EL GOVERN RECTIFICA I REPARTIR√Ä MASCARETES A PARTIR DEL 20 D’ABRIL

El Govern rectifica i començarà a repartir mascaretes als ciutadans el 20 d’abril
El president de la Generalitat, Quim Torra, pregunta a Pedro Sánchez quines són les raons per rebutjar l’allargament del confinament total
La portaveu Meritxell Budó assegura que no hi ha cap cap protocol de l’executiu espanyol sobre com afrontar el desconfinament
Les mas­ca­re­tes per a tots els ciu­ta­dans de Cata­lu­nya es podran començar a adqui­rir a les farmàcies a par­tir del dilluns 20 d’abril .

Si més no, així ho acla­rit el Govern aquest diven­dres després d’un pri­mer anunci en què es com­pro­me­tia a lliu­rar les mas­ca­re­tes de pro­tecció ja aquest dimarts 14.

La Gene­ra­li­tat va infor­mar ahir dijous que ha adqui­rit 14 mili­ons de màsca­res que anirà rebent de mica en mica i que ini­ci­al­ment pen­sava començar a dis­tri­buir a la població a par­tir de la set­mana que ve.

En lloc de repar­tir les pri­me­res 100.000 mas­ca­re­tes a par­tir del 14 d’abril, el Govern ha deci­dit, després de par­lar-ho amb el Col·legi de Far­macèutics de Cata­lu­nya i el Con­sell de Col·legis de Far­macèutics, retar­dar al 20 d’abril la dis­tri­bució del pri­mer con­tin­gent.

El repar­ti­ment es farà a través de les farmàcies cata­la­nes i amb la pre­sen­tació de la tar­geta sanitària del sis­tema català de salut de l’usu­ari que vul­gui reco­llir-la.

Segons Bud√≥, aix√≠ des del pri¬≠mer moment es podr√† ‚Äúasse¬≠gu¬≠rar una quan¬≠ti¬≠tat de m√†sca¬≠res prou ele¬≠vada perqu√® tots la puguin obte¬≠nir‚ÄĚ.

Les pri¬≠me¬≠res m√†sca¬≠res hau¬≠rien segons la seva opini√≥ anar a mans del ‚Äúcol¬∑lec¬≠tiu de per¬≠so¬≠nes vul¬≠ne¬≠ra¬≠bles‚ÄĚ i els que ‚Äúrepren¬≠dran aviat la seva acti¬≠vi¬≠tat labo¬≠ral fora dels seus domi¬≠ci¬≠lis‚ÄĚ.

D’altra banda, la por­ta­veu del Govern ha expli­cat que el pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, ha pre­gun­tat al cap de l’exe­cu­tiu espa­nyol, Pedro Sánchez, qui­nes són les raons per rebut­jar l’allar­ga­ment del con­fi­na­ment total.

‚ÄúCal saber si la decisi√≥ de l‚ÄôEstat de per¬≠me¬≠tre un retorn a la feina dimarts res¬≠pon a cri¬≠te¬≠ris cient√≠fics i sani¬≠ta¬≠ris o res¬≠pon a cri¬≠te¬≠ris econ√≤mics perqu√® el mateix comit√® cient√≠fic que asses¬≠sora el govern espa¬≠nyol des¬≠co¬≠nei¬≠xia la seva intenci√≥ i, segons hem sabut avui, sem¬≠bla que alguns dels seus mem¬≠bres tenen reser¬≠ves seri¬≠o¬≠ses sobre la decisi√≥ adop¬≠tada‚ÄĚ, ha argu¬≠men¬≠tat Bud√≥.

I ha afe¬≠git despr√©s: ‚ÄúNo tenim cap infor¬≠maci√≥ ni cap pro¬≠to¬≠col del govern espa¬≠nyol sobre com afron¬≠tar el des¬≠con¬≠fi¬≠na¬≠ment a par¬≠tir de la set¬≠mana que ve. Estem doble¬≠ment pre¬≠o¬≠cu¬≠pats‚ÄĚ.

Informa:ELNACIONAL.CAT (10-4-2020)

356 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: