CUIXART: ” UN PAÍS NO S’AIXECA AMB BORBONS NI AMB MÚSIQUES MILITARS “

El pre­si­dent d’Òmnium Cul­tu­ral, Jordi Cui­xart, ha fet una crida a “sal­var les lle­tres” i ha ins­tat la ciu­ta­da­nia a par­ti­ci­par de la ini­ci­a­tiva ’Lli­bre­ries Ober­tes’, que pretén incen­ti­var la com­pra de lli­bres en aquests esta­bli­ments de cara a Sant Jordi. Ho ha fet en una carta diri­gida als socis d’Òmnium, als quals ha tras­lla­dat que “rega­lar un lli­bre no havia estat mai tan impor­tant”. A la mis­siva, escrita des de la presó de Lle­do­ners, Cui­xart hi escriu que cada lli­bre com­prat “és un gest de fra­ter­ni­tat i sobre­tot la millor inversió per a les gene­ra­ci­ons que vin­dran”. “La cul­tura ens fa més humans i en un Sant Jordi excep­ci­o­nal hem d’enfor­tir la lli­ber­tat”, hi diu.

Cui­xar t ha fet aques­tes refle­xi­ons i ha lloat la soci­e­tat civil enfront de l’Estat, al qual ha acu­sat d’emprar eines pròpies del segle XIX. “Un país no s’aixeca amb bor­bons ni músiques mili­tars, sinó amb el com­promís de la soci­e­tat civil que s’estén arreu”, ha asse­gu­rat el líder d’Òmnium, que ha lamen­tat que “hi ha qui s’eri­geix en una potes­tat divina per deci­dir el nos­tre futur i pretén que ens aban­do­nem a la seva sort”. “Només una soci­e­tat crítica, valenta i trans­gres­sora garan­tirà un futur equi­ta­tiu per a tot­hom”, ha conclòs.

Jordi Cuixart

@jcuixart
Carta des de la presó:
Contra la normalitat que relega la cultura i accentua desigualtats, @obrimllibreries, salvem els mots.https://www.omnium.cat/ca/des-de-la-preso-els-avis-exemple-per-als-nostres-fills/ …

També s’ha refe­rit a la lluita con­tra el coro­na­vi­rus i ha expres­sat el seu “sen­ti­ment d’auto­es­tima gegant per for­mar part d’una soci­e­tat unida en la diver­si­tat”. A banda de reconèixer la feina dels sani­ta­ris i els tre­ba­lla­dors que s’enfron­ten a la pandèmia en pri­mera línia, ha pro­po­sat fer un gran home­natge a la gent gran per lloar els qui “ho van donar tot” per a les gene­ra­ci­ons poste­ri­ors. “El seu lle­gat és el millor exem­ple per als nos­tres fills con­fi­nats”, ha dit.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (22-4-2020)

216 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: