CATALUNYA PASSA DELS MIL MORTS: 1070 PEL CORONAVIRUS

Catalunya supera la xifra de 1.000 morts per coronavirus
Ahir es van confirmar 1.323 nous contagis, fet que eleva la xifra a 14.263 persones
El govern amplia les places d’hotel per acollir també el personal sanitari i reforça l’atenció primària amb un circuit per detectar pneumònies
( VIRTUDES P√ČREZ – BARCELONA )

Cata­lu­nya va superar ahir la xifra dels 1.000 morts per coro­na­vi­rus. En con­cret, el nom­bre de per­so­nes que han per­dut la vida a causa de la Covid-19 són1.070. El Depar­ta­ment de Salut va con­fir­mar ahir a la nit 1.323 nous posi­tius, fet que eleva la xifra de con­ta­gis acu­mu­lats a 14.263 per­so­nes, de les quals 2.485 són pro­fes­si­o­nals sani­ta­ris. Del total d’infec­tats, hi ha 1.324 per­so­nes en estat greu que reque­rei­xen l’atenció en uni­tats de cures inten­si­ves.

La con¬≠se¬≠llera Alba Verg√©s va insis¬≠tir ahir que aquests dies es con¬≠ti¬≠nua tre¬≠ba¬≠llant per ‚Äúreor¬≠de¬≠nar tot el flux assis¬≠ten¬≠cial‚ÄĚ i que cada cen¬≠tre est√† doblant els seus espais per aco¬≠llir els malalts cr√≠tics. Com a exem¬≠ple va citar l‚Äôhos¬≠pi¬≠tal Vall d‚ÄôHebron, que ha pas¬≠sat de tenir una capa¬≠ci¬≠tat de 56 uni¬≠tats de cures inten¬≠si¬≠ves a tenir-ne 192. ‚ÄúTot¬≠hom est√† fent un gran esfor√ß, a peu de llit, per√≤ tamb√© can¬≠vi¬≠ant la manera de tre¬≠ba¬≠llar‚ÄĚ, va subrat¬≠llar la con¬≠se¬≠llera.

Entre les noves mesu­res anun­ci­a­des ahir figura l’ampli­ació de pla­ces hote­le­res a Bar­ce­lona, però també en ciu­tats com Saba­dell, Ter­rassa, Sit­ges, Tremp o Palamós, i en els pro­pers dies a Bada­lona, Mataró i Lleida. Són pla­ces d’hos­pi­ta­lit­zació que es posen també a dis­po­sició de per­so­nal sani­tari perquè pugui des­can­sar.

Una segona mesura és la reor­ga­nit­zació de l’atenció primària amb la cre­ació d’un cir­cuit per anar con­tro­lant els casos de pneumònia, l’ober­tura de la con­sulta electrònica per a tots els pro­fes­si­o­nals, i la incor­po­ració de les pri­me­res pro­ves de tele­con­sulta amb una nova eina digi­tal que s’ha començat a pro­var aquests dies.

Ahir al ves¬≠pre el nom¬≠bre d‚Äôaltes era de 3.106, fet que demos¬≠tra, segons Verg√©s, ‚Äúque les mesu¬≠res que s‚Äôestan apli¬≠cant estan tenint efecte‚ÄĚ.

Ahir al mat√≠ la con¬≠se¬≠llera va adme¬≠tre que encara no havien arri¬≠bat les 50.000 uni¬≠tats de tests per fer una detecci√≥ r√†pida del virus. Va dir que pen¬≠sava que arri¬≠ba¬≠rien ahir a la nit o avui, dis¬≠sabte, i que espe¬≠rava que ‚Äúno siguin dels defec¬≠tu¬≠o¬≠sos‚ÄĚ, en clara al¬∑lusi√≥ a la par¬≠tida de tests de poca sen¬≠si¬≠bi¬≠li¬≠tat que ha hagut de retor¬≠nar el govern de l‚ÄôEstat.

D‚Äôaltra banda, Verg√©s va expli¬≠car que els √ļltims dies el tel√®fon 061 Cat¬≠Sa¬≠lut Res¬≠pon, per a con¬≠sul¬≠tes m√®diques relle¬≠vants, agafa ara el 93% de les tru¬≠ca¬≠des de forma imme¬≠di¬≠ata, tot i que en rep m√©s del tri¬≠ple que abans del coro¬≠na¬≠vi¬≠rus. La con¬≠se¬≠llera de Salut, Alba Verg√©s, va asse¬≠gu¬≠rar ahir que aquesta major capa¬≠ci¬≠tat de res¬≠posta √©s deguda a l‚Äô√ļltim refor√ß, posat en marxa dime¬≠cres, que ha perm√®s tri¬≠pli¬≠car la capa¬≠ci¬≠tat del 061, i tamb√© a la millora de la gesti√≥ interna per eli¬≠mi¬≠nar l‚Äôefecte de la retru¬≠cada. Ara les tru¬≠ca¬≠des es man¬≠te¬≠nen de forma esta¬≠ble al vol¬≠tant de les 18.000 di√†ries, quan la mit¬≠jana de l‚Äôany 2019 va ser de 6.700. Per poder fer pos¬≠si¬≠ble aquesta agi¬≠li¬≠taci√≥ del ser¬≠vei, el Depar¬≠ta¬≠ment de Salut ha con¬≠trac¬≠tat 270 estu¬≠di¬≠ants que estan fent aquesta tasca.

LA XIFRA
1.070 persones han mort a Catalunya fins ara pel coronavirus. El nombre acumulat de contagis era ahir de 14.263.

Dutxa i canvi de roba per cuidar els vulnerables
El Departament de Salut recomana treure‚Äôs la roba, posar-la en una bossa i dutxar-se quan s‚Äôarriba a casa del carrer. A trav√©s de Twitter, Salut ofereix una s√®rie de mesures preventives, com no tocar res, deixar la bossa, la cartera i les claus en una caixa a l‚Äôentrada, treure‚Äôs les sabates, i netejar les ulleres i el tel√®fon m√≤bil amb aigua i sab√≥ o amb alcohol. Tamb√© recomana ventilar les zones comunes. Salut argumenta que quan alg√ļ arriba a casa despr√©s de treballar o d‚Äôanar a comprar ha de ser conscient que pot suposar un ‚Äúrisc per a les persones que conviuen‚ÄĚ amb ell, especialment si tenen m√©s de 65 anys, estan embarassades o tenen alguna malaltia cr√≤nica. S√≥n mesures extremes si es conviu amb col¬∑lectius vulnerables.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (28-3-2020)

214 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: