CADA DIA MIL AGRESSIONS A LA LLENGUA: AVUI, A UN HOSPITAL DE FIGUERES

La Pla¬≠ta¬≠forma per la Llen¬≠gua denun¬≠cia la ‚Äúdis¬≠cri¬≠mi¬≠naci√≥‚ÄĚ i ‚Äúvexaci√≥‚ÄĚ d‚Äôuna paci¬≠ent de l‚ÄôHos¬≠pi¬≠tal de Figue¬≠res per par¬≠lar en catal√†.

L‚Äôenti¬≠tat asse¬≠gura que l‚Äôafec¬≠tada, que va pre¬≠sen¬≠tar una queixa al cen¬≠tre hos¬≠pi¬≠ta¬≠lari i a l‚ÄôIns¬≠ti¬≠tut Catal√† de la Salut, va par¬≠lar en catal√† a un metge i que aquest li va recri¬≠mi¬≠nar afir¬≠mant que fa cinc anys que tre¬≠ba¬≠lla aqu√≠, que no l‚Äôha apr√®s i que no t√© intenci√≥ de fer-ho. ‚ÄúEm que¬≠dar√© i no penso apren¬≠dre‚Äôl, s√≥c vene√ßol√† his¬≠pa¬≠no¬≠par¬≠lant i vost√® va apren¬≠dre cas¬≠tell√†‚ÄĚ, li va etzi¬≠bar, segons la denun¬≠ci¬≠ant. La dona va insis¬≠tir que volia seguir expres¬≠sant-se en catal√† i el facul¬≠ta¬≠tiu li va res¬≠pon¬≠dre que aix√≤ era ‚Äúracisme‚ÄĚ.

Des de la pla­ta­forma insis­tei­xen que el males­tar de l’afec­tada no es deu al fet que el metge l’atengués en cas­tellà sinó que li recri­minés que ella ho fes en català i que l’acusés de racista per fer-ho.

L‚Äôorga¬≠nit¬≠zaci√≥ que tre¬≠ba¬≠lla per pro¬≠moure la llen¬≠gua cata¬≠lana ha deta¬≠llat en un comu¬≠ni¬≠cat que l‚Äôhos¬≠pi¬≠tal va res¬≠pon¬≠dre a la queixa de la paci¬≠ent afir¬≠mant que ‚Äúent√©n‚ÄĚ que ‚Äúsi el pro¬≠fes¬≠si¬≠o¬≠nal la va aten¬≠dre en cas¬≠tell√† va ser per faci¬≠li¬≠tar la comu¬≠ni¬≠caci√≥‚ÄĚ i per donar-li una ‚Äúmillor assist√®ncia‚ÄĚ. A la res¬≠posta, afe¬≠gei¬≠xen al comu¬≠ni¬≠cat, tamb√© va adme¬≠tre que la legis¬≠laci√≥ reco¬≠neix el dret a expres¬≠sar-se en catal√† i a ‚Äúno ser dis¬≠cri¬≠mi¬≠nat per ra√≥ de la llen¬≠gua ofi¬≠cial que s‚Äôempra‚ÄĚ per√≤ que ‚Äús‚Äôexcusa‚ÄĚ en el fet que els facul¬≠ta¬≠tius de Cata¬≠lu¬≠nya ‚Äútenen or√≠gens diver¬≠sos‚ÄĚ.

La pla¬≠ta¬≠forma veu ‚Äúimpro¬≠ce¬≠dent‚ÄĚ la res¬≠posta i lamenta que ‚Äúno s‚Äôinformi si aquests fets que s‚Äôhan denun¬≠ciat s‚Äôhan inves¬≠ti¬≠gat‚ÄĚ. La direc¬≠tora de l‚Äôenti¬≠tat, Neus Mes¬≠tres, creu que la situ¬≠aci√≥ i la res¬≠posta deno¬≠ten que el cen¬≠tre hos¬≠pi¬≠ta¬≠lari ‚Äúno nom√©s no t√© uns cri¬≠te¬≠ris clars sobre com ges¬≠ti¬≠o¬≠nar la diver¬≠si¬≠tat ling√ľ√≠stica, sin√≥ que des¬≠carta qual¬≠se¬≠vol inves¬≠ti¬≠gaci√≥ dels fets i no informa sobre si t√© un pro¬≠to¬≠col per garan¬≠tir els drets ling√ľ√≠stics dels ciu¬≠ta¬≠dans‚ÄĚ.

Paral¬∑lela¬≠ment, l‚Äôenti¬≠tat ha posat els fets en conei¬≠xe¬≠ment del depar¬≠ta¬≠ment de Salut i demana una reuni√≥ amb l‚Äôhos¬≠pi¬≠tal per abor¬≠dar-ho i ‚Äúofe¬≠rir-li suport‚ÄĚ en casos com aquest.

L’hos­pi­tal diu que ja va inves­ti­gar el cas

Des de l‚ÄôHos¬≠pi¬≠tal de Figue¬≠res han defen¬≠sat que ja es va obrir una inves¬≠ti¬≠gaci√≥ per la recla¬≠maci√≥ d‚Äôuna paci¬≠ent que els denun¬≠ci¬≠ava per ‚Äúdis¬≠cri¬≠mi¬≠naci√≥‚ÄĚ i ‚Äúvexaci√≥‚ÄĚ per part d‚Äôun pro¬≠fes¬≠si¬≠o¬≠nal del cen¬≠tre pel fet que aquesta se li adrec√©s en catal√†.

En aquest sen¬≠tit, el cen¬≠tre asse¬≠gura que ja es van dis¬≠cul¬≠par amb la paci¬≠ent i con¬≠si¬≠de¬≠ren que es tracta d‚Äôuna ‚Äúsitu¬≠aci√≥ mal resolta per part del pro¬≠fes¬≠si¬≠o¬≠nal‚ÄĚ que va deri¬≠var a una ‚Äúesca¬≠lada ver¬≠bal‚ÄĚ.

L‚Äôhos¬≠pi¬≠tal afirma que la Pla¬≠ta¬≠forma per la Llen¬≠gua no s‚Äôha posat en con¬≠tacte amb ells ni amb la Fun¬≠daci√≥ Salut Empord√† (que √©s qui el ges¬≠ti¬≠ona) per dema¬≠nar cap reuni√≥. Per √ļltim, el cen¬≠tre sani¬≠tari garan¬≠teix que tre¬≠ba¬≠lla per pre¬≠ser¬≠var els drets ling√ľ√≠stics dels usu¬≠a¬≠ris i per aix√≤ agra¬≠ei¬≠xen que els noti¬≠fi¬≠quin les quei¬≠xes ‚Äúper millo¬≠rar la pres¬≠taci√≥ del ser¬≠vei‚ÄĚ.

Informa: ELPUNTAVUI.CAT (16-9-2019)

402 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: