EL GOVERN GARANTEIX L’AMPLIACIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC

Aquest dilluns han com­pa­re­gut en roda de premsa els con­se­llers de Pre­sidència, Meri­xell Budó; Inte­rior, Miquel Buch; Sani­tat, Alba Vergés; i d’Afers Soci­als, Chakir el Hom­rani.

Durant la roda de premsa, els con­se­llers han tor­nat a mos­trar la dis­con­for­mi­tat del Govern de per­me­tre la tor­nada a la feina d’aquells sec­tors econòmics que fins ara no havien estat con­si­de­rats fona­men­tals. En aquest sen­tit, la con­se­llera Budó ha expli­cat que “aquesta és una ini­ci­a­tiva que no s’hau­ria d’haver pres ara, sinó d’aquí a uns dies, però que s’ha hagut de pren­dre després de l’anunci del gobern espa­nyol. Budó creu que el govern espa­nyol “ha actuat irres­pon­sa­ble­ment i sense cap pla­ni­fi­cació”.

La con­se­llera Budó ha començat expli­cant que ahir diu­menge es va reu­nir el Govern de manera extra­or­dinària “per apro­var una estratègia amb una sèrie de mesu­res per tal de garan­tir la segu­re­tat de tot­hom que a par­tir de dimarts hi hagi d’anar a tre­ba­llar”. En aquest sen­tit, Budó ha garan­tit l’ampli­ació dels ser­veis de trans­port públic a les hores punta per tal de garan­tir la segu­re­tat. En aquest sen­tit, Budó ha cri­ti­cat “la impro­vi­sació i manca de pla­ni­fi­cació” del govern espa­nyol pel que fa al repar­ti­ment de mas­ca­re­tes pro­por­ci­o­na­des pel govern espa­nyol. Budó ha recor­dat que “cap cen­tre de tre­ball que no pugui garan­tir aques­tes pro­tec­ci­ons no ha d’obrir. El pre­si­dent Torra ha donat ins­truc­ci­ons perquè s’actuï amb la màxima diligència i con­tundència per a defen­sar els tre­ba­lla­dors.”

En el seu torn, Miquel Buch, con­se­ller d’Inte­rior, ha expli­cat que s’han fet “99 actu­a­ci­ons poli­ci­als a reque­ri­ment sani­tari o judi­cial; iden­ti­fi­cat 253.209 per­so­nes i 227.600 vehi­cles. 502 deten­ci­ons i 69.381 actes de denúncia. S’ha rea­lit­zat 108 denúncies a esta­bli­ments i 77 tan­ca­ments de local”.

Pel que fa al trànsit, Buch ha expli­cat que “a l’AMB s’ha reduït un 92,6% de sor­tida i un 92,9% d’entrada res­pecte d’un dilluns nor­mal. Les xifres també dis­mi­nu­ei­xen, més d’un 80%, en com­pa­ració a la Set­mana Santa del 2019”.

Pel que fa al repar­ti­ment de mas­ca­re­tes, Buch ha expli­cat que només han arri­bat 1,7 mili­ons per a una població de 7,5 mili­ons i que 6 mili­ons de cata­lans no podran acce­dir-hi.

Per la seva banda, Alba Vergés, ha expli­cat que “els experts ens con­ti­nuen dema­nant que les pri­me­res mesu­res de des­con­fi­na­ment es faci 14 dies després del pic. Per això no estem d’acord en les mesu­res pre­ses pel govern espa­nyol”. La con­se­llera de Sani­tat ha expli­cat també que “si algun dia deci­dim que els infants poden sor­tir, hem de pre­veure quina manera és la més segura. Quan s’acaba el con­fi­na­ment total hi ha altres mesu­res”.

Al seu torn, el con­se­ller de Tre­ball i Afers Soci­als, Cahkir el Hom­rani, ha expli­cat que “seguim dema­nant un permís retribuït per alguna de les per­so­nes pro­ge­ni­tors per asse­gu­rar aquesta con­ci­li­ació i alhora poder garan­tir les mesu­res de con­fi­na­ment”. El Hom­rani ha dit que el Govern “no com­par­teix la decisió de l’Estat que gai­rebé 1 milió de tre­ba­lla­dors a Cata­lu­nya repren­guin l’acti­vi­tat labo­ral demà. Per fer-hi front, hem lide­rat un acord amb patro­nals i sin­di­cats de reco­ma­na­ci­ons per evi­tar el con­tagi de la Covid-19”. El con­se­ller ha rei­te­rat que “davant la manca de com­petències que tenim a Cata­lu­nya en l’àmbit labo­ral”, des del Depar­ta­ment de Tre­ball “no ens que­dem amb els braços ple­gats, sinó que apos­tem pels con­sen­sos a través de la con­cer­tació amb els agents econòmics i soci­als”.

Budó: “No estem en el moment de tornar als llocs de treball”

La portaveu del Govern afirma que ni la societat ni les empreses estan preparades
L’executiu aprova un seguit de mesures per garantir la seguretat dels treballadors
ACN
La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, acusa d’irresponsable el govern espanyol per haver acordat l’aixecament del confinament total. “Encara no estem en aquesta fase de retornar als llocs de treball”, assegura Budó en una entrevista a Catalunya Ràdio. La consellera afirma que la societat no està “epidemiològicament” preparada, ni tampoc les empreses per tal de poder abastir els seus treballadors amb el material de protecció individual necessari. És en aquest context que el Govern ha aprovat aquest dilluns un seguit de mesures per garantir la seguretat dels treballadors. L’acord s’ha pres en el marc del Consell de Relacions Laborals, de la mà de patronals i sindicats: “Davant la desprotecció, ens protegim”.

La consellera retreu al govern de Pedro Sánchez que no s’hagi consultat a les comunitats sobre l’aixecament del confinament i assegura que “no hi ha consens” territorial per fer-ho. “Aquesta decisió no l’hem pres i davant la irresponsabilitat, prenem mesures per protegir al màxim la salut els treballadors”, explica la consellera. Budó recorda que quan el Govern va demanar el confinament total, l’Estat ja va trigar quinze dies es adoptar aquesta mesura i assegura que ara el retorn a la feina “no es podrà mesurar” fins d’aquí a una o dues setmanes.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (13-4-2020)

233 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: