CATALUNYA I FLANDES DEMANEN A LA UE ” MECANISMES ” PER INTEGRAR NOUS ESTATS

El govern català i el de Flan­des han subs­crit aquest dis­sabte una decla­ració con­junta que demana a la Unió Euro­pea (UE) “esta­blir un meca­nisme que pugui per­me­tre la inte­gració de nous estats inde­pen­dents nas­cuts per vies democràtiques dins de la Unió”.

El pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, s’ha reu­nit aquest matí al Palau de la Gene­ra­li­tat amb el pre­si­dent de Flan­des, Jan Jam­bon, en el marc de les rela­ci­ons que els dos exe­cu­tius man­te­nen des de 2008 a través del comitè mixt Cata­lu­nya-Flan­des.

L’acord subs­crit també asse­nyala que “el referèndum d’Escòcia, la idea d’auto­de­ter­mi­nació pacífica, hau­ria de ser la base per a una solució política a Cata­lu­nya”.

Torra ha agraït en una roda de premsa poste­rior “la soli­da­ri­tat de poble fla­menc” amb relació a “la deriva repres­siva del Regne d’Espa­nya” i ha afe­git que “si la UE vol ser una referència en democràcia i lli­ber­tat, cal un pas cap a enda­vant en el reco­nei­xe­ment de sobi­ra­nies no esta­tals “.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (30-11-2019)

205 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sĂ piga: