CINEMA SENSE EL CATALÀ A CATALUNYA

 

“Cinema sense el catal√† “

Mal­grat les temp­ta­ti­ves que s’han fet en els dar­rers trenta-nou anys, la presència del català al cinema és total­ment resi­dual

Hi ha debats recur¬≠rents, que apa¬≠rei¬≠xen i des¬≠a¬≠pa¬≠rei¬≠xen en l‚Äôesce¬≠nari p√ļblic com una mena de Gua¬≠di¬≠ana inter¬≠mi¬≠na¬≠ble; i, despr√©s d‚Äôuna intensa xar¬≠bo¬≠tada, aca¬≠ben en no res. Un d‚Äôaquests √©s el que fa refer√®ncia a la pres√®ncia del catal√† a les sales de cinema. Des de fa una pila d‚Äôanys, hem vis¬≠cut debats inten¬≠sos al vol¬≠tant d‚Äôaquesta q√ľesti√≥, amb els matei¬≠xos argu¬≠ments, els matei¬≠xos opo¬≠si¬≠tors i, malau¬≠ra¬≠da¬≠ment, els matei¬≠xos resul¬≠tats. La pri¬≠mera temp¬≠ta¬≠tiva es va pro¬≠duir fa m√©s de vint anys, quan el govern de Jordi Pujol va decla¬≠rar que la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat no podia seguir ‚Äúage¬≠no¬≠llant-se‚ÄĚ davant les¬†majors¬†i va apro¬≠var un decret que esta¬≠blia san¬≠ci¬≠ons per a les empre¬≠ses que no dobles¬≠sin al catal√† el 25% de les c√≤pies. Per√≤ el setem¬≠bre de 1999, vint dies abans de les elec¬≠ci¬≠ons auton√≤miques, el govern es va ‚Äúage¬≠no¬≠llar‚ÄĚ i va subs¬≠criure un acord per doblar al catal√† 18 pel¬∑l√≠cules en un per√≠ode de vuit mesos. La Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat n‚Äôassu¬≠mia el cost, per√≤ les¬†majors¬†van aca¬≠bar impo¬≠sant el seu cri¬≠teri que el doblatge havia de ser volun¬≠tari.

El tema va tor¬≠nar a aflo¬≠rar el 2010, en aquest cas amb un govern pre¬≠si¬≠dit per Pas¬≠qual Mara¬≠gall i a trav√©s d‚Äôuna llei apro¬≠vada amb una √†mplia majo¬≠ria par¬≠la¬≠ment√†ria (117 vots a favor i nom√©s 18 en con¬≠tra) que pre¬≠veia que el 50% de les pel¬∑l√≠cules exhi¬≠bi¬≠des havien de ser en catal√†. La rea¬≠li¬≠tat √©s que aquesta nor¬≠ma¬≠tiva no s‚Äôha arri¬≠bat a com¬≠plir mai, pri¬≠mer pel boi¬≠cot de les grans dis¬≠tribu√Įdores i, poc despr√©s, per un acord sig¬≠nat per l‚Äôales¬≠ho¬≠res con¬≠se¬≠ller de Cul¬≠tura, Fer¬≠ran Mas¬≠ca¬≠rell, que acor¬≠dava un aug¬≠ment pro¬≠gres¬≠siu de l‚Äôoferta fins arri¬≠bar al 50% el 2018. I aix√≤, mal¬≠grat que el Tri¬≠bu¬≠nal Cons¬≠ti¬≠tu¬≠ci¬≠o¬≠nal va ava¬≠lar la llei el 2017, si b√© res¬≠trin¬≠gint l‚Äôobli¬≠gaci√≥ de dis¬≠tri¬≠buir i exhi¬≠bir en catal√† al 25%, en lloc del 50%. El balan√ß i el resul¬≠tat actual √©s dece¬≠be¬≠dor. Despr√©s de 39 anys de governs de tots els colors i d‚Äôexpec¬≠ta¬≠ti¬≠ves per a tots els gus¬≠tos, la rea¬≠li¬≠tat actual √©s que ni tan sols s‚Äôarriba al 3% de l‚Äôoferta en catal√†. Una xifra dece¬≠be¬≠dora d‚Äôuna bata¬≠lla per¬≠duda.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (15-8-2019)

 

387 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: