EL MOSSOS HAN COMENÇAT A PATRULLAR TAMBÉ PEL MAR

Els Mos­sos d’Esqua­dra han començat a patru­llar al mar i pre­ve­uen que la nova Poli­cia Marítima esti­gui des­ple­gada l’estiu que ve. La pre­visió ini­cial era que els 35 mos­sos selec­ci­o­nats per for­mar part de la uni­tat s’incor­po­res­sin l’1 de juliol però la covid-19 ha retar­dat tant la for­mació dels agents com l’adqui­sició de les tres embar­ca­ci­ons que ope­ra­ran des de les bases de Palamós (Baix Empordà), Vila­nova i la Geltrú (Gar­raf) i l’Amet­lla de Mar (Baix Ebre).
El con­se­ller d’Inte­rior, Miquel Buch, ha subrat­llat que, tot i els esculls, aquest dilluns comen­cen a des­ple­gar-se a Palamós, amb la uni­tat aquàtica. Buch ha recor­dat que es tracta d’una “vella aspi­ració” dels Mos­sos i “un pas més per exhau­rir les com­petències” de Cata­lu­nya.
Informa:ARA.CAT (27-7-2029)

309 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: