CANADELL S’OPOSA A LA FUSI√ď DE CAIXABANK I BANKIA: UN NOU CENTRALISME

La Cam¬≠bra de Comer√ß de Bar¬≠ce¬≠lona, que t√© pres√®ncia al patro¬≠nat de la Fun¬≠daci√≥ Banc√†ria La Caixa com a fun¬≠da¬≠dora de la hist√≤rica Caixa d‚ÄôEstal¬≠vis i Pen¬≠si¬≠ons de Bar¬≠ce¬≠lona, ha anun¬≠ciat que s‚Äôopo¬≠sar√† a la fusi√≥ de Cai¬≠xa¬≠Bank i Bankia i que dema¬≠nar√† ‚Äúfor¬≠mal¬≠ment que no es porti a terme‚ÄĚ.

En diver¬≠sos mis¬≠sat¬≠ges al seu compte de Twit¬≠ter , el pre¬≠si¬≠dent de la Cam¬≠bra, Joan Cana¬≠dell, ha donat a con√®ixer aquest posi¬≠ci¬≠o¬≠na¬≠ment. Una ope¬≠raci√≥ que Cana¬≠dell con¬≠si¬≠dera ‚Äúun pas m√©s per con¬≠cen¬≠trar el poder a Madrid i allu¬≠nyarse dels or√≠gens cata¬≠lans per sem¬≠pre‚ÄĚ.

Fil sobre la pos­si­ble fusió de @cai­xa­bank_­cat i @Bankia

1. La @cam­brabcn és un dels 5 fun­da­dors de la Caixa de Pen­si­ons junt amb @Foment­Tre­ball @ate­neubcn, Ins­ti­tut Sant Isi­dre, Soci­e­tat Amics del País
Es va fun¬≠dar en un moment d cri¬≠sis social per resol¬≠dre tema d les pen¬≠si¬≠onsūüĎá

‚ÄĒ Joan Cana¬≠dell (@jca¬≠na¬≠dellb) Sep¬≠tem¬≠ber 5, 2020
En tot cas, la Cam­bra té una presència simbòlica al patro­nat de la fun­dació, que pre­si­deix Isi­dre Fainé i la vice­pre­sidència recau en Juan José López Bur­niol, als quals s’afe­gei­xen 13 patrons.

La Cam­bra de Comerç de Bar­ce­lona, lide­rada des de l’any pas­sat per Joan Cana­dell, està repre­sen­tada en el patro­nat d’aquesta fun­dació -que con­trola el 40% de Cai­xa­Bank a través d’Cri­te­ria- des de finals de juliol a través d’Antoni Fitó.

Els esta¬≠tuts de la Fun¬≠daci√≥ donen la potes¬≠tat a les cinc enti¬≠tats fun¬≠da¬≠do¬≠res de la Caixa d‚ÄôEstal¬≠vis de triar un √ļnic repre¬≠sen¬≠tant al patro¬≠nat, en el marc d‚Äôun torn rota¬≠tori, i ara li ha tocat l‚Äôopor¬≠tu¬≠ni¬≠tat de desig¬≠nar un repre¬≠sen¬≠tant a la Cam¬≠bra.

Tot i això, la fusió entre les dues enti­tats finan­ce­res està en mans dels res­pec­tius con­sells d’admi­nis­tració de Cai­xa­Bank i Bankia, que si les nego­ci­a­ci­ons fruc­ti­fi­quen podrien reu­nir-se en les pròximes set­ma­nes, i ja es con­si­dera la data del 13 de setem­bre com a pos­si­ble.

Cana¬≠dell sost√© que tot i que la Fun¬≠daci√≥ Banc√†ria La Caixa pugui ser el pri¬≠mer acci¬≠o¬≠nista del nou banc, i el FROB el segon, ‚Äúl‚ÄôEstat t√© eines m√ļlti¬≠ples per acon¬≠se¬≠guir el que li con¬≠vin¬≠gui. √Čs q√ľesti√≥ de temps que La Caixa sigui ple¬≠na¬≠ment espa¬≠nyo¬≠lit¬≠zada per sem¬≠pre i perdi els or√≠gens ‚Äú.

‚ÄúSi es con¬≠firma la fusi√≥, ser√† un pas m√©s per con¬≠cen¬≠trar el poder a Madrid i allu¬≠nyar-se dels or√≠gens cata¬≠lans per sem¬≠pre. Una ll√†stima, i una con¬≠seq√ľ√®ncia m√©s de no tenir un Estat a favor‚ÄĚ, sost√© Cana¬≠dell, que ha acu¬≠sat l‚ÄôEstat de ‚Äúcar¬≠re¬≠gar-se en pocs anys el sis¬≠tema de cai¬≠xes‚ÄĚ.

Amb aquests argu­ments, Cana­dell també avança que dema­narà a les altres enti­tats fun­da­do­res de la històrica Caixa d’Estal­vis i Pen­si­ons de Bar­ce­lona, com són Foment del Tre­ball, l’Ate­neu Bar­ce­lonès, l’Ins­ti­tut Agrícola Català de Sant Isi­dre i la Soci­e­tat Econòmica Bar­ce­lo­nina d ’ Amics del País, que es mani­fes­tin també con­tra d’aquesta fusió.

Aix√≠ mateix, en un comu¬≠ni¬≠cat rem√®s a Efe, Cana¬≠dell ha plan¬≠te¬≠jat que, si Cai¬≠xa¬≠Bank i Bankia aca¬≠ben fusi¬≠o¬≠nant-se, la seu del nou banc fusi¬≠o¬≠nat ‚Äútorni a Bar¬≠ce¬≠lona, d‚Äôon mai havia d‚Äôhaver-se‚Äôn anat‚ÄĚ, una demanda que ahir tamb√© va fer la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat.

Cana¬≠dell asse¬≠gura que si el domi¬≠cili social de la nova enti¬≠tat finan¬≠cera es mant√© a Val√®ncia, com apun¬≠ten els mit¬≠jans, ‚Äúa nosal¬≠tres, com a enti¬≠tat fun¬≠da¬≠dora, ens pre¬≠o¬≠cupa aquest allu¬≠nya¬≠ment‚ÄĚ, remarca.

Segons el parer de Cana­dell, els òrgans de decisió “s’hau­rien de man­te­nir el més a prop de l’ori­gen de l’enti­tat i la fusió hau­ria de ser­vir per reforçar l’arre­la­ment de Cai­xa­Bank a Cata­lu­nya, així com per apro­par-se més a la soci­e­tat cata­lana, sobre­tot a la petita i mit­jana empresa “.

La Cam¬≠bra alerta de les ‚Äúcon¬≠seq√ľ√®ncies‚ÄĚ de la fusi√≥ entre aques¬≠tes dues enti¬≠tats, que dona¬≠ria lloc al ‚Äúpri¬≠mer grup ban¬≠cari espa¬≠nyol‚ÄĚ.

‚ÄúAquesta not√≠cia ens pre¬≠o¬≠cupa perqu√® repre¬≠sen¬≠ta¬≠ria m√©s con¬≠cen¬≠traci√≥ del sec¬≠tor ban¬≠cari. Aix√≤ va en detri¬≠ment d‚Äôuna com¬≠pet√®ncia real del mer¬≠cat i refor√ßa la situ¬≠aci√≥ d‚Äôoli¬≠go¬≠poli‚ÄĚ, argu¬≠menta Cana¬≠dell, que rei¬≠vin¬≠dica una remo¬≠de¬≠laci√≥ del sis¬≠tema ban¬≠cari ‚Äúper afe¬≠gir m√©s com¬≠pet√®ncia i m√©s aju¬≠des a les pimes per poder sor¬≠tir de la crisi ‚Äú.

Aix√≠ mateix, Cana¬≠dell asse¬≠gura que la fusi√≥ ‚Äúposa en relleu quina ser√† la par¬≠ti¬≠ci¬≠paci√≥ de l‚ÄôEstat en el nou grup‚ÄĚ, en al¬∑lusi√≥ al seu paper de segon acci¬≠o¬≠nista, i subrat¬≠lla que Bankia va ser res¬≠ca¬≠tada amb 24.000 mili¬≠ons dels quals nom√©s se n‚Äôhan recu¬≠pe¬≠rat 3.000.

Informa:ARA.CAT (5-9-2020)

353 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: