EL GOVERN AVISA QUE “ENCARA NO HEM ARRIBAT AL PIC DELS CONTAGIS “

‚ÄúLes nos¬≠tres pre¬≠vi¬≠si¬≠ons ens indi¬≠quen que encara no hem arri¬≠bat al pic de con¬≠ta¬≠gis. En els pro¬≠pers dies segui¬≠ran aug¬≠men¬≠tant molt els casos i, per aix√≤, ens pre¬≠pa¬≠rem. Ampliem la capa¬≠ci¬≠tat hos¬≠pi¬≠tal√†ria perqu√® pas¬≠sat el pic de con¬≠ta¬≠gis el sis¬≠tema sani¬≠tari seguir√† molt ten¬≠si¬≠o¬≠nat‚ÄĚ. Aix√≠ de con¬≠tun¬≠dent s‚Äôha expres¬≠sat la con¬≠se¬≠llera de Salut, Alba Verg√©s, durant la com¬≠pa¬≠rei¬≠xen√ßa d‚Äôaquest dis¬≠sabte sobre les √ļlti¬≠mes dades de la pand√®mia a Cata¬≠lu¬≠nya.

El direc¬≠tor de Cen¬≠tre d‚ÄôEmerg√®ncies i Aler¬≠tes Sanit√†ries, Fer¬≠nando Simon, per la seva part, ha insis¬≠tit, uns minuts abans, que s‚Äôest√† ‚Äúmolt a prop‚ÄĚ del pic de con¬≠ta¬≠gis per coro¬≠na¬≠vi¬≠rus a l‚ÄôEstat. I dit aix√≤, tamb√© ha indi¬≠cat que la satu¬≠raci√≥ de les UCI va ‚Äúamb retard‚ÄĚ i podria arri¬≠bar a finals de la pro¬≠pera set¬≠mana o ini¬≠cis de la seg√ľent.

En aquest sen¬≠tit, ha ins¬≠tat a fer ‚Äúesfor√ßos extra‚ÄĚ per con¬≠tro¬≠lar la trans¬≠missi√≥ i evi¬≠tar que hi hagi m√©s paci¬≠ents ingres¬≠sats. M√©s encara tenint en compte que hi ha diver¬≠ses auto¬≠no¬≠mies que estan ‚Äúal l√≠mit‚ÄĚ de la seva capa¬≠ci¬≠tat d‚ÄôUCI i d‚Äôaltres ‚Äúes van apro¬≠pant pro¬≠gres¬≠si¬≠va¬≠ment‚ÄĚ.

M√©s enll√† de l‚Äôan√†lisi esta¬≠tal, ha con¬≠cre¬≠tat que en algu¬≠nes zones poden estar ‚Äúsuperant‚ÄĚ el pic de la corba de con¬≠ta¬≠gis per√≤ ha afir¬≠mat que cal ser ‚Äúcauts‚ÄĚ perqu√® es tracta de dades pre¬≠li¬≠mi¬≠nars.

Davant aquesta situ¬≠aci√≥, Alba Verg√©s ha anun¬≠ciat que el Govern habi¬≠li¬≠tar√† a la Fira de Bar¬≠ce¬≠lona un ‚Äúhos¬≠pi¬≠tal tem¬≠po¬≠ral‚ÄĚ per a malalts amb coro¬≠na¬≠vi¬≠rus. Ini¬≠ci¬≠al¬≠ment aco¬≠llir√† 300 llits, per√≤ l‚Äôobjec¬≠tiu √©s que les pla¬≠ces puguin ser ampli¬≠a¬≠bles fins a les 2.000. Un total de 600 pro¬≠fes¬≠si¬≠o¬≠nals sani¬≠ta¬≠ris tre¬≠ba¬≠lla¬≠ran a Fira Salut sota les ordres direc¬≠tes d‚Äôun equip del depar¬≠ta¬≠ment.

A m√©s, la por¬≠ta¬≠veu Merit¬≠xell Bud√≥ ha expli¬≠cat que aquesta tarda arri¬≠bar√† a Bar¬≠ce¬≠lona un avi√≥ amb 130.000 mas¬≠ca¬≠re¬≠tes, 10.000 ulle¬≠res i 10.000 bates, ‚Äúfruit de la col¬∑labo¬≠raci√≥ amb la comu¬≠ni¬≠tat xinesa de Cata¬≠lu¬≠nya‚ÄĚ.

En aquesta línia, Vergés també ha apun­tat que han arri­bat a Cata­lu­nya 25.000 tes­tos ràpids per detec­tar el coro­na­vi­rus. Segons la con­se­llera, els pro­fes­si­o­nals sani­ta­ris i els usu­a­ris de les residències seran els qui tin­dran pri­o­ri­tat a l’hora de fer-los ser­vir.

‚ÄúTot all√≤ que arriba ho posem a dis¬≠po¬≠sici√≥ amb l‚Äôestrat√®gia de vet¬≠llar per la pro¬≠tecci√≥ dels pro¬≠fes¬≠si¬≠o¬≠nals i la segu¬≠re¬≠tat dels paci¬≠ents i les per¬≠so¬≠nes m√©s vul¬≠ne¬≠ra¬≠bles‚ÄĚ, ha dit.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (28-3-2020)

262 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: