AI, EL 51%! UNIONISTES, EMMASCARATS I ERC JA TROBEN QUE NO EN FEM PROU

” Ai, ai, ai, el 51%!”
Unionistes, emmascarats i ERC ja troben que no en fem prou
( JOAN VALL CLARA )
L’ uni­o­nisme emmas­ca­rat (cive­tista, inter­me­di­ari, equi­dis­tant, nego­ci­a­dor, pont aeri, ter­cera via, neo­au­to­no­mista i mode­ra­dor) malda per gua­nyar el relat que amb el 51% dels vots no es pot fer la inde­pendència. Se suposa que la llei natu­ral i suprema de la indis­so­lu­bi­li­tat de la pàtria per­met man­te­nir la uni­tat amb el 49% i menys.

Dei¬≠xem-ho, per√≤, perqu√® l‚Äôuni¬≠o¬≠nisme i l‚Äôuni¬≠o¬≠nisme emmas¬≠ca¬≠rat ja no estan sols en la teo¬≠ria de la insu¬≠fici√®ncia del 51%. Fa unes set¬≠ma¬≠nes la repu¬≠bli¬≠cana Marta Vilalta s‚Äôhi va afe¬≠gir p√ļbli¬≠ca¬≠ment. Havien apa¬≠re¬≠gut enques¬≠tes que vati¬≠ci¬≠na¬≠ven que l‚Äôinde¬≠pen¬≠den¬≠tisme podia obte¬≠nir m√©s del 50%. Ara en el manual del cam√≠ cap a la vict√≤ria per la con¬≠tem¬≠placi√≥, Jun¬≠que¬≠ras i Rovira reblen el mateix clau. Haur√≠em d‚Äôacon¬≠se¬≠guir m√©s del 50% en con¬≠ti¬≠nu¬≠a¬≠des elec¬≠ci¬≠ons. De fet fa anys que ho penso, que aix√≠ tri¬≠om¬≠far√≠em.

Suposo que més enda­vant ens diran quan­tes elec­ci­ons s’han de gua­nyar i per quant s’han de gua­nyar. Quina seria la majo­ria qua­li­fi­cada i en quina peri­o­di­ci­tat? Set vega­des per sobre del 55%? Tres vega­des per sobre del 60%? Una vegada al 80%? Sobre­tot s’hau­ria d’expli­car el meca­nisme. Un auto­ma­tisme un cop escru­tats els vots? O els vots gene­ren el dret a una taula de diàleg on, ara sí, es pot par­lar de tot? Con­tem­plem casuística per si l’aritmètica elec­to­ral fa pas­ses enda­vant i endar­rere? Com la Cham­pi­ons d’abans? Te la que­des en pro­pi­e­tat si en fas tres de segui­des o cinc d’alter­nes?
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (12-9-2020)

298 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: