CUIXART DEMANA A L’ONU INTERVENCIÓ INTERNACIONAL EN EL CATALANGATE DAVANT LA INACCIÓ D’ESPANYA

Cuixart demana a l’ONU intervenció internacional en el Catalangate davant la “inacció” d’Espanya.
El president d’Òmnium Civil Rights Europe reclama sancions i una investigació “immediata i imparcial”.
Intervé a la 51 sessió de reunions del Consell de Drets Humans de Nacions Unides.
(ACN – BARCELONA
)L’expre­si­dent d’Òmnium Cul­tu­ral i actual pre­si­dent d’Òmnium Civil Rights Europe, Jordi Cui­xart, ha dema­nat des de la seu de les Naci­ons Uni­des inter­venció inter­na­ci­o­nal en el cas d’espi­o­natge Cata­lan­gate davant la “inacció” d’Espa­nya. Cui­xart ha inter­vin­gut durant la 51 sessió de reu­ni­ons del Con­sell de Drets Humans de l’ONU. “Reco­ma­nem que les orga­nit­za­ci­ons inter­na­ci­o­nals ins­tin Espa­nya a dur a terme una inves­ti­gació imme­di­ata i impar­cial, a san­ci­o­nar els autors, a asse­gu­rar-se que això no es repe­teixi i que les vícti­mes puguin tenir accés a una repa­ració efec­tiva”, ha recla­mat.

Cui­xart s’ha diri­git a l’Alta Comis­si­o­nada de Drets Humans en fun­ci­ons, Nada Al-Nas­hif, per recla­mar acci­ons en el que ha recor­dat que és el cas forènsi­ca­ment docu­men­tat més gran del món d’espi­o­natge amb Pega­sus. Segons ha asse­gu­rat es tracta d’un cas que cons­ti­tu­eix “una ingerència molt greu” en el dret a la inti­mi­tat, a la lli­ber­tat d’expressió, a la lli­ber­tat de premsa, al degut procés i a un judici just, i que a més té “un fort efecte dis­su­a­siu”.

Durant la seva inter­venció ha subrat­llat que el vin­cle que tenen els espi­ats és “la seva defensa del dret a l’auto­de­ter­mi­nació” i ha dit que Citi­zen Lab con­si­dera que “nom­bro­ses pro­ves cir­cums­tan­ci­als asse­nya­len el govern espa­nyol com a autor mate­rial”. “Espa­nya ignora les reco­ma­na­ci­ons de l’ONU espi­ant a l’opo­sició política, a peri­o­dis­tes, a enti­tats de la soci­e­tat civil i fins i tot a advo­cats, a través de pro­ce­di­ments judi­ci­als poc clars, o fins i tot sense cap tipus d’auto­rit­zació”, ha afe­git.

Cui­xart s’ha expres­sat així a la 51 sessió de reu­ni­ons del Con­sell de Drets Humans de l’ONU, coin­ci­dint amb la pre­sen­tació de l’informe ‘El dret a la inti­mi­tat a l’era digi­tal’, de l’Alt Comis­si­o­nat de Drets Humans de les Naci­ons Uni­des. L’informe se cen­tra en l’abús d’eines de ‘hacking’ intru­siu, espe­ci­al­ment Pega­sus, el paper clau del xifratge en garan­tir el gaudi del dret a la inti­mi­tat i altres drets, i la vigilància d’espais públics. A més, des­taca el risc de crear sis­te­mes gene­ra­lit­zats de vigilància i con­trol que “poden sos­ca­var el desen­vo­lu­pa­ment de soci­e­tats democràtiques”.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (20-IX-2022)

33 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: