CADA DIA UNA REPRESSIÓ JUDICIAL ESPANYOLA: AVUI, EL CONSELLER BUCH

La con­se­llera de Pre­sidència, Merit­xell Budó, ha expres­sat el suport del Govern al cap d’Inte­rior, Miquel Buch, que aquest dimarts al matí ha decla­rat per segon cop al Tri­bu­nal Supe­rior de Justícia de Cata­lu­nya (TSJC) com a inves­ti­gat per deso­bediència, per la seva actu­ació com a alcalde per l’1-O. En la roda de premsa poste­rior al Con­sell Exe­cu­tiu, la por­ta­veu ha estès la soli­da­ri­tat del Govern a tot­hom qui també pateix la “repressió judi­cial” de l’Estat de manera “injusta”. A més, Budó ha asse­gu­rat que la citació de Buch és una “mos­tra més” de l’acció d’Espa­nya con­tra els polítics cata­lans.

Buch ha expli­cat davant de la magis­trada ins­truc­tora del TSJC que, després que el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal (TC) sus­pengués el decret de con­vo­catòria de l’1-O, ell ja no va fer cap altre actu­ació com alcalde de Premià de Mar. Així, només va sig­nar, abans de la sus­pensió, un decret de suport polític al referèndum. També ha negat que ordenés obrir locals muni­ci­pals per faci­li­tar les vota­ci­ons.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (16-7-2019)
349 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: