CASTELLÀ: ” COL·LABORAR AMB EL REPRESSOR PORTA MÉS REPRESSIÓ “

Antoni Cas­tellà, por­ta­veu de Demòcra­tes de Cata­lu­nya, va lamen­tar ahir que tot l’inde­pen­den­tisme en bloc no hagués votat que no a la inves­ti­dura de Pedro Sánchez. “M’hau­ria agra­dat un titu­lar que digués que l’inde­pen­den­tisme ha blo­que­jat la inves­ti­dura, però això no ha pas­sat”, va dir en una entre­vista a El Punt Avui TV. I va recor­dar que “col·labo­rar amb el repres­sor porta a més repressió”.

Cas­tellà va expli­car que, tal com diu la ponència estratègica apro­vada pel seu par­tit, l’única manera que té Cata­lu­nya per tren­car amb l’Estat espa­nyol és la via uni­la­te­ral i l’única estratègia és “des­bor­dar l’Estat”. “Cal un des­bor­da­ment democràtic per fer efec­tiu el man­dat de l’1-O, que donem per vàlid”, va dir. Sosté Cas­tellà que per des­bor­dar l’Estat cal la mobi­lit­zació sos­tin­guda de la soci­e­tat i la insub­missió de les ins­ti­tu­ci­ons, del Par­la­ment i del govern i ocupar els llocs claus del territori de forma sostinguda. Però es va pre­gun­tar: hi ha una majo­ria ins­ti­tu­ci­o­nal dis­po­sada a ser insub­misa?. El líder de Demòcra­tes va insis­tir que cal una mobi­lit­zació, lide­rada per les ins­ti­tu­ci­ons i seguida pel poble, que pro­vo­qui la para­lit­zació del ter­ri­tori i faci que es des­bordi tot. És ales­ho­res, va dir, quan s’haurà de dema­nar suport inter­na­ci­o­nal.
“Si el 27 de novem­bre, quan vam decla­rar la República, haguéssim dema­nat suport, alguns països ens hau­rien reco­ne­gut. Però és que no ho vam fer, no vam dema­nar res a ningú perquè no es pot dema­nar que et reco­ne­guin si tu mateix no et reco­nei­xes”, va dir. Va asse­gu­rar que el full de ruta cap a la inde­pendència ha de començar amb l’aixe­ca­ment de la sus­pensió de la República i ha de que­dar al marge de la sentències con­tra els pre­sos polítics.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (26-7-2019)

1.045 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: