EL CATALÀ, DE PATI DE COL·LEGI

”   De pati de col·legi  ”

(   XEVI XIRGO – XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT   )

“L’estudi de la Pla­ta­forma per la Llen­gua és un bany de rea­li­tat amb relació al cofo­isme lingüístic ofi­cial
Aquesta és la situ­ació del català. De pati de col·legi. L’informe que pre­sen­tava ahir la Pla­ta­forma per la Llen­gua sobre l’ús social del català era demo­li­dor: només un 14,6% de les con­ver­ses als patis dels ins­ti­tuts de les zones urba­nes de Cata­lu­nya són en català. Òscar Escu­der, el pre­si­dent de la Pla­ta­forma per la Llen­gua, que ja he dit en alguna altra ocasió que ve a ser una mena de veu de la consciència de la situ­ació del català, par­lava de situ­ació d’alarma. I ho és. Ho és sobre­tot amb relació al cofo­isme ofi­cial que sovint ens pre­te­nen ven­dre pel que fa a la llen­gua cata­lana. Aquesta mateixa set­mana, l’enquesta d’usos lingüístics de la població que cada cinc anys fa la direcció gene­ral de Política Lingüística del Depar­ta­ment de Cul­tura de la Gene­ra­li­tat i l’Ins­ti­tut d’Estadística de Cata­lu­nya con­cloïa que el model d’immersió lingüística és tot un èxit perquè el conei­xe­ment del català es refà i es rejo­ve­neix. Fantàstic.

Però la con­clusió és que en només un 14,6% dels patis dels ins­ti­tuts de les zones urba­nes es parla en català (“els patis són un dels punts prin­ci­pals d’interacció i lleure entre infants i ado­les­cents”, deia Òscar Escu­der). A mi em sem­bla (i ja sé que no en soc cap espe­ci­a­lista) que fa anys que ens con­so­lem dient que el conei­xe­ment del català creix (només fal­ta­ria, perquè s’ense­nya a les esco­les), però que ens hau­ria de pre­o­cu­par molt més el seu ús. Ja no els parlo pas ni dels cine­mes o ni del món de la justícia (en què l’ús del català és irri­sori, per no dir-ne insul­tant), sinó de la nos­tra quo­ti­di­a­ni­tat. El català, deia dies enrere l’informe de la direcció gene­ral de Política Lingüística, és l’idi­oma habi­tual d’un 36% dels enques­tats. I ho con­si­de­rava en el fons una xifra posi­tiva.

A mi m’esvera. Aquesta i la dels patis dels col·legis. Tanta immersió (tant d’adoc­tri­na­ment que ens acu­sen de fer) i resulta que les xifres del català són aques­tes. Pre­o­cu­pant. No pot ser que això sigui només perquè tenim al davant un estat que de plu­ri­lingüístic no en té res i que con­si­dera més meritós saber danès que català. Quan l’emergència lingüística és la que és, algú més a banda de la Pla­ta­forma per la Llen­gua hi hau­ria de dir la seva.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (19-7-2019)

476 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: