“DONA’M LA MÀ “, CAMPANYA D’ÒMNIUM AMB ELS MÉS VULNERABLES

Òmnium Cul­tu­ral ha impul­sat la cam­pa­nya ‘Dona’m la mà’, una xarxa solidària que vol acom­pa­nyar els més vul­ne­ra­bles i gene­rar comu­ni­tat. A través d’un lloc web, un qüesti­o­nari o un telèfon els ciu­ta­dans poden dema­nar ajuda o ofe­rir-se com a volun­ta­ris. Després, Òmnium ava­luarà les neces­si­tats o ofe­ri­ments de la xarxa mit­jançant volun­ta­ris o deri­vant casos amb enti­tats del Ter­cer Sec­tor, asso­ci­a­ci­ons i col·legis pro­fes­si­o­nals o ins­ti­tu­ci­ons. Les per­so­nes voluntàries podran ofe­rir acom­pa­nya­ment psico-emo­ci­o­nal, suport edu­ca­tiu i de lleure per infants, entre­te­ni­ment, pro­pos­tes cul­tu­rals, suport tec­nològic i vir­tual en tas­ques domèsti­ques, entre d’altres.

El pre­si­dent d’Òmnium, Jordi Cui­xart, ha dit que l’objec­tiu ara és “aixe­car el país entre tots i sal­var vides i famílies”. Per la seva banda, el vice­pre­si­dent de l’enti­tat, Mar­cel Mauri, ha dit que per sor­tir de la crisi pro­vo­cada per la pandèmia cal que “tot­hom posi el seu gra­net de sorra” i ha posat en valor “l’esforç com­par­tit” de sani­ta­ris, xar­xes de soli­da­ri­tat o cai­xers de super­mer­cat.

‘Dona’m la mà’ s’arti­cula a través del lloc web www.​omnium.​cat/​ca/​campanyes/​donam-​la-​ma, on els ciu­ta­dans poden, a través d’un qüesti­o­nari o una tru­cada al 900.730.181, dema­nar ajuda en dife­rents supòsits o bé ofe­rir-se com a volun­ta­ris.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (7-4-2020)

249 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: