EL MENUT, EL SEGON NANOSATÈL·LIT QUE EL GOVERN POSARÀ EN ÒRBITA

El Menut, el segon nano­satèl·lit que el govern posarà en òrbita for­marà part de l’Open­Cons­te­lla­tion, una infra­es­truc­tura satel·lital com­par­tida “sense pre­ce­dents” que per­metrà afron­tar rep­tes glo­bals rela­ci­o­nats amb l’emergència climàtica, segons ha infor­mat el Depar­ta­ment de Ter­ri­tori i Polítiques Digi­tals. Aquesta infra­es­truc­tura ha estat cre­ada per Open Cos­mos, l’empresa que també s’encar­rega del dis­seny i el llançament del Menut. El pro­jecte neix amb “l’objec­tiu d’esde­ve­nir la infra­es­truc­tura glo­bal i com­par­tida de satèl·lits d’obser­vació de la Terra més gran del món”. El català for­marà part de la pri­mera gene­ració de set dis­po­si­tius que es llançaran i es tre­ba­lla amb l’objec­tiu d’arri­bar a 25 satèl·lits.

En aquest sen­tit, el Depar­ta­ment de Polítiques Digi­tals ha asse­gu­rat que “algu­nes de les prin­ci­pals orga­nit­za­ci­ons espa­ci­als d’Europa ja han apor­tant el pri­mer con­junt de satèl·lits a la cons­tel·lació”.

El nano­satèl·lit català Menut -amb la Gene­ra­li­tat de Cata­lu­nya i l’IEEC com a impul­sors-, i el britànic Man­tis -de l’agència espa­cial del Regne Unit (UK Space Agency) i l’Agència Espa­cial Euro­pea (ESA)-, que es posa­ran en òrbita a finals d’aquest any, seran els dos pri­mers dels 7 satèl·lits que inte­gren la pri­mera gene­ració de l’Open­Cons­te­lla­tion.

La infra­es­truc­tura incor­po­rarà poste­ri­or­ment nous satèl·lits, a par­tir de les apor­ta­ci­ons de mem­bres actu­als i de nous, amb l’objec­tiu d’arri­bar a un total de 25 satèl·lits amb la com­bi­nació de reso­lució espa­cial i espec­tral que reque­reix el mer­cat.

L’anunci d’aquesta infra­es­truc­tura s’ha fet aquest dime­cres a París a la 73a edició de l’Inter­na­ti­o­nal Astro­nau­ti­cal Con­gress, l’esde­ve­ni­ment espa­cial més impor­tant del món, on Cata­lu­nya par­ti­cipa per pri­mera vegada amb un pavelló propi.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (21-IX-2022)

23 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: