EL GOVERN: TOT PREPARAT PERQUÈ JUNQUERAS ASSISTEIXI DILLUNS A L’EUROCAMBRA

La por­ta­veu del Govern, Merit­xell Budó, ha avi­sat que l’exe­cu­tiu està “pre­pa­rat” i que serà “dili­gent” perquè l’euro­di­pu­tat d’ERC Oriol Jun­que­ras pugui assis­tir al ple del Par­la­ment Euro­peu de dilluns que ve, 13 de gener. En la roda de premsa a Palau aquest dime­cres al matí, poste­rior al Con­sell Exe­cu­tiu, la con­se­llera ha indi­cat que el Govern té “clar”, per indi­ca­ci­ons del pre­si­dent, Quim Torra, que garan­tirà que Jun­que­ras pugui assis­tir a Estras­burg, “sigui quin sigui el meca­nisme”. Budó també ha expli­cat que el propi Torra i mem­bres del Govern ani­ran a l’Euro­cam­bra per acom­pa­nyar al ple­nari els euro­di­pu­tats Car­les Puig­de­mont, Toni Comín i -si final­ment es con­firma- Jun­que­ras.

Budó no ha con­cre­tat cap d’aquests “meca­nis­mes”, però ha apun­tat que el Govern con­fia que el Suprem acati la sentència del TJUE, que indica que Jun­que­ras és euro­di­pu­tat i que ha de poder assis­tir al ple del dia 13. Si no és així, la con­se­llera ha apun­tat que hi ha “altres meca­nis­mes” que pos­si­bi­li­ta­rien que el líder d’ERC pugui entrar al Par­la­ment Euro­peu, sense donar-ne més detalls. “El Govern està pre­pa­rat i serà dili­gent per fer-ho pos­si­ble”, ha cons­ta­tat.
Informa:ELMON.CAT (8-1-2020)

181 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sĂ piga: