L’Exe­cu­tiu català lamenta que men­tre Cata­lu­nya “perd sem­pre entre 7 i 8 posi­ci­ons, altres comu­ni­tats amb una capa­ci­tat tri­butària molt per sota de la mit­jana reben sis­temàtica­ment més recur­sos per habi­tant que Cata­lu­nya”, segons dades de liqui­dació publi­ca­des pel Minis­teri d’Hisenda. Cata­lu­nya és el ter­cer ter­ri­tori en apor­tació per habi­tant al sis­tema de finançament però el desè en recur­sos rebuts. En per­cen­tat­ges, Cata­lu­nya se situa 19,9 punts per sobre de la mit­jana en ingres­sos con­tribuïts, men­tre que la poste­rior redis­tri­bució la situa 1,1 punts per sota.

En la línia dels dar­rers exer­ci­cis, la posició de Cata­lu­nya empit­jora si es té en compte l’impacte del dife­ren­cial de preus. Ales­ho­res, perd 11 posi­ci­ons, pas­sant de la ter­cera a la cator­zena posició, és a dir, la penúltima) i se situa un 11,1% per sota de la mit­jana del con­junt de ter­ri­to­ris que par­ti­ci­pen en el règim comú de finançament.

En aquest sen­tit, el secre­tari d’Orga­nit­zació del PSOE i minis­tre de Foment en fun­ci­ons, José Luís Ábalos, s’ha com­promès aquest dilluns a reforçar el sis­tema de finançament autonòmic el pri­mer any de la legis­la­tura si Pedro Sánchez acon­se­gueix superar l’inves­ti­dura pre­si­dent. Segons ha expli­cat Ábalos, aquest any “no ha estat pos­si­ble per raons òbvies de majo­ries” però ante­ri­or­ment amb Mari­ano Rajoy “no es va fer perquè no van voler”.

Tan­ma­teix, Ábalos reco­neix que el model ha “cadu­cat” i que serà el mateix exe­cu­tiu qui posi sobre la taula una pro­posta de sor­tida per refor­mar el model.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (5-8-2019)