DESPRÉS D’ESTRASBURG: PERPINYÀ, LA PRÒXIMA PARADA DEL SOBIRANISME

(ÒSCAR PALAU – BARCELONA )
La mobi­lit­zació serà força menor que la que es va fer al juliol
El movi­ment sobi­ra­nista català desem­bar­carà avui a Estras­burg per acom­pa­nyar els euro­di­pu­tats Car­les Puig­de­mont i Toni Comín en el seu debut en un ple al Par­la­ment Euro­peu, que arri­barà després de mig any de blo­queig per part de la justícia espa­nyola, revo­cat final­ment arran de la sentència del Tri­bu­nal de Justícia de la UE del 19 de desem­bre, que els reco­neix implícita­ment la con­dició des que van ser pro­cla­mats el 13 de juny pas­sat. És clar que serà un dia amb regust agre­dolç, perquè jus­ta­ment l’ori­gi­nant de la reso­lució, i de tota una nova doc­trina que pren el seu nom, l’exvi­ce­pre­si­dent Oriol Jun­que­ras, no hi podrà ser final­ment després que el pre­si­dent de la cam­bra, David Sas­soli, es des­digués diven­dres de la seva accep­tació ini­cial i donés per bona la inter­lo­cutòria del Tri­bu­nal Suprem que, en una inter­pre­tació total­ment opo­sada a la seva, li nega la con­dició d’euro­di­pu­tat i la lli­ber­tat. El nou vet, en tot cas, tam­poc és defi­ni­tiu encara, perquè la seva defensa ja ha dit que hi recor­rerà al Tri­bu­nal Gene­ral de la UE.

El nou abús judi­cial espa­nyol amb la situ­ació de l’exvi­ce­pre­si­dent ben segur que serà avui objecte de denúncia per part de l’àmplia dele­gació de líders cata­lans que es des­plaçaran a la ciu­tat fron­te­rera, encapçalada pel pre­si­dent Quim Torra, el vice­pre­si­dent Pere Ara­gonès i el pre­si­dent del Par­la­ment, Roger Tor­rent, que man­tindrà reu­ni­ons amb els vice­pre­si­dents del Par­la­ment Euro­peu Heidi Hau­tala i Dimi­trios Papa­di­mou­lis en què apro­fi­tarà per tras­lla­dar la indig­nació per la seva posició amb Jun­que­ras, i de pas­sada denun­ciarà el setge per­ma­nent a què es veu sot­mesa la cam­bra que pre­si­deix per part de la justícia espa­nyola. A més de con­se­llers com Miquel Buch, Alfred Bosch i Damià Cal­vet –demà s’ha ajor­nat el con­sell exe­cu­tiu perquè puguin tor­nar amb calma–, a Estras­burg, per cert, també està pre­vist que hi sigui una altra exi­li­ada, la dele­gada del govern a Brus­sel·les, Merit­xell Ser­ret, sobre qui no pesa ara cap euro­or­dre, en el que serà un dels seus pri­mers viat­ges a França.

Els par­tits inde­pen­den­tis­tes també hi envi­a­ran dele­ga­ci­ons. La de JxCat l’encapçala­ran els líders al Par­la­ment, Albert Batet, i al Congrés, Laura Borràs. I la d’ERC, la por­ta­veu par­la­mentària, Anna Caula, i el líder a Bar­ce­lona, Ernest Mara­gall. La CUP també hi enviarà un repre­sen­tant per mos­trar el seu “suport anti­re­pres­siu” als dos exi­li­ats, i denun­ciar la “nega­tiva cons­tant” de drets civils i polítics per part de l’Estat, així com la “macro­causa” oberta con­tra el dret a l’auto­de­ter­mi­nació. “Aquests espais han de ser­vir d’alta­veu per a la rei­vin­di­cació política”, reblava la for­mació en un comu­ni­cat dis­sabte.

Omplim Estras­burg

La comi­tiva política serà acom­pa­nyada per una nom­brosa mobi­lit­zació de cata­lans, que, seguint la crida d’Omplim Estras­burg, es con­cen­tra­ran aquest mig­dia a l’espla­nada de davant del Par­la­ment Euro­peu, arri­bats en bus –se n’han orga­nit­zat des de diver­sos punts del país–, avió i tren –a Basi­lea, Frank­furt i fins i tot París– o cot­xes par­ti­cu­lars. L’enti­tat, que va anul·lar per falta de temps el xàrter que volia noli­e­jar ini­ci­al­ment, ha aca­bat aju­dant a orga­nit­zar molts dels des­plaçaments, a través d’agències, i cal­cula que hi haurà com a mínim entre 500 i 600 mani­fes­tants. Una quan­ti­tat, en tot cas, que queda lluny dels tres milers que hi van anar el 2 de juliol, dia en què també hi va haver una des­ta­cada mobi­lit­zació, coin­ci­dint amb l’estrena de l’euro­cam­bra i el rebuig pre­ci­sa­ment que hi entres­sin Puig­de­mont i Comín. Una de les seves impul­so­res, Maria do Carmo Mar­ques Pinto, explica que la nova ini­ci­a­tiva es va llançar el mateix 19 de desem­bre arran de la sentència del TJUE, però com que, a diferència del juliol, aquest cop es van tro­bar que no hi dona­ven suport logístic enti­tats tan impor­tants com Òmnium, l’ANC –tot i que al final hi envia avui el vice­pre­si­dent Josep Cru­a­nyes, i algu­nes ter­ri­to­ri­als sí que hi mun­ten expe­di­ci­ons– i el Con­sell per la República, se’n van des­dir pri­mer, per bé que al cap d’uns dies van deci­dir repren­dre-ho arran de la insistència de molts par­ti­cu­lars. “No som pro­fes­si­o­nals de l’orga­nit­zació de mani­fes­ta­ci­ons i per això ho vam des­con­vo­car, perquè era una gran res­pon­sa­bi­li­tat, però ales­ho­res la gent ens ho va dema­nar, en vam tor­nar a par­lar i ho vam tirar enda­vant”, exposa. En una nota difosa els últims dies, els orga­nit­za­dors s’han mos­trat més crítics. “No ente­nem, ni volem enten­dre ni saber qui­nes són les raons per les quals les enti­tats inde­pen­den­tis­tes no cre­uen oportú, con­ve­ni­ent, adi­ent o útil anar a Estras­burg; nosal­tres cre­iem que cal anar-hi”, sos­te­nen.

Amb el lema Tor­nem a omplir Estras­burg: per­sis­tir és gua­nyar!, i després d’obte­nir els per­mi­sos de les auto­ri­tats locals, final­ment han pogut con­vo­car l’acte per a aquest mig­dia, abans de l’inici de les reu­ni­ons dels grups i la sessió par­la­mentària pròpia­ment dita, amb l’ajut d’una qua­ran­tena de volun­ta­ris. Això sí, les limi­ta­ci­ons pres­su­postàries faran que, en lloc d’un esce­nari amb actu­a­ci­ons com al juliol, aquest cop hi hagi tot just una petita tarima amb un micròfon, per on, això sí, ja tenen con­fir­mat que pas­sa­ran a diri­gir unes parau­les tant el pre­si­dent Torra com Puig­de­mont i Comín, a més de l’euro­di­pu­tada d’ERC Diana Riba. També hi inter­vin­dran repre­sen­tants d’altres enti­tats que sí que els han donat escalf: el pre­si­dent de l’Asso­ci­ació de Muni­ci­pis per la Inde­pendència, Josep Maria Cer­vera; Montse Martí, de Juris­tes per la República, i Josep Jover i Fran­cesc Gar­robo, de Pira­tes.

L’enti­tat, que ha dema­nat que tot trans­corri en el to cívic i pacífic habi­tual, lle­girà un mani­fest que en paral·lel ha llançat en les últi­mes set­ma­nes a les xar­xes, on ha rebut més de 6.000 sig­na­tu­res de suport –per les més de 30.000, cal dir, d’un text simi­lar al juliol–, en què reclama a l’euro­cam­bra que exi­geixi a la justícia espa­nyola que es res­pec­tin els drets de Jun­que­ras, i també que reco­ne­gui el dret a l’auto­de­ter­mi­nació de Cata­lu­nya. Els orga­nit­za­dors, que ja van enviar el mani­fest en una carta a Sas­soli la set­mana pas­sada, li’n volien entre­gar una còpia avui en mà, a ell o almenys a algun emis­sari seu, però no han rebut res­posta a la petició.

500
persones,
pel cap baix, calcula Omplim Estrasburg que acudiran des de Catalunya a la manifestació prevista avui.
La pròxima parada, al febrer, a Perpinyà

Fonts del Consell per la República aclarien a El Punt Avui que aquest cop no han entrat en l’organització de la manifestació perquè el desplaçament és “logísticament complicat” –no hi ha vols directes a Estrasburg des de Catalunya– i s’estimen més guardar-se el pressupost i els esforços per a una altra mobilització que preparen a Perpinyà. “Estem molt contents que la gent hi vagi, i donem tot el suport a Omplim Estrasburg, però no podem fer actes tan seguits que comporten una despesa”, deien, i desmentien que hi hagi cap raó política. La mobilització de la Catalunya del Nord serà amb tota seguretat al febrer, si bé la data no està tancada, ja que depèn de diversos factors, com ara el fet que s’estarà en precampanya de les eleccions municipals franceses i no s’hi vol interferir. La idea és que sigui un gran acte polític transversal, una mobilització de tots els actors independentistes, amb la presència de Puigdemont i Comín.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (13-1-2020)

318 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: