CONGRÉS DE JxCAT: ” NO OBTINDREM MÉS GOVERN PER SER MÉS OBEDIENTS ” ( PUIGDEMONT )

JxCat ha cul­mi­nat aquest diu­menge el seu procés con­gres­sual amb l’apro­vació de les seves ponències, en les que abraça l’estratègia de la “con­fron­tació” amb l’Estat, i amb una crida de l’expre­si­dent Car­les Puig­de­mont a superar la “bar­rera” del 50% de vots inde­pen­den­tis­tes en les pro­pe­res elec­ci­ons cata­la­nes.

Han estat gai­rebé dos mesos i mig d’un procés con­gres­sual atípic, en el qual totes les inter­ven­ci­ons i vota­ci­ons -des de l’acte fun­da­ci­o­nal del 25 de juliol i l’elecció dels càrrecs diri­gents a l’agost, fins a la clau­sura d’aquest diu­menge- han estat telemàtiques a causa de la pandèmia de la COVID-19.

Puig­de­mont, pre­si­dent de JxCat, ha estat l’encar­re­gat de tan­car el congrés per vide­o­con­ferència, amb una crida a les bases inde­pen­den­tis­tes a “no per­dre la paciència” i per­se­ve­rar fins acon­se­guir l’objec­tiu de la inde­pendència de Cata­lu­nya, sense plan­te­jar-se “recu­lar” encara que el camí sigui “dur”.

D’acord amb les apel·laci­ons dels últims dies des JxCat a con­ver­tir les pròximes elec­ci­ons cata­la­nes en un ple­bis­cit sobre la inde­pendència, Puig­de­mont ha cri­dat a superar la bar­rera del 50% dels vots a par­tits inde­pen­den­tis­tes i tren­car així el sos­tre del 48% que fins ara han sumat Junts, ERC i la CUP.

Puig­de­mont ha adver­tit que l’únic Govern via­ble és “el de la república”. “El millor Govern no l’obtin­drem mai per més obe­di­ents i bon minyons que siguem en el marc autonòmic”, ha subrat­llat en la seva inter­venció des de Bèlgica, en la clo­enda del congrés fun­da­ci­o­nal de Junts. L’expre­si­dent ha rei­vin­di­cat l’1-O i ha cri­ti­cat els qui “recu­len” i “per­den la paciència” pel camí cap a la inde­pendència. Puig­de­mont ha insis­tit que l’inde­pen­den­tisme ha de superar el 50% dels vots a les pro­pe­res elec­ci­ons: “No podrem fer grans salts si no superem la bar­rera”. La vice­pre­si­denta, Elsa Artadi, ha resu­mit les ponències política i orga­nit­za­tiva, apro­va­des per les bases per pràcti­ca­ment una­ni­mi­tat i una par­ti­ci­pació del 27%.

Puig­de­mont ha cen­trat el seu dis­curs en rei­vin­di­car la “fide­li­tat” de JxCat amb l’1-O i el camí cap a la inde­pendència -tot i asse­gu­rar que Junts “no vol donar lliçons”. L’expre­si­dent de la Gene­ra­li­tat ha afir­mat que el seu par­tit és “modes­ta­ment ambiciós”, i que es vol enten­dre amb tot­hom. El líder del par­tit ha tirat de metàfora per aler­tar que el “sos­tre autonòmic” és “tan baix” que fins i tot “està fora de nor­ma­tiva”.

Puig­de­mont ha seguit així la línia del seu suc­ces­sor, el pre­si­dent inha­bi­li­tat, Quim Torra, que ja va subrat­llat en el seu comiat al Par­la­ment que l’auto­no­mia és “un dels obs­ta­cles” per asso­lir la plena sobi­ra­nia. Puig­de­mont hi ha afe­git avui: “Per més obe­di­ents i bon minyons que siguem, i per més que anem al màxim de tot al sos­tre tan bai­xet, no podran ofe­rir als cata­lans el millor Govern que es neces­sita, que és el de la República”.

El 130è pre­si­dent ha con­ti­nua amb altres mis­sat­ges que també es podrien inter­pre­tar com a crítiques con­tra rivals elec­to­rals. Amb les elec­ci­ons pre­vis­tes pel 14 de febrer, des de JxCat adme­ten que ja han entrat en pre-cam­pa­nya, i que lògica­ment veuen a ERC com el rival a superar a les urnes. A la clo­enda del congrés fun­da­ci­o­nal, Puig­de­mont ha sen­ten­ciat que el seu par­tit no perdrà la “paciència”: “Som els qui des­ti­nem els esforços que calen i tenim la con­vicció i espe­rança d’arri­bar al final del camí”.

En aquest sen­tit, l’expre­si­dent ha car­re­gat con­tra els qui “per­den la paciència”. “Es pot fer si vols córrer més de pressa que el temps, o la pots per­dre a mig camí si veus que era més dur del que pen­sa­ves, i recu­les o et plan­tes”. Sigui com sigui, Puig­de­mont ha rei­te­rat que l’inde­pen­den­tisme ha de superar el llin­dar del 50% dels vots per plan­te­jar-se algun “gran salt”.

Apro­vació de les ponències

Per la seva banda, Artadi ha defen­sat la “trans­ver­sa­li­tat” i “cen­tra­li­tat” que repre­senta Junts, després que les bases hagin apro­vat les ponències orga­nit­za­tiva i política. La militància del par­tit ha ava­lat el text ideològic amb un 96% dels vots, i ha donat llum verda a la via de la “con­fron­tació” con­tra l’Estat. Junts creu que l’estratègia por­ta­ria Espa­nya a una “nego­ci­ació real”, però si no arriba s’aposta per la via uni­la­te­ral.

El docu­ment pre­veu sol·lici­tar la medi­ació de la UE per “forçar” un referèndum acor­dat amb Madrid si l’inde­pen­den­tisme supera el 50% dels vots a les pro­pe­res elec­ci­ons. Les bases han apro­vat la ponència orga­nit­za­tiva amb un 94% dels vots, que accepta la doble militància “fins a una con­fron­tació elec­to­ral”. Hi han par­ti­ci­pat el 27% d’un cens total de 4.029 afi­li­ats.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (4-10-2020)

277 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: