CANADELL: “LA INDEPENDÈNCIA SERÀ BONA A LA LLARGA, TOT I UNS MESOS DOLENTS “

El pre­si­dent de la Cam­bra de Comerç de Bar­ce­lona, Joan Cana­dell, admet que la inde­pendència pot pro­vo­car un “pos­si­ble sotrac” econòmic i “efec­tes nega­tius pun­tu­als” a l’eco­no­mia, però asse­gura que això no ha de “fer por” als empre­sa­ris ni a la soci­e­tat. En una entre­vista amb l’ACN, Cana­dell diu que una sepa­ració pac­tada “no té perquè pro­vo­car un dal­ta­baix” però que en cas de rup­tura sense acord amb l’Estat poden haver-hi “uns mesos dolents”. “No diem que tot hagi de ser fàcil, però aquest pos­si­ble sotrac es veurà com­pen­sat amb escreix a mig i llarg ter­mini”, afirma. Segons Cana­dell, una Cata­lu­nya inde­pen­dent podria optar per abai­xar l’impost de soci­e­tats al 18% per inten­tar fer un “efecte crida” a les inver­si­ons.

“Només que bai­xis del 25 al 18% ja té un efecte molt impor­tant”, afirma, asse­gu­rant que en l’hipotètic cas d’una Cata­lu­nya inde­pen­dent no cal­dria arri­bar als nivells d’Irlanda perquè el país té altres “atrac­tius”.

“No es tracta de ser herois, sinó d’expli­car-se el millor pos­si­ble”, afirma al ser pre­gun­tat sobre si cal­dria estrènyer-se el cin­turó en cas d’inde­pendència.

A més, matisa que un pos­si­ble impacte nega­tiu seria “en el pit­jor dels casos” i con­fia que hi hau­ria “pres­si­ons” perquè fos el més breu pos­si­ble. “A Cata­lu­nya hi ha 8.600 mul­ti­na­ci­o­nals i no els interessa un període de crisi”, augura.

Cana­dell replica als que l’acu­sen de poli­tit­zar la Cam­bra de Comerç, i des­taca que ell no per­ju­di­carà la repu­tació de l’ens perquè el seu objec­tiu és “obte­nir el màxim poten­cial de l’eco­no­mia i l’empresa cata­la­nes”.

“És una trampa i no és lícit dir que quan defen­ses can­viar d’sta­tus fas política i quan defen­ses man­te­nir-lo no fas política”, afirma, remar­cant que els seus ante­ces­sors a la Cam­bra, com Miquel Valls, “ja esta­ven fent política”.

Cana­dell manté que faran “a finals d’any” una con­sulta sobre com ha de ser la relació de la Cam­bra amb el rei Felip VI, i no des­carta plan­tar al monarca en oca­si­ons com la inau­gu­ració del Mobile World Con­gress.

“No és un tema que ens tre­gui la son, per nosal­tres el més impor­tant és desen­vo­lu­par el màxim poten­cial de l’empresa cata­lana i no pas si hem d’anar o no al besa­mans del monarca”, indica.

Cana­dell des­taca també que l’eco­no­mia cata­lana va “molt bé” i que Cata­lu­nya “s’ha posat al mapa”, espe­ci­al­ment arran de l’1-O. El pre­si­dent de la Cam­bra afirma que les pro­pe­res dades d’inversió estran­gera que pre­sen­tarà l’ens a finals de juliol són “molt posi­ti­ves”.

Segons el diri­gent empre­sa­rial, l’ANC “no inci­deix en res ni es té en compte per a res” en la gestió de la Cam­bra, que tam­poc pre­veu que es ple­gui a “pres­si­ons” de les ano­me­na­des elits econòmiques.

“Si les elits ens aju­den a desen­vo­lu­par el màxim poten­cial econòmic de l’empresa cata­lana, ben­vin­gu­des siguin les pres­si­ons. Però si ens pres­si­o­nen per fre­nar, no ho accep­ta­rem”, avisa.

Reforma de la llei de cam­bres

Cana­dell aposta per reforçar l’ens que pre­si­deix, i recorda que en ciu­tats com Lió o Milà, els ens com el seu tenen pres­su­pos­tos de fins a 60 o 80 mili­ons d’euros, lluny dels 20 de la Cam­bra de Bar­ce­lona.

Entre d’altres, plan­teja estu­diar la inte­gració d’ACCIÓ, l’agència per la com­pe­ti­ti­vi­tat de l’empresa del Govern, a la Cam­bra, que creu que s’ha de dotar de “més recur­sos” i “més com­petències”. “Hem de ser ambi­ci­o­sos”, des­taca.

Cana­dell també rebutja les ano­me­na­des ’cadi­res de plata’ de la Cam­bra, perquè gene­ren la “temp­tació d’uti­lit­zar aques­tes cadi­res per can­viar les majo­ries”. En aquest sen­tit, aposta per “recu­pe­rar el recurs came­ral o simi­lar”, i plan­teja una “molt petita quota” per totes les com­pa­nyies per acon­se­guir un bon pres­su­post.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (15-7-2019)

376 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: