EL MATERIAL CONFISCAT L’1-O, OBLIDAT A LES DEPEND√ąNCIES POLICIALS

El material confiscat l’1-O, oblidat
M√©s de mig miler d‚Äôurnes i un centenar d‚Äôordinadors i tauletes comissades el dia del refer√®ndum continuen en depend√®ncies policials sense que ning√ļ les reclami
El TSJC, que va ordenar aturar la votació, va derivar el cas al Suprem, que no va exhibir cap peça en el judici contra els líders catalans
( MAYTE PIULACHS – BARCELONA )
‚ÄúOn s√≥n les urnes ?‚ÄĚ Era la gran obsessi√≥ de la fis¬≠ca¬≠lia i dels cos¬≠sos poli¬≠ci¬≠als espa¬≠nyols els dies pre¬≠vis a la cele¬≠braci√≥ del refer√®ndum d‚Äôauto¬≠de¬≠ter¬≠mi¬≠naci√≥ de Cata¬≠lu¬≠nya, l‚Äô1 d‚Äôoctu¬≠bre del 2017, i que ni el cen¬≠tre d‚Äôintel¬∑lig√®ncia esta¬≠tal van tro¬≠bar. L‚Äôinter¬≠ro¬≠gant tamb√© va ser can¬≠tat amb befa per ciu¬≠ta¬≠dans, quan requi¬≠sa¬≠ven pape¬≠re¬≠tes i tar¬≠ge¬≠tes cen¬≠sals. Final¬≠ment, la poli¬≠cia espa¬≠nyola, la Gu√†rdia Civil i els Mos¬≠sos d‚ÄôEsqua¬≠dra, a les ordres de la magis¬≠trada Mer¬≠ce¬≠des Armas del Tri¬≠bu¬≠nal Supe¬≠rior de Just√≠cia de Cata¬≠lu¬≠nya (TSJC), van inten¬≠tar atu¬≠rar la votaci√≥. La poli¬≠cia judi¬≠cial amb anti¬≠a¬≠va¬≠lots ‚Äďen actu¬≠a¬≠ci¬≠ons denun¬≠ci¬≠a¬≠des als jut¬≠jats‚Äď van tan¬≠car cen¬≠tres de votaci√≥ i van endur-se urnes, ordi¬≠na¬≠dors port√†tils, tau¬≠le¬≠tes i m√≤bils. Tres anys despr√©s, m√©s de mig miler d‚Äôurnes de l‚Äô1-O i prop d‚Äôun cen¬≠te¬≠nar d‚Äôordi¬≠na¬≠dors, la majo¬≠ria d‚Äôesco¬≠les i de par¬≠ti¬≠cu¬≠lars, con¬≠ti¬≠nuen sota cust√≤dia en depend√®ncies poli¬≠ci¬≠als a Cata¬≠lu¬≠nya, obli¬≠da¬≠des pels tri¬≠bu¬≠nals.

Quan el Tri­bu­nal Suprem va resol­dre que els líders soci­als, els Jor­dis, i els líders polítics cata­lans eren la seva com­petència, forçant la llei (que deixa ben clar que el que pre­do­mina és l’afo­ra­ment de l’acu­sat), l’Audi­en­cia Naci­o­nal li va tras­pas­sar la seva causa i el TSJC, la causa de la pre­si­denta del Par­la­ment i la mesa, així com les peces de con­vicció con­fis­ca­des en els cen­tres de votació. En el judici al Suprem, cap dels qua­tre fis­cals ni les defen­ses van dema­nar la presència i exhi­bició d’aquests ore­uats objec­tes (com és habi­tual en els jurats amb l’arma del crim), i les urnes i els ordi­na­dors han anat aga­fant pols i humi­tat en els magat­zems poli­ci­als.

Fonts del Cuerpo Naci¬≠o¬≠nal de Polic√≠a (CNP) han infor¬≠mat a El Punt Avui que tot el que va con¬≠fis¬≠car als cen¬≠tres de votaci√≥ de l‚Äô1-O a Cata¬≠lu¬≠nya con¬≠ti¬≠nua en depend√®ncies poli¬≠ci¬≠als ‚Äúa dis¬≠po¬≠sici√≥ del Suprem, unes, i del TSJC, altres‚ÄĚ ja que indi¬≠quen que ‚Äúhi ha judi¬≠cis pen¬≠dents de cele¬≠brar-se‚ÄĚ i afe¬≠gei¬≠xen que no s‚Äôha fet cap entrega de mate¬≠rial inter¬≠vin¬≠gut.

En ‚Äúllimbs jur√≠dics‚ÄĚ

Cer¬≠ta¬≠ment, hi ha pen¬≠dent el macro¬≠ju¬≠dici con¬≠tra una tren¬≠tena de fun¬≠ci¬≠o¬≠na¬≠ris i empre¬≠sa¬≠ris, acu¬≠sats d‚Äôorga¬≠nit¬≠zar l‚Äô1-O, que es far√† a l‚ÄôAudi√®ncia de Bar¬≠ce¬≠lona i al TSJC, el dels dos dipu¬≠tats d‚ÄôERC Josep Maria Jov√© i Llu√≠s Sal¬≠vad√≥. No obs¬≠tant aix√≤, no s‚Äôha des¬≠co¬≠bert cap par¬≠tida de diners p√ļblics de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat ni d‚Äôun par¬≠ti¬≠cu¬≠lar per finan√ßar les urnes que van apar√®ixer en els 2.259 locals habi¬≠li¬≠tats per votar l‚Äô1-O. Ni el Tri¬≠bu¬≠nal de Comp¬≠tes les comp¬≠ta¬≠bi¬≠litza en la des¬≠pesa de l‚Äô1-O, que ha xifrat en 4,2 mili¬≠ons d‚Äôeuros.

√Čs nor¬≠mal, doncs, que ning√ļ reclami el retorn de les urnes, ja que encara podria ser acu¬≠sat d‚Äôalgun delicte. Un cas molt dife¬≠rent √©s el mate¬≠rial inform√†tic, ja que com la for¬≠maci√≥ de les¬≠me¬≠ses, tot va ser entre volun¬≠ta¬≠ris i van por¬≠tar ordi¬≠na¬≠dors i tau¬≠le¬≠tes de casa o d‚Äôenti¬≠tats. En casos pun¬≠tu¬≠als, els agents es van endur ordi¬≠na¬≠dors de cen¬≠tres esco¬≠lars despr√©s de reben¬≠tar arma¬≠ris. El Depar¬≠ta¬≠ment d‚ÄôEnse¬≠nya¬≠ment no ha exi¬≠git cap retorn de mate¬≠ri¬≠als, tot i que a trav√©s dels ser¬≠veis jur√≠dics de Pre¬≠sid√®ncia mant√© la recla¬≠maci√≥ pels danys oca¬≠si¬≠o¬≠nats pels poli¬≠cies.

Per ara, de casos cone¬≠guts, nom√©s hi ha el d‚Äôuna ve√Įna de Bar¬≠ce¬≠lona, per¬≠so¬≠nada com a afec¬≠tada per les c√†rre¬≠gues de la poli¬≠cia espa¬≠nyola a l‚Äôins¬≠ti¬≠tut Pros¬≠pe¬≠ri¬≠tat que, a trav√©s de la seva advo¬≠cada Marina Roig, ha dema¬≠nat al titu¬≠lar del jut¬≠jat d‚Äôins¬≠trucci√≥ 7 de Bar¬≠ce¬≠lona, que inves¬≠tiga 65 agents, que ordeni que se li retorni l‚Äôordi¬≠na¬≠dor comis¬≠sat. El magis¬≠trat Fran¬≠cesc Mira¬≠lles acaba de dene¬≠gar aquesta petici√≥ no perqu√® no hi tin¬≠gui dret sin√≥ perqu√® con¬≠si¬≠dera que el seu jut¬≠jat no √©s l‚Äô√≤rgan com¬≠pe¬≠tent, i que ho reclami al Suprem. Roig, per√≤, ha pre¬≠sen¬≠tat un recurs d‚Äôapel¬∑laci√≥ a l‚ÄôAudi√®ncia de Bar¬≠ce¬≠lona ja que con¬≠si¬≠dera que el jut¬≠jat d‚Äôins¬≠trucci√≥ 7 era el que estava de gu√†rdia aquell 1 d‚Äôoctu¬≠bre del 2017, i inves¬≠tiga el con¬≠junt de les actu¬≠a¬≠ci¬≠ons poli¬≠ci¬≠als, des dels cops de porra, empen¬≠tes i esti¬≠ra¬≠des de cabells fins al com√≠s de mate¬≠rial, tot i que actu¬≠a¬≠ven sota la direcci√≥ del TSJC. Per la pena¬≠lista i altres juris¬≠tes, la situ¬≠aci√≥ del mate¬≠rial con¬≠fis¬≠cat l‚Äô1-O ha que¬≠dat en ‚Äúuns llimbs jur√≠dics‚ÄĚ ja que el TSJC no en va fer el trasp√†s efec¬≠tiu al Suprem. Des del tri¬≠bu¬≠nal s‚Äôindica que com que el Suprem no acos¬≠tuma a ser un √≤rgan que faci judi¬≠cis no t√© espai per guar¬≠dar les peces de con¬≠vicci√≥, i que tam¬≠poc calia el seu tras¬≠llat a Madrid per evi¬≠den¬≠ciar que n‚Äô√©s l‚Äô√≤rgan com¬≠pe¬≠tent si pel judici ning√ļ les va recla¬≠mar.

La poli­cia espa­nyola, la Guàrdia Civil i els Mos­sos d’Esqua­dra van infor­mar la magis­trada Mer­ce­des Armas de l’actu­ació l’1-O, en ates­tats en què pre­ci­sen el mate­rial con­fis­cat, el volum de con­cen­trats, la resistència ciu­ta­dana, les por­tes i fines­tres que van tren­car i els agents ferits, la majo­ria lleus.

Aix√≠, dels ates¬≠tats del CNP, des¬≠taca que de l‚ÄôIES Joan Bosc√† es van endur dotze ordi¬≠na¬≠dors port√†tils, que eren del cen¬≠tre; i a la demar¬≠caci√≥ de Tar¬≠ra¬≠gona, els √ļnics que indi¬≠quen la marca i n√ļmero de s√®rie dels apa¬≠rells, es comis¬≠sen dotze ordi¬≠na¬≠dors a l‚Äôins¬≠ti¬≠tut Comte de Rius. Pel que fa a la Gu√†rdia Civil, copsa que va con¬≠fis¬≠car vuit ordi¬≠na¬≠dors de sobre¬≠taula i un port√†til a Can Sunyer a Cas¬≠tell¬≠gal√≠ de Rosa¬≠nes i qua¬≠tre al pavell√≥ de Sant Juli√† de Ramis. Pel que fa a la poli¬≠cia cata¬≠lana, en l‚Äôinforme al TSJC pre¬≠cisa que en 141 cen¬≠tres van comis¬≠sar 434 urnes i ‚Äúmate¬≠rial inform√†tic‚ÄĚ sense donar-ne m√©s detalls.

LA XIFRA
1 ve√Įna de Barcelona
√©s l‚Äô√ļnica, per ara, que ha reclamat al jutjat el retorn del seu port√†til, confiscat l‚Äô1-O
Tercer judici a manifestants
L’Audiència de Barcelona celebra el tercer judici contra manifestants que el 30 de gener del 2018 es van concentrar a l’avinguda Lluís Companys i al Parlament de Catalunya per donar suport a la investidura del president Carles Puigdemont, exiliat a Brussel·les, i que el Tribunal Constitucional va prohibir.

En aquest cas, la secci√≥ tercera comen√ßa dilluns el judici contra tres ve√Įns, a qui la fiscalia demana tres anys de pres√≥ pels delictes de desordres p√ļblics i d‚Äôatemptat a l‚Äôautoritat per haver agredit agents dels Mossos, que van fer un cord√≥ policial per evitar el pas de m√©s concentrats al parc de la Ciutadella i intentaven tancar la porta del parc pel carrer Pujades.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (4-10-2020)

184 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: