ARAGONÈS, UN NEOAUTONOMISTA: ” HEM D’ABANDONAR LA UNILATERALITAT “

El vice­pre­si­dent del Govern i con­se­ller d’Eco­no­mia, Pere Ara­gonès, creu que l’inde­pen­den­tisme hau­ria de “superar” el debat de la uni­la­te­ra­li­tat, que con­si­dera que és fona­men­tal­ment “induït des de fora”.

“Podem deci­dir actuar uni­la­te­ral­ment, però si no ho podem fer, perquè no tenim la capa­ci­tat coer­ci­tiva que sí que té l’Estat, entenc que és un debat que l’inde­pen­den­tisme hau­ria de superar i que en bona part ja està superat”, ha dit Ara­gonès en una entre­vista publi­cada aquest diu­menge a El Naci­o­nal. Pel que fa a l’apro­vació dels pres­su­pos­tos de 2020, cele­bra que el PSC, els comuns i la CUP hagin obert les por­tes a nego­ciar els comp­tes. “Fa un any no estàvem així”, ha asse­gu­rat.

Ara­gonès asse­nyala que el pri­mer objec­tiu del Govern ha de ser apro­var els pres­su­pos­tos de l’any 2020. “Aquest és l’únic govern pos­si­ble, perquè no hi ha una majo­ria alter­na­tiva a la qual repre­senta ERC i JxCat”, asse­gura.

Amb aquest govern han “de fer l’esforç” en aquest curs polític que ara comença a “reforçar la majo­ria par­la­mentària”, ja que con­si­dera que ho neces­si­ta­ran per fer front a la sentència del Tri­bu­nal Suprem.

Res­pecte la reta­llada del 6% de la des­pesa del sec­tor públic que ha orde­nat el depar­ta­ment d’Eco­no­mia, Ara­gonès acusa el govern espa­nyol d’estar trans­fe­rint cada mes a la Gene­ra­li­tat de Cata­lu­nya els matei­xos recur­sos del model de finançament que l’any 2018, i “es queda tot l’aug­ment de recap­tació”. “Tam­poc ha resolt la pèrdua de 483 mili­ons que el canvi en la recap­tació de l’IVA té aquest any”.

Això els porta a un “impa­ga­ment dels com­pro­mi­sos” si no “pri­o­rit­zen”. “És una pri­o­rit­zació de la des­pesa de l’estat del benes­tar en una situ­ació d’ingres­sos insu­fi­ci­ents a causa de la paràlisi del govern espa­nyol”, ha argu­men­tat el titu­lar d’Eco­no­mia.

Pel que fa a unes pos­si­bles elec­ci­ons espa­nyo­les, creu que neces­si­ten que hi hagi un govern a l’Estat que, des de tota la dis­crepància política, puguin començar a seure a par­lar.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (18-9-2019)

207 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sĂ piga: