ARRENCA LA CATALAN WEEK DE L’ANC PER ACTIVAR LA DIADA

Les assem­blees exte­ri­ors de l’Assem­blea Naci­o­nal Cata­lana (ANC) van començar ahir l’ano­me­nada Cata­lan Week, una vin­tena d’acti­vi­tats arreu del món per pre­pa­rar la mobi­lit­zació de la pròxima Diada. Orga­nit­zada per pri­mera vegada el 2016, la Cata­lan Week té com a objec­tiu fomen­tar la causa inde­pen­den­tista cata­lana a l’estran­ger i denun­ciar la repressió política per­pe­trada per l’Estat espa­nyol.

L’Assem­blea de Suïssa va donar ahir el tret de sor­tida als esde­ve­ni­ments amb una con­cen­tració a Zuric. Avui tindrà lloc un debat vir­tual per part de l’ANC Madrid cen­trat en els deu mesos de l’empre­so­na­ment de l’acti­vista Dani Gallardo, a Alcalá-Meco, per haver pro­tes­tat con­tra les sentències del Tri­bu­nal Suprem con­tra els líders inde­pen­den­tis­tes l’octu­bre del 2019.

El 3 de setem­bre, la pre­si­denta de l’enti­tat, Eli­senda Palu­zie, par­ti­ci­parà en una con­ferència a Bil­bao orga­nit­zada per l’ANC Euskal Her­ria sobre els efec­tes de la repressió espa­nyola en el movi­ment inde­pen­den­tista i els seus rep­tes actu­als. El dia 9, la secció de Brus­sel·les orga­nit­zarà diver­sos actes públics, com la retrans­missió d’una entre­vista al raper exi­liat Josep Valtònyc, men­tre que la de Madrid cele­brarà un debat amb Albert Pont, pre­si­dent del Cer­cle Català de Nego­cis, i David Fernàndez, vice­pre­si­dent de l’ANC. Els actes s’allar­ga­ran fins més enllà de la Diada, el dia 13.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (30-8-2020)

168 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sĂ piga: