A CATALUNYA ELS RICS SÓN MÉS POBRES: LES GRANS FORTUNES ES CONCENTREN A MADRID

A Catalunya els rics són més pobres.
Les grans fortunes es concentren a Madrid, mentre que a Catalunya la mitjana tributada per l’impost de patrimoni és molt inferior
Giró i Torrent blasmen Moreno Bonilla pel dúmping fiscal contra Catalunya.
(M. MORENO – BARCELONA )
L’últim esti­ra­bot del pre­si­dent de la Junta d’Anda­lu­sia, Juan Manuel Moreno Boni­lla, que en el moment de boni­fi­car al cent per cent l’impost del patri­moni, ha con­vi­dat de manera directa les empre­ses i les for­tu­nes cata­la­nes a tras­lla­dar la seu a Anda­lu­sia ha pro­vo­cat, a més de les lògiques reac­ci­ons per l’atza­ga­iada política, un seguit de refle­xi­ons sobre el paper i el pes d’aquest tri­but en els comp­tes de les admi­nis­tra­ci­ons.

A Cata­lu­nya, l’impost del patri­moni el van decla­rar l’any pas­sat uns 82.000 con­tri­bu­ents, menys de l’1% de la població cata­lana. Segons les últi­mes dades, la recap­tació, 621,9 mili­ons, repre­senta poc més d’un 2% del pres­su­post català. A més, en la com­pa­ra­tiva amb altres ter­ri­to­ris de l’Estat, el patri­moni mitjà decla­rat a Cata­lu­nya, 2,6 mili­ons per con­tri­bu­ent, segons els càlculs més recents, cor­res­po­nents al 2019, és molt infe­rior al patri­moni decla­rat a Madrid, on és de 10,2 mili­ons de mit­jana. Val a dir que, com ara a Anda­lu­sia, a Madrid, mal­grat el volum dels patri­mo­nis decla­rats, aquests no tri­bu­ten ni un cèntim, ja que el govern autonòmic d’Isa­bel Díaz Ayuso, com ara el de Moreno Boni­lla, té l’impost boni­fi­cat al 100%. I tan­ma­teix, la mit­jana decla­rada a Cata­lu­nya per patri­moni també és infe­rior a la del con­junt de l’Estat, on aquesta xifra és de 3,4 mili­ons per decla­rant.

Aquesta dis­pa­ri­tat admet, però, certs mati­sos. Segons explica el pro­fes­sor d’eco­no­mia de la UB Ale­jan­dro Este­ller, part de la diferència es pot expli­car perquè el mínim exempt a Cata­lu­nya és de 500.000 euros, men­tre que en altres ter­ri­to­ris només tri­bu­ten els con­tri­bu­ents amb un patri­moni supe­rior als 700.000 euros, i per tant hi ha cata­lans que fan la decla­ració tot i dis­po­sar de menys patri­moni. No obs­tant això, per Este­ller, “la com­pa­ració amb Madrid no té sen­tit, perquè allà està clar que les for­tu­nes són molt supe­ri­ors, ja que hi ha tots els alts exe­cu­tius i els grans empre­sa­ris ”. A banda d’això, tot i que els madri­lenys amb més de dos mili­ons de patri­moni teòrica­ment estan obli­gats a fer decla­ració encara que no tri­bu­tin, “tam­poc sem­bla que ningú perdi gaire el temps a per­se­guir els qui no la facin”.

Tor­nant a la pro­posta de la Junta anda­lusa, que fins i tot sem­bla dis­po­sada a dur a terme una antiga idea d’ins­tal·lar una ofi­cina a Bar­ce­lona per atreure inver­si­ons i capi­tal cata­lans cap al seu ter­ri­tori recon­ver­tit en paradís fis­cal, és, per Este­ller “la xoco­lata del lloro”. Perquè el pes de l’impost de patri­moni sobre la des­pesa total, mal­grat que no és menys­pre­a­ble, “no repre­sen­ta­ria una des­feta en el pres­su­post”. Per fer una com­pa­ra­tiva acces­si­ble amb els gai­rebé 622 mili­ons recap­tats per patri­moni, el pro­fes­sor de la UB recorda que “la Gene­ra­li­tat gasta en Salut uns 11.200 mili­ons i 7.700 en edu­cació”.

Este­ller lamenta, mal­grat tot, la com­petència ferotge des­fer­mada al vol­tant de tri­buts com aquest i qua­li­fica de “ter­ro­risme fis­cal” basat en “un dis­curs popu­lista” aquest acar­nis­sa­ment entre ter­ri­to­ris. Tot i que dubta que la Gene­ra­li­tat acabi supri­mint l’impost boni­fi­cant-lo, troba molt perillós que la població en gene­ral arribi a veure de bon ull l’eli­mi­nació d’aquest tri­but que grava les grans for­tu­nes. Per exem­ple, amb la seva decisió, Moreno Boni­lla està per­do­nant al 0,2% més ric d’Anda­lu­sia, unes 17.000 per­so­nes, menys de cent mili­ons d’euros en total.

I si fos l’Estat qui l’eli­minés, per evi­tar aquest dúmping tan per­niciós, “hau­ria de com­pen­sar les comu­ni­tats autònomes, amb diners pro­vi­nents d’impos­tos no tan pro­gres­sius com el del patri­moni, amb les con­següents reper­cus­si­ons redis­tri­bu­ti­ves”, sen­ten­cia Este­ller.

“Al segle XX ja hem vist de tot –s’exclama Este­ller– i resulta curiós que hi hagi gent que accepti eli­mi­nar un impost que només afecta un 1% de la població, que a més és la més rica.” Es declara “pes­si­mista” pel que defi­neix com “una greu errada política”, tenint en compte “com ha cos­tat enten­dre que els impos­tos són equi­va­lents a l’estat del benes­tar”. Ara, sen­ten­cia, gua­nya ter­reny el popu­lisme, que “dona solu­ci­ons fàcils a pro­ble­mes molt com­ple­xos” a gent pre­dis­po­sada a creure-ho o als grans capi­tals als quals con­ve­nen aques­tes polítiques. “I com més tri­guem a fer-ho enten­dre, més difícil serà de rever­tir”, con­clou.

El govern, indig­nat

Pel que fa a les reac­ci­ons del govern, no van estal­viar crítiques ni retrets a Moreno Boni­lla. El con­se­ller d’Eco­no­mia i Finan­ces, Jaume Giró, va repli­car la crida del pre­si­dent andalús asse­gu­rant que “per coses com aques­tes volem mar­xar d’Espa­nya al més aviat pos­si­ble”. Giró va deni­grar les parau­les de líder de la Junta, “com les de la pre­si­denta de Madrid, Isa­bel Díaz Ayuso “tan­tes vega­des”, que demos­tren que “no tenen incon­ve­ni­ent a afe­blir Cata­lu­nya per enfor­tir Anda­lu­sia o Madrid”.

Durant l’acte en què es com­me­mo­ra­ven els deu anys de la cre­ació de l’empresa pública Infra­es­truc­tu­res.cat, Giró va adme­tre que, si mai Cata­lu­nya rep un sis­tema de finançament just, pot­ser “cal plan­te­jar seri­o­sa­ment una reforma de l’impost de patri­moni”. Igual­ment, si aquesta cir­cumstància es donés, el titu­lar d’Eco­no­mia va garan­tir: “Mai no en farem una ban­dera per con­vi­dar els anda­lu­sos ni ningú a por­tar les empre­ses cap aquí.” A més de recor­dar el dèficit fis­cal de 20.200 mili­ons anu­als i la baixa exe­cució de les inver­si­ons que l’Estat pres­su­posta a Cata­lu­nya, “tan sols un euro de cada tres”, Giró va subrat­llar que si Anda­lu­sia supri­meix el tri­but és perquè és recep­tora dins del model de finançament, men­tre que Cata­lu­nya redis­tri­bu­eix i no es pot per­me­tre eli­mi­nar-lo. “Té sen­tit –va recal­car– que un ter­ri­tori recep­tor rebaixi impos­tos i faci com­petència fis­cal agres­siva?”, va inqui­rir Giró, abans de recor­dar que Cata­lu­nya “és i ha estat un país d’opor­tu­ni­tats”, i que ell se sent “orgullós” del model de soci­e­tat cata­lana. Dins d’aquest, va deta­llar que mal­grat tots els recur­sos de què dis­posa Madrid, “com a hiper­ca­pi­tal d’un estat cen­tra­lit­zat”, té una des­pesa social molt infe­rior. Des­cab­de­llant dades dels pres­su­pos­tos del 2021, el con­se­ller va deta­llar que Cata­lu­nya des­tina un 7% més per habi­tant a sani­tat, un 15% més a edu­cació un 13% més a ser­veis soci­als, un 86% més a foment de l’ocu­pació, un 74% més a cul­tura, un 208% més a infra­es­truc­tu­res, un 64% més a recerca i un 98% més a indústria.

For­ta­le­ses sense rival

Per la seva banda, el con­se­ller d’Empresa i Tre­ball, Roger Tor­rent, va recor­dar que Cata­lu­nya té “tan­tes for­ta­le­ses” que con­ti­nua sent enor­me­ment com­pe­ti­tiva a nivell empre­sa­rial “mal­grat el dèficit crònic d’inver­si­ons i el dúmping fis­cal” d’altres comu­ni­tats. Tor­rent va res­sal­tar que a casa nos­tra s’ofe­rei­xen “tots els avan­tat­ges perquè les empre­ses s’hi esta­blei­xin” i va posar com a exem­ple el fet que ahir mateix es van anun­ciar els plans de la tec­nològica Paper­nest, que ampliarà la seva plan­ti­lla en 300 llocs de tre­ball fins a arri­bar al miler i que ha con­so­li­dat Bar­ce­lona com el seu prin­ci­pal hub estratègic a Europa. I tot “gràcies a l’eco­sis­tema tec­nològic, la qua­li­tat de vida, la capa­ci­tat d’atracció de talent i la dimensió inter­na­ci­o­nal de Bar­ce­lona”. Ele­ments, va subrat­llar Tor­rent, “que no es com­pren a força de dúmping fis­cal”. Final­ment, el con­se­ller va reco­ma­nar al pre­si­dent andalús que “faria bé de cen­trar les seves polítiques en les neces­si­tats dels anda­lu­sos i les anda­lu­ses i dei­xar els cata­lans i les cata­la­nes en pau”.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (22-IX-2022)

80 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: