CONCENTRACIONS SETMANALS A BRUSEL·LES PELS ESCONS DE PUIGDEMONT, COMÍN I JUNQUERAS

Un grup de votants a les elec­ci­ons euro­pees ha creat la pla­ta­forma ’No ens robeu els vots’ i han con­vo­cat con­cen­tra­ci­ons set­ma­nals a par­tir del 17 de setem­bre davant el Par­la­ment Euro­peu i la Comissió Euro­pea per recla­mar els escons de Car­les Puig­de­mont, Oriol Jun­que­ras i Toni Comín. La pla­ta­forma vol denun­ciar la “fla­grant vio­lació dels prin­ci­pis bàsics de la democràcia” que repre­senta que més de dos mili­ons de per­so­nes “no esti­guin repre­sen­ta­des” a “l’única ins­ti­tució democràtica de la Unió Euro­pea”.

La cam­pa­nya “Do not steal our votes / No ens robeu el vot ” ha estat impul­sada per un grup de votants que han vist com el seu dret a la repre­sen­tació política ha estat vio­lat “en nom d’un fals lega­lisme que con­si­dera la uni­tat d’Espa­nya un valor supe­rior als drets humans més bàsics”, han denun­ciat.

Davant aquesta vul­ne­ració de drets, la pla­ta­forma hi ha vol­gut plan­tar cara. En un comu­ni­cat difós aquest diu­menge, han pro­po­sat mobi­lit­za­ci­ons con­ti­nu­a­des davant la seu del Par­la­ment Euro­peu cada dimarts a Brus­sel·les.

La cam­pa­nya “Do not steal our votes” començarà amb una mobi­lit­zació el dime­cres 17 de setem­bre de 2019 a Brus­sel·les. A través de les xar­xes soci­als han fet una crida a tots els votants que van votar una força inde­pen­den­tista a par­ti­ci­par a les pro­tes­tes, per demos­trar a les ins­ti­tu­ci­ons euro­pees “que no calla­rem davant d’aquest abús anti­de­mocràtic”, han avi­sat.

El Tri­bu­nal Justícia de la UE amb seu a Luxem­burg va fixar el 14 d’octu­bre la vista sobre la immu­ni­tat de Jun­que­ras, però la pla­ta­forma ha recor­dat que -si el Par­la­ment Euro­peu ho vol- Car­les Puig­de­mont, Toni Comín i Oriol Jun­que­ras “poden ser con­si­de­rats euro­di­pu­tats demà mateix”.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (9-9-2019)

967 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: