D’ENCÀ DEL REFERÈNDUM DE L’1-O: CADA COP ES CREEN MÉS EMPRESES A CATALUNYA

Un 3,3% més de societats creades
El nombre de companyies creix en relació amb el 2018, malgrat el relat unionista de “fuga d’empreses”
En el primer semestre s’han dissolt menys societats que el 2018
Impuls exportador indiscutible, líder a l’Estat
( EVA G. PAGÁN – BARCELONA )
De gener a juny s’han dis­solt 1.162 soci­e­tats, un 2,8% menys
L’efecte supo­sa­da­ment catastròfic del referèndum de l’1 d’octu­bre, que havia de com­por­tar ni més ni menys que la “ruïna” del país, amb una fugida d’empre­ses i cen­tres de pro­ducció, no només no s’ha produït d’ençà de la votació de fa dos anys i la poste­rior repressió, sinó que queda des­men­tit per les xifres fins avui. En la pri­mera mei­tat de l’any, el nom­bre de soci­e­tats mer­can­tils ha cres­cut un 3,3% (10.243 més) a Cata­lu­nya, segons dades del govern català.

El 2018 el PIB va créixer per sobre del de l’Estat espa­nyol i el de l’euro­zona, i la taxa d’atur s’ha reduït per cinquè any con­se­cu­tiu, amb taxes infe­ri­ors a les de l’Estat espa­nyol (de l’11,2% a Cata­lu­nya durant el segon tri­mes­tre de l’any 2019, en con­tra­po­sició amb el 14% espa­nyol). L’expor­tació cata­lana ha cres­cut un 2% durant el pri­mer semes­tre del 2019 i, amb les dades del juliol (+8%), repre­sen­tava ja el 27,6% de l’expor­tació regis­trada a l’Estat espa­nyol, amb un incre­ment intera­nual del 10,5%. Pel que fa a les inver­si­ons estran­ge­res, han aug­men­tat un 16% també durant aquest període.

Quant al tei­xit empre­sa­rial català, la base d’empre­ses cata­la­nes creix: l’1 de gener del 2018, el nom­bre d’empre­ses amb seu a Cata­lu­nya havia cres­cut en 9.385 –va pas­sar de 608.981 a 618.366 empre­ses (+1,5%)–, i ja són qua­tre anys con­se­cu­tius de crei­xe­ment inin­ter­rom­put. L’any 2016, el nom­bre d’empre­ses era de 596.196, i un exer­cici abans, el 2015, la suma se situ­ava en 584.369 soci­e­tats, segons dades ofi­ci­als.

De fet, les del gener del 2018 són les dar­re­res dades ofi­ci­als faci­li­ta­des per l’ins­ti­tut d’estadística espa­nyol (INE), que ha can­viat el pro­ce­di­ment i ofe­rirà les del 2019 durant el mes de desem­bre.

El nombre més gran d’empreses

Amb tot, segons dades del Depar­ta­ment d’Empresa i Conei­xe­ment, que cita al seu torn xifres tre­ba­lla­des pel Minis­teri d’Eco­no­mia, Indústria i Com­pe­ti­ti­vi­tat, Cata­lu­nya con­cen­tra el nom­bre més ele­vat d’empre­ses amb seu a l’Estat espa­nyol, amb un 18,5% del total, seguida per la Comu­ni­tat de Madrid (16,1%) i Anda­lu­sia (15,2%). A més, durant el pri­mer semes­tre del 2019 s’han creat 10.243 soci­e­tats mer­can­tils, un 3,3% més que en el mateix període del 2018.

En ter­mes acu­mu­lats, el pri­mer semes­tre del 2019 s’han dis­solt 1.162 empre­ses, un 2,8% menys que en el mateix període de l’any pas­sat.

En una entre­vista a un rota­tiu econòmic, el pre­si­dent de la patro­nal Foment del Tre­ball reco­nei­xia que les seus de les empre­ses “més sig­ni­fi­ca­ti­ves” començaran a retor­nar a Cata­lu­nya a par­tir del 2020. “Som en una con­jun­tura en què no és fàcil tor­nar per a l’empre­sari que va mar­xar”, asse­gu­rava Josep Sánchez Lli­bre a Expansión.

El cas és que les grans empre­ses que van tras­lla­dar les seus soci­als fora de Cata­lu­nya –algu­nes de les quals, pres­si­o­na­des amb la reti­rada mas­siva de fons per part del mateix govern espa­nyol, segons algu­nes infor­ma­ci­ons– no hi han tor­nat, entre les quals hi ha Pla­neta, Banc Saba­dell, Cai­xa­Bank i Naturgy. Tan sols Aigües de Bar­ce­lona (Agbar) va tor­nar, ara fa un any, i el con­sell d’admi­nis­tració de la com­pa­nyia ho va atri­buir a “l’esta­bi­li­tat econòmica”, mal­grat que mai hi va haver un clima d’inse­gu­re­tat per a aques­tes empre­ses. D’altres, com Seat, van resis­tir a les pres­si­ons polítiques de les més altes instàncies, i el cas, de nou, és que cap de les quals va tras­lla­dar el cen­tre de pro­ducció, tot i que van moure els domi­ci­lis fis­cals.

El context mundial afecta més

La desacceleració econòmica global i certes incerteses a escala macro com ara el Brexit i la política aranzelària dels Estats Units provoquen molta més inseguretat que no pas el procés d’independència de Catalunya, segons els experts. De fet, en els darrers mesos i setmanes s’han donat a conèixer possibles desinversions en territori català que suposarien una pèrdua important de llocs de treball. És el cas de les empreses Agrolimen, a Sant Joan Despí; TE Connectivity (antiga Tyco) i Prysmian (General Cable), a Montcada i Reixac, i, en el cas de General Cable, també a Manlleu. També Nissan anunciava desinversions, tot i que aquesta setmana passada la Generalitat atorgava una subvenció de tres milions d’euros per a la planta de pintures de la Zona Franca de Barcelona que podria servir de condicionant per a la situació del grup. La inversió estrangera aconseguida l’any 2018 pel Departament d’Empresa del govern va ser de 322,2 milions d’euros.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (7-10-2019)

315 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: