EL CATALÀ SOTA MÍNIMS A LES PLATAFORMES DE DISTRIBUCIÓ DIGITAL

“Català sota mínims ”
La presència de la llengua en les plataformes de distribució digital Netflix, HBO, Disney+ i Amazon és nul·la o residual. Filmin i Movistar+ són les excepcions
BERNAT SALVÀ – BARCELONA
Si la situ­ació del català a les sales de cinema està sota mínims, amb un 2% de les entra­des el 2018, la cosa encara empit­jora si mirem el con­sum de pel·lícules i sèries a través de pla­ta­for­mes de dis­tri­bució digi­tal (també ano­me­na­des de stre­a­ming, de tele­visió de paga­ment o de vídeo sota demanda). Dis­ney ha enge­gat la seva nova pla­ta­forma sense ver­si­ons en català, Net­flix tenia el desem­bre pas­sat 4 títols sobre un catàleg de 2.092 pel·lícules (el 0,002%, segons un estudi de Pla­ta­forma per la Llen­gua), HBO no inclou ver­si­ons en català (perquè “no és fac­ti­ble tècni­ca­ment”, segons va expli­car la pla­ta­forma) i Ama­zon Prime Video inclou poques ver­si­ons en català al seu catàleg.

A l’altra cara de la moneda, Movis­tar+ té un acord amb la direcció gene­ral de Política Lingüística gràcies al qual s’han sub­ti­tu­lat al català 1.442 llarg­me­trat­ges i 1.884 epi­so­dis de tele­visió. Fil­min posa a dis­po­sició del públic 2.900 con­tin­guts en català a Fil­min.cat. A més, hi ha expec­ta­ti­ves de millora: fonts de Walt Dis­ney han expli­cat a aquest diari que “el català no està dis­po­ni­ble encara a Dis­ney+ a causa de les com­ple­xi­tats tècni­ques que això implica”, però asse­gura que, “no obs­tant això, des de la com­pa­nyia s’està tre­ba­llant en pos­si­bles opci­ons perquè el català pugui incor­po­rar-se més enda­vant”.

Bona volun­tat

Ester Fran­quesa, direc­tora gene­ral de Política Lingüística, valora la bona volun­tat que ha mos­trat sem­pre Dis­ney: “Des del 1995, amb 101 dàlma­tes, ha doblat sem­pre en català i és de les dis­tribuïdores que més faci­li­tats posen. Algun any, n’han doblat més que les altres jun­tes. Per què en un altre for­mat hau­rien de pri­var el públic del català? En cap moment han dit que no, però les coses són com­ple­xes i porta el seu temps, neces­si­ten un temps per adap­tar-se empre­sa­ri­al­ment.”

Òscar Escu­der, pre­si­dent de Pla­ta­forma per la Llen­gua, creu que “les pres­si­ons que estem fent fun­ci­o­nen perquè quan hem arren­cat mol­tes sig­na­tu­res, ara ja en tenim més de 27.000 a través del por­tal can­via.cat [dema­nant Dis­ney+ en català] les coses s’han mogut i estem notant reac­ci­ons”.

Les pla­ta­for­mes de dis­tri­bució digi­tal divul­guen molt poca infor­mació d’abo­nats i visi­o­na­ments. La direcció gene­ral de Política Lingüística va fer públics fa uns dies els resul­tats d’una enquesta feta a Cata­lu­nya en ple con­fi­na­ment, entre el 29 d’abril i el 8 de maig, que revela mol­tes dades interes­sants. Els cata­lans veuen sobre­tot cinema i sèries pels canals de tele­visió tra­di­ci­o­nal (68,2%), en segon lloc per pla­ta­for­mes de tele­visió de paga­ment (62,2%) i en ter­cer lloc a cine­mes (37,7%, xifra que s’ha de rela­ti­vit­zar, perquè només inclou films). Si ens cen­trem en el 62,2% que miren cinema per pla­ta­for­mes, l’enquesta revela que el 79,8% ho fan a través de Net­flix, seguida d’Ama­zon Prime Video (34%), Movis­tar+ (29,5%), HBO (20,5%), Dis­ney+ (9,5%), Orange TV (2,9%) i Fil­min (2,2%).

La direc­tora gene­ral de Política Lingüística explica: “Volíem saber qui­nes són les neces­si­tats i volun­tats dels ciu­ta­dans de Cata­lu­nya” en relació amb el català en el con­sum audi­o­vi­sual. “Les dades ava­len que les pla­ta­for­mes han d’incor­po­rar l’àudio i la sub­ti­tu­lació en català si volen donar res­posta als ciu­ta­dans de Cata­lu­nya.” Ester Fran­quesa des­taca que “tres de cada qua­tre cata­lans volen poder optar pel doblatge o sub­ti­tu­lat en català”. En con­cret, “el 77’6% volen el doblatge en català com a opció, una xifra alta, i la dels que volen sub­ti­tu­lació en català també és molt alta, el 76,3%”. Per tant, con­si­dera que “les dis­tribuïdores han de fer un pas impor­tant, incor­po­rar a les pla­ta­for­mes les ver­si­ons en català de tots aquells títols que ja els tenen”.

Situ­ació precària

Des de l’enti­tat Pla­ta­forma per la Llen­gua, Òscar Escu­der valora que “el català es troba en una situ­ació precària a les pla­ta­for­mes digi­tals”. “És cert que no han mos­trat pro­ac­ti­vi­tat, però les ins­ti­tu­ci­ons cata­la­nes hau­rien d’insis­tir més en això.” Comenta el cas de Net­flix, sobre el qual Pla­ta­forma per la Llen­gua ha fet l’estudi esmen­tat abans, i el Con­sell de l’Audi­o­vi­sual de Cata­lu­nya també ha reve­lat que el con­tin­gut en català és del 0,5%: “Ens ha expli­cat que no tenen cap pro­blema a faci­li­tar els àudios i subtítols en les llengües que sigui, sem­pre que els els faci­li­tin. De fet, Net­flix España inclou sovint doblat­ges o subtítols en francès, ale­many, romanès, àrab, italià i por­tuguès, llengües que, d’altra banda, no només no tenen cap reco­nei­xe­ment legal enlloc de l’estat espa­nyol, sinó que a més tenen menys públic poten­cial que el català. Cal que els els facin arri­bar.” Hem dema­nat la seva versió a Net­flix, però han res­post: “No tenim cap comen­tari a fer, en aquests moments.”

Ester Fran­quesa remarca la feina que s’ha fet des de la seva direcció gene­ral: “Des del 2014 vam començar a apos­tar per tre­ba­llar amb les pla­ta­for­mes perquè incor­po­res­sin el català. El pri­mer acord va ser amb Movis­tar+, que encara segueix vigent.” Ofe­rei­xen línies de sub­ven­ci­ons per a doblatge i sub­ti­tu­lat al català, tant per a pla­ta­for­mes com per for­mat físic (DVD o Blue-Ray). Ester Fran­quesa des­taca que “les pla­ta­for­mes estan pre­pa­ra­des, no tenen difi­cul­tats tècni­ques per incor­po­rar altres llengües”. I revela que faran can­vis legis­la­tius per rever­tir aquesta situ­ació, sense con­cre­tar data: “Estem tre­ba­llant en la modi­fi­cació de la llei cata­lana de l’audi­o­vi­sual. Con­si­de­rem que cal que forci i impulsi que les pla­ta­for­mes esti­guin legis­la­ti­va­ment obli­ga­des a com­plir unes quo­tes de llen­gua cata­lana.”
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (1-6-2020)

374 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: