CANADELL: “LA DERROTA DE CALVI√ĎO A L’EUROGRUP AFAVOREIX CATALUNYA “

El president de la Cambra creu que l‚Äôelecci√≥ de Donohoe a l‚ÄôEurogrup, en detriment de l‚Äôespanyola Calvi√Īo, afavoreix Catalunya
La internacionalització de l’economia catalana ajudarà a sortir de la crisi post-Covid
( JORDI PANYELLA – BARCELONA )
El pre¬≠si¬≠dent de la Cam¬≠bra de Comer√ß de Bar¬≠ce¬≠lona, Joan Cana¬≠dell, con¬≠si¬≠dera que la no desig¬≠naci√≥ de la minis¬≠tra espa¬≠nyola Nadia Calvi√Īo com a pre¬≠si¬≠denta de l‚ÄôEuro¬≠grup √©s una bona not√≠cia per a l‚Äôeco¬≠no¬≠mia cata¬≠lana en l‚Äôestrat√®gia per sor¬≠tir de la crisi que ha gene¬≠rat la pand√®mia de la Covid-19. Cana¬≠dell est√† con¬≠ven√ßut que l‚Äôelecci√≥ de l‚Äôirland√®s Pasc¬≠hal Dono¬≠hoe per lide¬≠rar els minis¬≠tres de finan¬≠ces euro¬≠peus pot afa¬≠vo¬≠rir Cata¬≠lu¬≠nya pel fet que Irlanda √©s un pa√≠s petit amb una major sen¬≠si¬≠bi¬≠li¬≠tat cap a sis¬≠te¬≠mes econ√≤mics com √©s el catal√†.

Joan Cana­dell va fer aques­tes con­si­de­ra­ci­ons en la pre­sen­tació de la memòria econòmica de Cata­lu­nya, un docu­ment on es dibuixa un impacte bru­tal de la crisi del coro­na­vi­rus, amb una cai­guda d’un 10%, la més forta des de la Guerra Civil espa­nyola, però en el qual també s’apun­ten esce­na­ris d’espe­rança basats, fona­men­tal­ment, en el ferm espe­rit d’inter­na­ci­o­na­lit­zació de l’eco­no­mia del país.

En relaci√≥ amb la cre¬≠aci√≥ del fons de la Uni√≥ Euro¬≠pea per fer front a l‚Äôimpacte de la Covid-19, Cana¬≠dell va dir que ‚Äúara cal veure com van les nego¬≠ci¬≠a¬≠ci¬≠ons i ara no sabem com aca¬≠bar√† aix√≤‚ÄĚ. Ara b√©, va insis¬≠tir a dir: ‚ÄúS√≠ que sabem que la pre¬≠sid√®ncia de l‚ÄôEuro¬≠grup ha recai¬≠gut en un estat petit, cosa que pot aju¬≠dar a fer que hi hagi m√©s sen¬≠si¬≠bi¬≠li¬≠tat cap a eco¬≠no¬≠mies com la nos¬≠tra.‚ÄĚ El pre¬≠si¬≠dent de la Cam¬≠bra con¬≠si¬≠dera clau per garan¬≠tir la reac¬≠ti¬≠vaci√≥ econ√≤mica de Cata¬≠lu¬≠nya el fet de poder dis¬≠po¬≠sar d‚Äôuna part del fons euro¬≠peu.

La memòria econòmica de Cata­lu­nya explica que l’any 2019 va supo­sar un bon exer­cici per a l’eco­no­mia cata­lana, amb un crei­xe­ment d’un 1,9%, un fet que con­so­li­dava una situ­ació de pri­vi­legi i espe­rança en el futur perquè per sisè any con­se­cu­tiu es crei­xia per sobre de la mit­jana euro­pea. Hi havia un bon ante­ce­dent i unes bones pers­pec­ti­ves, perquè, segons la Cam­bra, l’any que serà recor­dat com el del coro­na­vi­rus es pre­sen­tava amb el vent a favor, però a par­tir del març tot es va torçar fins al punt d’espe­rar una cai­guda de deu punts.

Per sor­tir del sotrac, la Cam­bra con­si­dera que s’ha d’apos­tar de manera clara i deci­dida per la inves­ti­gació i el desen­vo­lu­pa­ment, la trans­for­mació digi­tal i les infra­es­truc­tu­res en sen­tit ampli, des de les de trans­port fins a les tec­nològiques, de recerca i energètiques. El diagnos­tic de la Cam­bra de Comerç busca ele­ments d’opti­misme en els fac­tors que juguen a favor de l’eco­no­mia cata­lana per redreçar el rumb.

L’estran­ger com a motor

En aquest sen¬≠tit es des¬≠taca la gran capa¬≠ci¬≠tat d‚Äôinter¬≠na¬≠ci¬≠o¬≠na¬≠lit¬≠zaci√≥ amb el saldo posi¬≠tiu amb l‚Äôexte¬≠rior d‚Äôun 14%, divi¬≠dit en un 8,1% amb els pa√Įsos estran¬≠gers i un 5,5% amb l‚ÄôEstat espa¬≠nyol. Del total de negoci extern, un 64% s√≥n ven¬≠des a l‚Äôestran¬≠ger i la resta, a l‚ÄôEstat. A la vegada que el fac¬≠tor de la inter¬≠na¬≠ci¬≠o¬≠na¬≠lit¬≠zaci√≥ ha supo¬≠sat una feblesa quan la pand√®mia de la Covid-19 ha obli¬≠gat a tan¬≠car fron¬≠te¬≠res, des de la Cam¬≠bra es con¬≠si¬≠dera que ser√† una opor¬≠tu¬≠ni¬≠tat de crei¬≠xe¬≠ment quan l‚Äôeco¬≠no¬≠mia mun¬≠dial des¬≠perti i es tor¬≠nin a obrir els mer¬≠cats. En l‚Äôinforme s‚Äôasse¬≠gura que el des¬≠per¬≠tar econ√≤mic es pro¬≠duir√† abans a l‚Äôestran¬≠ger, i d‚Äôaqu√≠ l‚Äôopor¬≠tu¬≠ni¬≠tat de fun¬≠ci¬≠o¬≠nar com a motor per a Cata¬≠lu¬≠nya.

La memòria econòmica de Cata­lu­nya indica altres dos fac­tors com a ele­ments a tenir en compte per aju­dar a la recu­pe­ració. Per un cos­tat, el poder d’atracció de Cata­lu­nya per a la inversió estran­gera per a la indus­tria manu­fac­tu­rera. El segon ele­ment és la recu­pe­ració dels sala­ris que s’estava pro­duint i que ha de per­me­tre als ciu­ta­dans dis­po­sar de major poder adqui­si­tiu.

En el cos¬≠tat nega¬≠tiu de la balan√ßa, l‚Äôinforme de la Cam¬≠bra indica que cal incre¬≠men¬≠tar la des¬≠pesa en inves¬≠ti¬≠gaci√≥ i desen¬≠vo¬≠lu¬≠pa¬≠ment i que cal tenir pre¬≠sent tamb√© la baixa qua¬≠li¬≠tat de l‚Äôocu¬≠paci√≥ gene¬≠rada en l‚Äô√®poca de recu¬≠pe¬≠raci√≥ de la crisi. √Čs un tipus de fei¬≠nes que amb la crisi de la Covid-19 s‚Äôhan mani¬≠fes¬≠tat molt vul¬≠ne¬≠ra¬≠bles. De manera clara i deci¬≠dida, des de la ins¬≠ti¬≠tuci√≥ que diri¬≠geix Cana¬≠dell s‚Äôadver¬≠teix que l‚Äôele¬≠vat d√®ficit p√ļblic actuar√† tamb√© com a fre de la recu¬≠pe¬≠raci√≥.

En la seva inter¬≠venci√≥, Cana¬≠dell va diri¬≠gir-se al pre¬≠si¬≠dent de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat, Quim Torra, pre¬≠sent a l‚Äôacte, per afir¬≠mar que les 13 cam¬≠bres cata¬≠la¬≠nes estan dis¬≠po¬≠sa¬≠des a ‚Äúpas¬≠sar a l‚Äôacci√≥ i han de jugar un paper fona¬≠men¬≠tal en la recu¬≠pe¬≠raci√≥‚ÄĚ.

Torra demana ajuda

Al seu torn, el pre¬≠si¬≠dent Torra va dema¬≠nar ‚Äúajuda‚ÄĚ i ‚Äúcom¬≠pli¬≠ci¬≠tat‚ÄĚ a la classe empre¬≠sa¬≠rial cata¬≠lana en la recla¬≠maci√≥ ‚Äúvital‚ÄĚ a l‚ÄôEstat que Cata¬≠lu¬≠nya rebi ja ara els recur¬≠sos que neces¬≠sita per afron¬≠tar la crisi de la Covid-19. ‚ÄúQuan dema¬≠nem els 15.000 mili¬≠ons dels 30.000 que hem dema¬≠nat √©s perqu√® els neces¬≠si¬≠tem ara‚ÄĚ, va dir Torra. El pre¬≠si¬≠dent va recla¬≠mar la com¬≠pli¬≠ci¬≠tat empre¬≠sa¬≠rial: ‚ÄúAra m√©s que mai la classe empre¬≠sa¬≠rial cata¬≠lana ha d‚Äôassu¬≠mir les seves res¬≠pon¬≠sa¬≠bi¬≠li¬≠tats, res¬≠pecte al govern catal√† i al govern de l‚ÄôEstat, fins que el govern catal√† no sigui tamb√© el govern del nos¬≠tre estat‚ÄĚ.

En el pron√≤stic de l‚Äôevo¬≠luci√≥ de l‚Äôeco¬≠no¬≠mia, Torra es va acos¬≠tar a les posi¬≠ci¬≠ons de la Cam¬≠bra quan va afir¬≠mar que ‚Äúper desgr√†cia‚ÄĚ, la cai¬≠guda del PIB per al 2020 anir√† m√©s enll√† de les pre¬≠vi¬≠si¬≠ons i se situar√† en els dos d√≠gits; √©s a dir, en el 10% que pro¬≠nos¬≠tica la Cam¬≠bra.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (11-7-2020)

229 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: