CANADELL NOMÉS FARÀ LES CONFERÈNCIES DE PREMSA EN CATALÀ

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona explica que la junta directiva ha pres la decisió d’utilitzar només aquesta llengua perquè així ho contempla el reglament de l’entitat
Justifica que respondre a una mateixa pregunta en dues llengües pot fer que el resultat sigui diferent
El pre­si­dent de la Cam­bra de Bar­ce­lona, Joan Cana­dell, ha anun­ciat aquest dime­cres que el comitè direc­tiu de l’enti­tat ha pres la decisió de fer les rodes de premsa només en català, perquè el regla­ment de la cam­bra diu que “s’han de fer en català”.

A prin­cipi de juliol i en la seva pri­mera roda de premsa com a pre­si­dent de la Cam­bra, Cana­dell ja va avançar que estu­di­a­ria la pos­si­bi­li­tat de no res­pon­dre en cas­tellà les pre­gun­tes dels peri­o­dis­tes, atès que les seves decla­ra­ci­ons es poden tra­duir direc­ta­ment del català uti­lit­zant els subtítols a la tele­visió.

Avui, en la roda de premsa per pre­sen­tar un estudi sobre l’impacte econòmic de la inversió estran­gera a Cata­lu­nya, una peri­o­dista li ha dema­nat que li res­pongués a una pre­gunta en cas­tellà.

Cana­dell ha expli­cat lla­vors que el comitè direc­tiu de la Cam­bra ha pres la decisió de fer les rodes de premsa només en català, perquè el regla­ment de la cam­bra així ho con­tem­pla.

A més, ha dit que con­tes­tar dues vega­des la mateixa pre­gunta en dues llengües pot fer que el resul­tat sigui dife­rent. “Pre­fe­reixo fer-ho en català”, ha sen­ten­ciat.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (24-7-2019)

347 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: