EL GOVERN PREGUNTA: QUINS CRITERIS CIENTÍFICS AVALEN EL DESCONFINAMENT ?

REDACCIÓ – BARCELONA
El govern espa­nyol ha dene­gat a la Gene­ra­li­tat man­te­nir el con­fi­na­ment total a Cata­lu­nya la set­mana que ve. I, davant la nega­tiva, el govern de Quim Torra exi­geix a Pedro Sånchez que expli­qui els cri­te­ris científics que ava­len aquesta decisió.

Con­cre­ta­ment, i en parau­les de la por­ta­veu Merit­xell Budó durant la com­pa­rei­xença d’aquest dis­sabte, “exi­gim conèixer l’informe dels experts i saber en quins cri­te­ris objec­tius s’ha basat el govern espa­nyol per aixe­car el con­fi­na­ment”.

Més encara, segons ha sen­ten­ciat, l’exe­cu­tiu de Pedro Sánchez “cen­tra­lit­zen les com­petències i s’espol­sen les res­pon­sa­bi­li­tats”, en referència al canvi legis­la­tiu en el reial decret 13/2020 del 7 d’abril, “que asse­nyala les com­pa­nyies com a pos­si­bles res­pon­sa­bles dels con­ta­gis dels seus tre­ba­lla­dors ”.

El Punt Avui 🎗️
@elpuntavui
La portaveu @meritxellbudo: “El govern espanyol nomĂŠs decreta el desconfinament sense dir-nos com ho faran, sinĂł que ha fet un canvi legislatiu en què s’eximeix de responsabilitat en cas de nous contagis” #covid19 #EnTempsRealEPA http://www.elpuntavui.cat/en-temps-real.html …

Budó ha garan­tit que aquesta no és cap “bata­lla par­ti­dista” i ha recla­mat a l’exe­cu­tiu de Pedro Sánchez que expli­qui amb qui­nes mesu­res han “d’afron­tar” aquest “des­con­fi­na­ment”.

Men­tres­tant, la por­ta­veu ha asse­gu­rat que la Gene­ra­li­tat tre­ba­lla perquè els cata­lans que hagin de tor­nar a la feina dimarts “ho puguin fer amb garan­ties per pre­ser­var la seva salut i la col·lec­tiva.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (11-4-2020)

249 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sĂ piga: