EL GOVERN NO ANIRÀ ALS ACTES DE L’ANC, PERÒ SÍ A L’OFRENA A RAFAEL CASANOVA

Tots els mem­bres del Govern han rebut­jat assis­tir a les mobi­lit­za­ci­ons físiques que orga­nitza l’ANC per la Diada de l’Onze de Setem­bre. Així ho ha expli­cat la por­ta­veu, Merit­xell Budó, durant la roda de premsa d’aquest dimarts al mig­dia a Palau, poste­rior al Con­sell Exe­cu­tiu.

La con­se­llera de la Pre­sidència ha afe­git que els mem­bres del Govern sí que faran presència als bal­cons de les seves cases. De fet, la Gene­ra­li­tat només par­ti­ci­parà en l’ofrena al monu­ment de Rafael Casa­nova per la Diada, amb l’assistència del pre­si­dent, Quim Torra; el vice­pre­si­dent, Pere Ara­gonès; i la pròpia Budó.

La con­se­llera ha dema­nat “prudència” a la ciu­ta­da­nia que sí que assis­teixi a les con­cen­tra­ci­ons de l’ANC i que eviti el “màxim” de con­tac­tes. “Ens pre­o­cupa el pre i el post de la mani­fes­tació. Els des­plaçaments i els retro­ba­ments”, ha afir­mat,

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (8-9-2020)

314 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: