EL GOVERN TREU L’APLICACIÓ ” CONFINAPP” PER RESOLDRE DUBTES

La Gene­ra­li­tat ha llançat aquest diven­dres l’apli­cació “Con­fi­napp” per donar res­pos­tes a la ciu­ta­da­nia sobre totes les qüesti­ons rela­ti­ves a l’estat d’alarma per la Covid-19 i ofe­rir nous ser­veis en funció de les neces­si­tats que es vagin detec­tant.

Així ho ha infor­mat la con­se­llera de Pre­sidència i por­ta­veu de la Gene­ra­li­tat, Merit­xell Budó, a la diària roda de premsa telemàtica de l’exe­cu­tiu català.

L’apli­cació, desen­vo­lu­pada des del depar­ta­ment de Polítiques Digi­tals i Funció Pública diri­git per Jordi Puig­neró, ser­veix per “donar res­pos­tes” a la ciu­ta­da­nia, “sense dema­nar dades per­so­nals” a l’usu­ari, ha indi­cat Budó.

La con­se­llera ha asse­gu­rat que l’apli­cació ser­virà per donar res­pos­tes a dub­tes sobre higi­ene, salut, des­plaçaments per­me­sos, cer­ti­fi­cats i tràmits, assump­tes tri­bu­ta­ris, aju­des a tre­ba­lla­dors, empre­ses i autònoms; o pre­gun­tes sobre el curs esco­lar, entre d’altres qüesti­ons.

Budó ha expli­cat que l’apli­cació ser­virà també per “detec­tar i poder solu­ci­o­nar” dife­rents neces­si­tats soci­als deri­va­des del con­fi­na­ment pel coro­na­vi­rus.

El Govern ha fet una crida a les empre­ses tec­nològiques perquè s’ani­min a desen­vo­lu­par noves solu­ci­ons que es puguin anar incor­po­rant a aquesta apli­cació.

La nova apli­cació se suma a una altra ja exis­tent des de fa dies, Stop­Co­vid19, ges­ti­o­nada pel Depar­ta­ment de Salut que diri­geix Alba VergÊs.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (3-4-2020)

188 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sĂ piga: