EL CALAIX ÉS BUIT, NOIS

“El calaix és buit, nois ”
( JOAN VALL CLARA )
Dos tenors del govern (Sàmper i Argi­mon) i una soprano (Vergés) han dei­xat clar que la reo­ber­tura de dilluns no va ser per un cri­teri sani­tari. A la caixa només hi ha tera­nyi­nes i no podrien com­pen­sar les pèrdues d’autònoms i empre­ses, si els man­te­nien tan­cats. La sin­ce­ri­tat sem­pre esta bé, però a aques­tes alçades de la pel·lícula fa una mica de riure, per no plo­rar, que diria l’àvia Neus. Com si els hagues­sin com­pen­sat, de les pèrdues que han tin­gut fins ara! Però dei­xem-ho.

D’acord amb la major. Sanitària­ment hau­rien de con­ti­nuar tan­cats. No podem fer com ale­manys i fran­ce­sos i res­ti­tuir-los un per­cen­tatge decent de les ven­des per­du­des. Tan­quem els ulls, ala­bat sia Déu, reo­brim, i a espe­rar la ter­cera onada, que el doc­tor Mitjà ja anun­cia per pas­sat fes­tes. I després, no és el pri­mer dia que en parlo, la quarta.

Que la con­se­llera Vergés hi afe­geixi una crítica al govern de Madrid, que no envia diners que per­me­tes­sin man­te­nir tan­cat, ja resulta una broma de mal gust en aquest moment. On era quan el seu vice­pre­si­dent en fun­ci­ons de pre­si­dent i el cap del grup par­la­men­tari al Congrés toca­ven tim­bals i trom­pe­tes pels 2.300 mili­ons que havien acon­se­guit per a infra­es­truc­tu­res a canvi del sí als pres­su­pos­tos? Per què no el feien pagar més, aquest sí? Quants calés es neces­si­ta­ven per con­ti­nuar tan­cats? Això també seria interes­sant que ens ho expli­ques­sin, ara que s’han sin­ce­rat. Encara són a temps d’enca­rir el sí.
Informa:ELPUMTAVUI.CAT (28-11-2020)

189 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: