EL CONGRÉS D’ESPORTS ELECTRÒNICS MÉS GRAN D’EUROPA TRASLLADA LA SEU DE MADRID A BARCELONA

El congrés d’esports electrònics més gran d’Europa trasllada la seu de Madrid a Barcelona.
La indústria dels eSports mou més de 1.000 milions d’euros anuals.
(L.BRUGUERA – BARCELONA)
El congrés inter­na­ci­o­nal d’esports electrònics més impor­tant d’Europa, el Glo­bal Esport Sum­mit (GES), ha tras­lla­dat la seva seu social de Madrid a Bar­ce­lona, on ja cele­brarà la pro­pera edició els pro­pers 25 i 26 de octu­bre. Com han expli­cat a l’agència Efe els orga­nit­za­dors del cer­ta­men, la cita aco­llirà 900 espe­ci­a­lis­tes de com­pe­ti­ci­ons de vide­o­jocs espor­tius de 30 països dife­rents. El congrés, que té una peri­o­di­ci­tat anual, s’ha cele­brat fins ara a Madrid i els seus orga­nit­za­dors han deci­dit fer el salt a Bar­ce­lona després de l’èxit del congrés GESX que va tenir lloc el desem­bre pas­sat. La cita es va cen­trar lla­vors en la pro­fes­si­o­na­lit­zació del sec­tor, a banda d’abor­dar temes com la for­mació, aspec­tes legals, patro­cini i el paper de les admi­nis­tra­ci­ons.

Els esports electrònics o eSports s’han con­ver­tit en una indústria emer­gent que compta a tot el món amb prop de 600 mili­ons d’espec­ta­dors, la majo­ria amb edats d’entre 18 i 35 anys, i que mou més de 1.000 mili­ons d’euros anu­als, segons els res­pon­sa­bles del congrés. En aquest tipus de com­pe­ti­ci­ons, en línia i en viu, els juga­dors com­pe­tei­xen en equips o indi­vi­du­al­ment en jocs com Lea­gue of Legends, Dota 2, Fort­nite o Overwatch, que es trans­me­ten en directe a una audiència glo­bal o poden tenir lloc en espais amb grans afo­ra­ments.

El congrés de Bar­ce­lona comp­tarà amb una vin­tena de ponències amb la par­ti­ci­pació d’experts inter­na­ci­o­nals en què es trac­tarà sobre l’eco­sis­tema dels eSports, la inno­vació i la importància de l’acti­vi­tat empre­ne­dora. Com a nove­tat, l’esde­ve­ni­ment aco­llirà un espai on se cele­bra­ran actes, pre­sen­ta­ci­ons, tallers i semi­na­ris temàtics, i es duran a terme pro­gra­mes en directe i entre­vis­tes.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (15-III-2023)

33 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: