CONTRA LA REPRESSI√ď: ELS ESTUDIANTS COMENCEN UNA ACAMPADA INDEFINIDA A BCN

Una qua­ran­tena de ten­des de cam­pa­nya ocu­pen des d’aquest dime­cres a pri­mera hora la plaça d’Uni­ver­si­tat de Bar­ce­lona. Uns dos-cents estu­di­ants han començat una acam­pada inde­fi­nida per recla­mar que se’ls torni “tot el que els han pres’’. El movi­ment, que aplega bàsica­ment estu­di­ants uni­ver­si­ta­ris però que espera el suport d’altres col·lec­tius juve­nils, es defi­neix com la “gene­ració 14 d’octu­bre’ ’ reclama “res­pon­sa­bi­li­tats’’ als repre­sen­tants polítics per garan­tir un “futur digne’’. Recla­men l’amnis­tia dels pre­sos polítics i cri­ti­quen la violència poli­cial, i per això, asse­gu­ren que no dei­xa­ran l’espai de la plaça fins que no s’aturi “la repressió’’ i se’ls torni “tot el que els han pres’’, refe­rits a “drets i lli­ber­tats’’.

Acampada Plaça Universitat #Generació14O
@AcampadaUni
‚õļMANIFEST ACAMPADA PLA√áA UNIVERSITAT

La generaci√≥ del 14 d’octubre ens plantem, fem una crida a acampar a la Pla√ßa Universitat de #Barcelona. #Generaci√≥14o

Els joves han anat arri­bant des de les deu del matí amb ten­des de cam­pa­nya i equi­pats amb sacs, màrfe­gues, tau­le­tes i men­jar per pas­sar les pri­me­res d’una acam­pada que pre­ve­uen inde­fi­nida. També por­ta­ven mate­rial per con­fec­ci­o­nar pan­car­tes, pilots per jugar durant les esto­nes mor­tes i fins i tot alguns s’han atre­vit un sofà per no renun­ciar a les como­di­tats.

En un mani­fest, els joves expli­quen que són una gene­ració ’’sense futur’’ i ’’de la pre­ca­ri­e­tat’’. Cri­ti­quen que no tenen accés a l’habi­tatge, denun­cien l’emergència climàtica i con­si­de­ren que els han robat els drets ’’soci­als i labo­rals més bàsics’’. A totes aques­tes rei­vin­di­ca­ci­ons, hi sumen la sentència del TS, i per això, s’auto­a­no­me­nen la ’’gene­ració 14 d’octu­bre’’. Asse­gu­ren que no tole­ra­ran ’’100 anys de presó per exer­cir els seus drets’’ i que per tant, ’’para­lit­za­ran’’ el mon fins acon­se­guir tot el que dema­nen.

La seva prin¬≠ci¬≠pal rei¬≠vin¬≠di¬≠caci√≥ √©s que s‚Äôaturi ‚Äô‚Äôla repressi√≥‚Äô‚Äô de ‚Äô‚Äôforma imme¬≠di¬≠ata‚Äô‚Äô i dema¬≠nen que es depu¬≠rin les res¬≠pon¬≠sa¬≠bi¬≠li¬≠tats als cos¬≠sos de la Poli¬≠cia Naci¬≠o¬≠nal i Gu√†rdia Civil i tamb√© als Mos¬≠sos d‚ÄôEsqua¬≠dra. Tamb√© dema¬≠nen que el pre¬≠si¬≠dent del govern espa¬≠nyol, Pedro S√°nchez, con¬≠demni ‚Äô‚Äôla repressi√≥‚Äô‚Äô i la ‚Äô‚Äôviol√®ncia poli¬≠cial‚Äô‚Äô i que s‚Äôasse¬≠gui a nego¬≠ciar un refer√®ndum d‚Äôauto¬≠de¬≠ter¬≠mi¬≠naci√≥ que doni ‚Äô‚Äôveu‚Äô‚Äô a la ciu¬≠ta¬≠da¬≠nia. Dema¬≠nen que es garan¬≠teixi l‚Äôamnis¬≠tia total con¬≠tra els ‚Äô‚Äôpre¬≠sos i pre¬≠ses pol√≠tiques‚Äô‚Äô i que els drets civils i pol√≠tics que han estat ‚Äô‚Äôvul¬≠ne¬≠rats‚Äô‚Äô i ‚Äô‚Äôposats en q√ľesti√≥ per la sent√®ncia del proc√©s.

L’objec­tiu final dels joves és que se’ls garan­teixi un ’’futur digne’’ a la gene­ració, amb accés a l’habi­tatge social, la plena igual­tat entre homes i dones, l’adopció de mesu­res reals per fre­nar l’emergència climàtica i la garan­tia dels drets soci­als.

Els joves han acam­pat de manera inde­fi­nida i s’orga­nit­za­ran a través d’assem­blees ober­tes. La pri­mera serà a aquest dime­cres a les cinc de la tarda.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (30-10-2019)

270 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: