EL CATALÀ PROSPERA A LA XARXA, PERÒ S’ENCALLA AL MÒBIL

( XAVI AGUILAR – BARCELONA )
El .cat con­ti­nua amb la seva ferma con­so­li­dació i ha tor­nat a créixer en nom­bre de domi­nis, després que l’any pas­sat la xifra total caigués per pri­mera vegada des que es va inau­gu­rar, el setem­bre del 2005. Els res­pon­sa­bles de la Fun­dació punt­CAT cele­bren que aquest crei­xe­ment és també qua­li­ta­tiu, ja que la fide­lit­zació dels cli­ents ha esta­blert un nou rècord (83%) i és el ter­cer del món amb més den­si­tat de con­tin­gut. Tot ple­gat, fa del .cat un domini “sa, fort i amb futur”, segons els seus impul­sors.

Des de la fita històrica del seu nai­xe­ment, el domini propi de la llen­gua i cul­tura cata­lana, pio­ner d’aquesta mena, ha pas­sat per dife­rents fases. Dels espec­ta­cu­lars per­cen­tat­ges de crei­xe­ment ini­cial es va pas­sar a uns gua­ris­mes més modes­tos però cons­tants, a mesura que el domini s’escam­pava per dife­rents sec­tors.

El 2017 el .cat va esta­blir el seu propi rècord, amb 110.129 domi­nis. L’any pas­sat va expe­ri­men­tar el pri­mer des­cens de la seva història, situ­ant-se en 108.134, però enguany ha créixer, si bé no ha pogut superar el nivell mar­cat el 2017 i es queda en 109.110.

“D’aquests domi­nis, el 74% té con­tin­gut web, dada que posa de mani­fest l’esforç perquè el .cat no sigui només una xifra que va crei­xent any a any, sinó que sigui el domini d’excel·lència dels Països Cata­lans”, afir­men des de la Fun­dació punt­CAT.

Domi­nis reno­vats

Un altre indi­ca­dor de bona salut és la taxa de fide­li­tat, que també creix any rere any i aquest any ha asso­lit el millor resul­tat de la seva història: un 83% dels domi­nis regis­trats es reno­ven anu­al­ment.

En l’àmbit mun­dial, el .cat és un dels pocs domi­nis de pri­mer nivell que crei­xen cada any. Aquest any, cal des­ta­car l’aug­ment de domi­nis prin­ci­pal­ment a Cata­lu­nya i, en segon lloc, a les Illes Bale­ars. Pel que fa a la dis­tri­bució geogràfica, el .cat té un 89% dels domi­nis situ­ats en ter­ri­to­ris de parla cata­lana. D’aquests, la gran majo­ria són al Prin­ci­pat i un 40% es con­cen­tren a les comar­ques del Bar­ce­lonès, el Vallès —l’occi­den­tal és la comarca que més ha cres­cut—, el Gironès i el Maresme.

L’evo­lució del la llen­gua i la cul­tura cata­la­nes a inter­net con­trasta amb el desen­vo­lu­pa­ment que ha tin­gut en les apps. L’Obser­va­tori punt­CAT va ana­lit­zar més d’una vui­tan­tena de les apli­ca­ci­ons més des­car­re­ga­des de les boti­gues de Goo­gle i Apple i va deter­mi­nar que només un 37% ofe­rei­xen l’opció de ser uti­lit­za­des en català. Les de temàtica musi­cal, cine­ma­togràfica i els jocs en gene­ral són les que demos­tren menys sen­si­bi­li­tat i uti­lit­zar-les en la llen­gua pròpia resulta pràcti­ca­ment impos­si­ble [vegeu el gràfic].

Electrònica i automoció, els més reticents al català

Els sectors de l’automoció, l’electrònica i la cosmètica són els més reticents a usar el català a les seves planes a internet. Només un 4% dels webs de vehicles són en català, mentre que els altres ho fan en un 14 i 16% dels casos, respectivament. Els que més hi aposten, segons les dades del baròmetre del’Associació WICCAC, són les universitats (100%) i els sectors teatral (100%) i vinícola (96%).

La fundació tindrà un espai digital nou per als usuaris
La Fundació puntCAT llançarà el febrer del 2020 la Comunitat.cat, un espai digital dedicat als usuaris del .cat. L’objectiu és esdevenir una plataforma catalitzadora de projectes, entitats i persones que disposen d’un domini .cat per compartir formacions, voluntariat de professionals TIC, un Marketplace de negocis i projectes i també recollir avantatges pels usuaris que en formin part.

El domini propi de Catalunya s’ubica en 90 estats

Més de l’11% de dominis .cat es troben fora dels territoris de parla catalana. Estan present a 90 estats i també amb bona salut. Només a França, Canadà i Rússia s’observa un petit descens interanual.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (28-8-2019)

302 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: