BORRÀS: ” NO ESTEM PER REPENSAR L’ESTAT, SINÓ PER LA INDEPENDÈNCIA “

La por­ta­veu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, s’ha des­mar­cat del llen­guatge que el pre­si­dent del govern espa­nyol, Pedro Sánchez, ha uti­lit­zat pro­po­sant una ree­dició dels Pac­tes de la Mon­cloa per afron­tar la crisi pel coro­na­vi­rus.

“JxCat no està per repen­sar el model d’Estat perquè l’estat en què volem pen­sar és en la inde­pendència de Cata­lu­nya”, ha dit en una entre­vista a Ràdio 4.

Tot i així, Borràs ha asse­gu­rat que si la intenció del govern de Sánchez és bus­car acords econòmics, JxCat escol­tarà les pro­pos­tes. En aquest sen­tit, ha afe­git que el nom de la pro­posta els “allu­nya” a con­tri­buir-hi.

Segons Borràs, els pac­tes de la Mon­cloa van ser uns acords que van “enter­rar” la pos­si­bi­li­tat de tren­car amb el règim fran­quisme i el van “per­pe­tuar d’una manera sociològica”. En aquest con­text, ha afe­git que d’entrada el nom porta a un “mite fun­da­ci­o­nal de la democràcia post­fran­quisme, en una mena de ren­dició orga­nit­zada”.

I ha lamen­tat que en el con­text del ’77 es podia haver jut­jat el fran­quisme i haver plan­te­jat si es volia una república o una monar­quia.

Pre­gun­tada per quin serà el vot de JxCat dijous al Congrés sobre la pròrroga de l’estat d’alarma fins al 26 d’abril, Borràs ha expli­cat que encara està par­lant amb minis­tres del govern espa­nyol sobre algu­nes de les mesu­res que s’han d’apro­var.

“Estem inten­tant acon­se­guir que siguin les mesu­res que con­si­de­rem necessàries i encara estem ulti­mant alguns detalls de les mesu­res econòmiques i labo­rals”, ha afe­git.

Borràs ha recor­dat que en l’ante­rior pròrroga de l’estat d’alarma, JxCat va fer un “sí crític” a les mesu­res i que es van abs­te­nir a la pròrroga en con­si­de­rar que s’havia fomen­tat en una reti­rada de com­petències, un “155 per la via de l’excusa sanitària”, segons ha dit.

Pre­gun­tada per les reta­lla­des en sani­tat dels governs d’Artur Mas, Borràs ha con­si­de­rat que és “super­fi­cial” dir que un reta­lla allà on vol, ha afe­git que els pres­su­pos­tos són fruit de con­jun­tu­res i ha defen­sat que en els governs que ella va par­ti­ci­par com a direc­tora gene­ral, el Depar­ta­ment de Salut tenia un “paper pre­mi­nent”.

“Les reta­lla­des són fruits d’exces­sos i tots sabem qui va dur a terme aquests exces­sos”, ha conclòs.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT 7-4-2020=

235 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: