CANADELL AVISA: ” EL GOBIERNO NOMÉS FA FALSES PROMESES “

El pre­si­dent de la Cam­bra de Comerç de Bar­ce­lona, Joan Cana­dell, ha avi­sat que el govern espa­nyol “vol fer creure als cata­lans que ha tor­nat el diàleg” però que la rea­li­tat és que “seguim com sem­pre”. “Fal­ses pro­me­ses men­tre ens seguei­xen mal­trac­tant amb un dèficit fis­cal insos­te­ni­ble, cal exi­gir una solució defi­ni­tiva”, ha recla­mat en un con­junt de piu­la­des a Twit­ter. Cana­dell ha reac­ci­o­nat a l’anunci de l’exe­cu­tiu espa­nyol de no pagar la liqui­dació de l’IVA de 2017 a les comu­ni­tats autònomes i ho ha qua­li­fi­cat “d’escàndol”.

Joan Canadell
@jcanadellb
Ahir vam tenir un exemple més de la GREU situació q viu Catalunya. Vegeu aquestes dues notícies i seguiu FIL:

1. La Ministra d’hisenda no liquidarà l’IVA pendent http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1736744-montero-diu-a-les-autonomies-que-no-els-pot-pagar-la-liquidacio-de-l-iva-del-2017.html …

2. Colau i Sánchez acorden la Cocapitalitat de l’Estathttps://www.google.es/amp/s/www.lavanguardia.com/local/barcelona/20200207/473321984379/acuerdo-colau-sanchez-barcelona-cocapital-cultural-cientifica.html%3ffacet=amp …

Montero diu a les autonomies que no els pot pagar la liquidació de l’IVA del 2017
La ministra d’Hisenda ofereix compensar-ho amb la flexibilització del dèficit i un FLA a interès zero La secretària d’Economia, Natàlia Mas, alerta que és “una proposta deshonesta ”

Segons ha adver­tit, això incre­men­tarà el dèficit fis­cal del 2017 i impli­carà, per tant, més deute públic català per “com­ba­tre-ho”. A les piu­la­des, Cana­dell ha apro­fi­tat per dema­nar a la Gene­ra­li­tat que “actuï” con­tra aquest “nou greuge”.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (8-2-2020)

132 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: