AVÍS DEL GOVERN: O CONFINAMENT TOTAL O ESTRÈS MÀXIM A SANITAT

La por­ta­veu del Govern, Merit­xell Budó, ha aler­tat que, sense el “con­fi­na­ment total” la sani­tat cata­lana entrarà “en estrès màxim” aquest cap de set­mana, i la set­mana que ve “podria entrar en col·lapse”. La con­se­llera ha dema­nat a l’Estat “mesu­res dràsti­ques” per evi­tar-ho, durant la roda de premsa telemàtica d’aquest dijous al mig­dia, con­junta amb la con­se­llera de Salut, Alba Vergés, i el titu­lar d’Inte­rior, Miquel Buch. La por­ta­veu del Govern ha recor­dat: “Estem a les por­tes d’un cap de set­mana. Cal que­dar-se a casa”.

Govern. Generalitat

@govern
#Portaveu @meritxellbudo: “L’últim informe elaborat pels experts mèdics ens diuen que només reduint els contagis el sistema sanitari aguantarà. Si no es prenen mesures dràstiques, el sistema sanitari entrarà en stress aquest cap de setmana” #COVID19 #Coronavirus

Vergés ha insis­tit que “cal que­dar-se a casa” per poder “pro­te­gir a les per­so­nes més vul­ne­ra­bles”. I en aquest sen­tit ha afe­git: “En les pro­pe­res set­ma­nes el sis­tema sani­tari farà front a una esca­lada de demanda per casos de covid-19 que ten­si­o­narà enor­me­ment les nos­tres orga­nit­za­ci­ons i pro­fes­si­o­nals que hi tre­ba­llen”.

Govern. Generalitat

@govern
▶ #Consellera @albaverges: “Cal aquest confinament és la millor manera per protegir-nos. La setmana vinent el nostre sistema de salut haurà d’assumir una escalada de casos que estressarà el nostre sistema i hem d’evitar que pugui colapsar” #COVID19 #Coronavirus

El Govern ha fet una crida aquest dijous als pro­fes­si­o­nals sani­ta­ris que tin­guin menys de 70 anys a rein­cor­po­rar-se per la pandèmia del coro­na­vi­rus, segons ha reco­llit l’agència ACN. Els met­ges i infer­me­res que vul­guin res­pon­dre a la crida s’han d’adreçar als seus antics cen­tres sani­ta­ris, que ja han rebut ins­truc­ci­ons de com han de pro­ce­dir, ha expli­cat la con­se­llera de Salut, Alba Vergés. El Depar­ta­ment també ha iden­ti­fi­cat almenys 400 met­ges que es van titu­lar l’any pas­sat, i que esta­ven espe­rant plaça per a la residència després de fer l’exa­men MIR, perquè també es puguin incor­po­rar.

A la pri­vada

Vergés ha con­fir­mat que ja es deri­ven paci­ents a la pri­vada per regu­lar flu­xos entre hos­pi­tals. La con­se­llera ha remar­cat que ara hi ha un sol sis­tema sota coor­di­nació del Depar­ta­ment de Salut, i ja no es dis­tin­geix entre públic i pri­vat. “La pri­vada no entra en joc quan la pública està plena, sinó que aquests flu­xos s’estan regu­lant des de fa dies, però cada vegada amb més inten­si­tat”, ha indi­cat en roda de premsa, on ha expli­cat que tots els hos­pi­tals ja han posat en marxa els seus plans de con­tingència davant de l’aug­ment de casos de coro­na­vi­rus.

Vergés ha indi­cat que no des­car­ten l’ofe­ri­ment de Fira de Bar­ce­lona per aco­llir malalts, i de fet Salut ja està estu­di­ant incor­po­rar hotels per aten­dre els paci­ents més lleus.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (19-3-2020)

295 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: