ARTUR MAS: ” EL PROCÉS NO ESTÀ NI VIU NI MORT, ESTÀ HIBERNAT AL CONGELADOR”

L’expre­si­dent de la Gene­ra­li­tat Artur Mas ha negat que el procés inde­pen­den­tista català esti­gui “mort”, com han afir­mat dife­rents veus del govern espa­nyol en les dar­re­res set­ma­nes.

“El procés no està ni viu ni mort, està hiber­nat al con­ge­la­dor”, ha dit Mas en una entre­vista aquest matí al pro­grama El suple­ment de Cata­lu­nya Ràdio.

Mas ha qua­li­fi­cat de “pro­vo­cació” les parau­les de Pedro Sánchez o Félix Bolaños quan afir­men que el procés ha mort. “Són una irres­pon­sa­bi­li­tat i una fal­se­dat”, ha reblat. I és que segons ell, “ningú pot cer­ti­fi­car si el procés ha aca­bat: només podran fer-ho els ciu­ta­dans de Cata­lu­nya quan vagin a votar, són els únics auto­rit­zats”.

D’altra banda, ha opi­nat que ERC té com a objec­tiu con­ver­tir-se en el par­tit hegemònic a Cata­lu­nya “però no se’n surt”. “ERC té una estratègia molt clara i legítima de con­ver­tir-se en el par­tit hegemònic a Cata­lu­nya, però li està cos­tant molt, moltíssim”, ha insis­tit el 129è pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat. “De fet, Ara­gonès està encapçalant el Govern amb menys suports al Par­la­ment des del 1980, amb només 33 dipu­tats”, ha recor­dat. “Això sí, ERC ho està inten­tant, però no se n’acaba de sor­tir”, ha reblat.

L’exlíder de CDC s’ha mos­trat còmode en el seu paper allu­nyat de la pri­mera línia política. “Jo no em sento com un gerro xinès, hi ha expre­si­dents que tro­ben el seu paper i se sen­ten còmodes, i n’hi ha d’altres que no tant”, ha afir­mat.

“Ja vaig dei­xar clar a Puig­de­mont en el meu relleu a la pre­sidència que, a par­tir de lla­vors, hi era per aju­dar i no moles­tar. I a vega­des els ger­ros xine­sos moles­ten”, ha iro­nit­zat l’expre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, en una referència velada a l’expre­si­dent del govern espa­nyol Felipe González. “A vega­des he donat la meva opinió, és cert, i sovint he dis­cre­pat. Però la meva volun­tat és cri­ti­car poc, expres­sar-me el just i fer veure que la política va més enllà del dia a dia i de l’insult diari”, ha asse­gu­rat.

En aquest con­text, ha negat que la CUP fos la res­pon­sa­ble de la fi de la seva car­rera política. “La CUP no va ser qui em va apar­tar, em vaig apar­tar jo”, ha mani­fes­tat.

“Jo tenia dues opci­ons: repe­tir elec­ci­ons o apar­tar-me, i vaig deci­dir la segona. I ho vaig fer per subrat­llar que en moments trans­cen­dents d’un país les per­so­nes no poden estar per sobre dels pro­jec­tes”, ha expli­cat Mas. “Calia pre­ser­var la con­tinuïtat del pro­jecte sobi­ra­nista, ja que hi havia majo­ria abso­luta a favor de l’inde­pen­den­tisme per pri­mera vegada. Era un moment trans­cen­dent i per això vaig sacri­fi­car la meva pre­sidència de la Gene­ra­li­tat”, ha defen­sat.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (21-I-2023)

28 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: