EL GOVERN AVISA QUE “ENCARA NO HEM ARRIBAT AL PIC DELS CONTAGIS “

“Les nos­tres pre­vi­si­ons ens indi­quen que encara no hem arri­bat al pic de con­ta­gis. En els pro­pers dies segui­ran aug­men­tant molt els casos i, per això, ens pre­pa­rem. Ampliem la capa­ci­tat hos­pi­talària perquè pas­sat el pic de con­ta­gis el sis­tema sani­tari seguirà molt ten­si­o­nat”. Així de con­tun­dent s’ha expres­sat la con­se­llera de Salut, Alba Vergés, durant la com­pa­rei­xença d’aquest dis­sabte sobre les últi­mes dades de la pandèmia a Cata­lu­nya.

El direc­tor de Cen­tre d’Emergències i Aler­tes Sanitàries, Fer­nando Simon, per la seva part, ha insis­tit, uns minuts abans, que s’està “molt a prop” del pic de con­ta­gis per coro­na­vi­rus a l’Estat. I dit això, també ha indi­cat que la satu­ració de les UCI va “amb retard” i podria arri­bar a finals de la pro­pera set­mana o ini­cis de la següent.

En aquest sen­tit, ha ins­tat a fer “esforços extra” per con­tro­lar la trans­missió i evi­tar que hi hagi més paci­ents ingres­sats. Més encara tenint en compte que hi ha diver­ses auto­no­mies que estan “al límit” de la seva capa­ci­tat d’UCI i d’altres “es van apro­pant pro­gres­si­va­ment”.

Més enllà de l’anàlisi esta­tal, ha con­cre­tat que en algu­nes zones poden estar “superant” el pic de la corba de con­ta­gis però ha afir­mat que cal ser “cauts” perquè es tracta de dades pre­li­mi­nars.

Davant aquesta situ­ació, Alba Vergés ha anun­ciat que el Govern habi­li­tarà a la Fira de Bar­ce­lona un “hos­pi­tal tem­po­ral” per a malalts amb coro­na­vi­rus. Ini­ci­al­ment aco­llirà 300 llits, però l’objec­tiu és que les pla­ces puguin ser ampli­a­bles fins a les 2.000. Un total de 600 pro­fes­si­o­nals sani­ta­ris tre­ba­lla­ran a Fira Salut sota les ordres direc­tes d’un equip del depar­ta­ment.

A més, la por­ta­veu Merit­xell Budó ha expli­cat que aquesta tarda arri­barà a Bar­ce­lona un avió amb 130.000 mas­ca­re­tes, 10.000 ulle­res i 10.000 bates, “fruit de la col·labo­ració amb la comu­ni­tat xinesa de Cata­lu­nya”.

En aquesta línia, Vergés també ha apun­tat que han arri­bat a Cata­lu­nya 25.000 tes­tos ràpids per detec­tar el coro­na­vi­rus. Segons la con­se­llera, els pro­fes­si­o­nals sani­ta­ris i els usu­a­ris de les residències seran els qui tin­dran pri­o­ri­tat a l’hora de fer-los ser­vir.

“Tot allò que arriba ho posem a dis­po­sició amb l’estratègia de vet­llar per la pro­tecció dels pro­fes­si­o­nals i la segu­re­tat dels paci­ents i les per­so­nes més vul­ne­ra­bles”, ha dit.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (28-3-2020)

354 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sĂ piga: