DETINDRAN QUIM TORRA ?

“Detindran Quim Torra? ”
( XEVI XIRGO )
“Què pas­sa­ria si Torra fa el que pre­dica, tanca el dol, s’apunta al ‘Jo em planto’ i no com­pa­reix al TSJC?
El pre­si­dent Torra ja fa dies que parla de girar full. Ve “una nova etapa”, deia dijous en la seva pri­mera con­ferència a Madrid. Per això, durant l’entre­vista que vam eme­tre ahir a El Punt Avui TV (i que avui ree­me­tem i publi­quem al diari), li vaig dema­nar que ens ho aclarís: “Hem de tan­car el dol i tor­nar a posar com a objec­tiu la inde­pendència”, va dir. I hi va afe­gir: “Ens hem de plan­tar.”
A mi em sem­bla que ho diu de veri­tat. Que n’està tip que esti­guem enca­llats, entre­tin­guts amb pica­ba­ra­lles polítiques, i que vol avançar cap a la inde­pendència, com l’eslògan de la Diada d’aquest any. I que està dis­po­sat a pre­di­car amb l’exem­ple. Com? Deixa entre­veure clara­ment que no anirà al judici del TSJC, on li dema­nen un any i vuit mesos d’inha­bi­li­tació i trenta mil euros de multa per no haver reti­rat les pan­car­tes i els llaços grocs de la façana del Palau de la Gene­ra­li­tat. “Em sem­bla que li he dit ben clar”, em res­pon quan li repre­gunto per ter­cera vegada si hi anirà. I mig som­riu. Els diré més, a risc d’equi­vo­car-me. A mi em sem­bla que Torra no com­pa­rei­xerà al judici del TSJC no pas perquè coin­ci­deixi amb el debat de política gene­ral, sinó perquè ha deci­dit plan­tar-se. I que si li can­vien la data, pot­ser tam­poc hi anirà.
Torra, que pas­sava per allà, que no tenia cap neces­si­tat d’embo­li­car-se la vida però que se la va jugar i ara és al mig de totes les pica­ba­ra­lles, de les de Madrid i de les d’aquí, pre­dica la deso­bediència pacífica i ara em sem­bla que la vol prac­ti­car. Que vol tan­car el dol d’exi­lis i presó i pas­sar a una nova etapa. I que està deci­dit, sinó a pro­vo­car-ho, a faci­li­tar-ho, a ser una gus­pira de la nova etapa. Vol que la ini­ci­a­tiva sigui en aquest cos­tat, al seu, i no al del 155. Si Torra no va al judici, és obvi que el tor­na­ran a citar.
I si tam­poc hi va? Faran com amb l’alcal­dessa de Berga, Montse Ven­turós, quan no va com­parèixer al jut­jat per no haver des­pen­jat una este­lada de l’Ajun­ta­ment? Detin­dran Torra? S’ado­nen, de la quan­ti­tat de pre­si­dents de la Gene­ra­li­tat con­tem­porània que han estat jut­jats o que han hagut d’anar a l’exili? No és nor­mal. Detin­dran Torra per no haver des­pen­jat uns llaços grocs i una pan­carta que deia Lli­ber­tat? De veri­tat?

Informa:ELPUNTAVUI:CAT (8-9-2019)

299 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sĂ piga: