EINES DE PAÍS :” EL CERCLE D’ECONOMIA NO ÉS TOT L’EMPRESARIAT CATALÀ “

La can­di­da­tura gua­nya­dora a la Cam­bra de Bar­ce­lona, Eines de País, ha retret aquest dis­sabte al Cer­cle d’Eco­no­mia que parli en nom de tot l’empre­sa­riat català i ha recor­dat a l’enti­tat que “només repre­senta els seus socis”.

En un comu­ni­cat coin­ci­dint amb la clau­sura dels tres dies de jor­na­des orga­nit­za­des pel Cer­cle d’Eco­no­mia a Sit­ges, Eines de País ha afir­mat que l’empre­sa­riat “també és soci­e­tat civil” i que “si en algun moment ha de pren­dre par­tit per una o altra opció haurà de ser sem­pre la que repre­senti la majo­ria dels empre­sa­ris, no el que deci­dei­xin unes elits que s’atri­bu­ei­xen una repre­sen­ta­ti­vi­tat que no tenen”.

En aquest sen­tit, ha recor­dat que Eines de País pre­gun­tarà als seus mem­bres perquè es posi­ci­o­nin, tal com va anun­ciar fa uns dies. La can­di­da­tura no assu­mirà la direcció de la Cam­bra fins el 17 de juny.

Segons sosté Eines de País, el que crea ines­ta­bi­li­tat “no és la pos­si­ble via uni­la­te­ral sinó el fet que els poders polítics i econòmics no res­pec­tin la volun­tat del poble a deci­dir el seu futur”.

“Per tant, el procés s’allar­garà fins que no s’accepti la volun­tat popu­lar, i això és el que gene­rarà ines­ta­bi­li­tat”, indica.

Pel que fa el tras­llat de la seu social d’empre­ses cata­la­nes a altres punts de l’Estat arran de l’1-O, que ha estat un els temes més des­ta­cats en les jor­na­des d’aquest any, Eines de País cons­tata que “només han can­viat la el domi­cili social fis­cal al regis­tre i que per tant l’acti­vi­tat segueix a Cata­lu­nya”.

“Si desit­gen tor­nar-los a can­viar en algun moment, seran ben­vin­guts, però de cap manera això pot supo­sar un con­di­ci­o­nant per a res ni es pot accep­tar l’alar­misme social”, afe­geix.

Per últim, Eines de País ha asse­nya­lat que en la tro­bada del Cer­cle “ha per­dut una opor­tu­ni­tat magnífica de reconèixer que un cop més l’any 2018 s’ha tan­cat amb un clar incom­pli­ment de les inver­si­ons com­pro­me­ses per l’Estat, arri­bant a poc més del 10% del total de l’Estat quan la nos­tra con­tri­bució al PIB és gai­rebé del 20%”.

“Això sí que fa per­dre poten­cial econòmic a Cata­lu­nya i a més a més genera con­di­ci­ons a la resta de Comu­ni­tats Autònomes per poder fer la com­petència a les nos­tres empre­ses, amb els nos­tres impos­tos”, afe­geix Eines de País en el comu­ni­cat.

451 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: