segu­re­tat als vol­tants de la con­se­lle­ria d’Inte­rior. De moment, l’ambi­ent a la con­cen­tració és tran­quil, i els par­ti­ci­pants can­ten con­sig­nes a favor dels pre­sos i la inde­pendència.

Alguns tamb√© por¬≠ten paper de WC, ja que s‚Äôha fet una crida a les xar¬≠xes a por¬≠tar-ne perqu√® hi ha ‚Äúmolta merda per nete¬≠jar‚ÄĚ.

La con­cen­tració ha començat a des­plaçar-se en direcció a la con­se­lle­ria d’Inte­rior situ­ada a la con­fluència al car­rer Dipu­tació, entre Pas­seig de Sant Joan i Bailèn on ha arri­bat poc abans de dos quarts de nou.

Els con­cen­trats que es tro­ba­ven a pri­mera línia han inten­tat reti­rar les tan­ques de segu­re­tat i els Mos­sos han dis­pa­rat alguns pro­jec­tils de foam. Poc després, els Mos­sos han fet una pri­mera càrrega per dis­sol­dre els con­cen­trats.

Molta tensió a la zona de la con­se­lle­ria d’Inte­rior on cre­men aquest ves­pre diver­ses bar­ri­ca­des i s’ha creat una bata­lla cam­pal. Al Pas­seig Sant Joan hi ha una foguera de grans dimen­si­ons que talla la calçada, i també n’hi ha d’altres, de més peti­tes, for­ma­des per con­te­ni­dors o mobi­li­ari urbà, en car­rers adja­cents com Bailén. Alguns vehi­cles han estat afec­tats per les bar­ri­ca­des incen­di­a­des i també han cre­mat. Els bom­bers han hagut d’esforçar-se per con­te­nir les fla­mes a la can­to­nada de Dipu­tació amb Roger de Flor per evi­tar que una ben­zi­nera es pogués veure afec­tada per les fla­mes.

A l’alçada de Tetuan, es manté un fort dis­po­si­tiu poli­cial, amb dese­nes de fur­go­ne­tes i agents de Mos­sos i Poli­cia espa­nyola.

La poli­cia ha inter­vin­gut dis­pa­rant pro­jec­tils de foam i també ha fet diver­ses càrre­gues amb por­res. Els agents espa­nyols també s’han mobi­lit­zat de manera molt con­tun­dent amb les fur­go­ne­tes, i en alguna ocasió han pas­sat molt a prop dels mani­fes­tants i els peri­o­dis­tes.

Durant uns minuts, la Guàrdia Urbana ha tallat el trànsit a la Gran Via a l’alçada de l’antic hotel Ritz.

D‚Äôaltra banda, a Girona tamb√© hi ha hagut una con¬≠cen¬≠traci√≥ de pro¬≠testa que ha aca¬≠bat amb alda¬≠rulls i con¬≠te¬≠ni¬≠dors cre¬≠mant. En alguns punts s‚Äôhan produ√Įt enfron¬≠ta¬≠ments entre grups de mani¬≠fes¬≠tants i poli¬≠cies. Segons algu¬≠nes fonts hi hau¬≠ria almenys dos ferits.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (16-10-2019)

285 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: