EL PARLAMENT ES BLINDA PER LA COMPAREIXENÇA DELS PRESOS POLÍTICS

“El Parlament es blinda per la compareixença dels presos”
Els Mossos preparen un dispositiu de trasllat especial condicionat per les concentracions previstes al voltant de la Ciutadella
Cs, que fins ara s’ha absentat de la comissió pel 155, podria assistir a la sessió
( F. ESPIGA – BARCELONA )
El Par­la­ment de Cata­lu­nya es pre­para per a una set­mana de ver­ti­gen. Una més. Si per demà hi ha pre­vist un ple que pot tenir un esde­ve­nir i unes con­seqüències ara mateix impre­vi­si­ble per la inha­bi­li­tació del pre­si­dent Quim Torra, just l’endemà, és a dir dimarts, hi ha con­vo­cada una sessió de la comissió d’inves­ti­gació sobre l’apli­cació de l’arti­cle 155 on estan citats a decla­rar sis dels pre­sos inde­pen­den­tis­tes que com­plei­xen con­demna a Lle­do­ners. Es tracta, con­cre­ta­ment, d’Oriol Jun­que­ras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joa­quim Forn, Josep Rull i Dolors Bassa. Una cir­cumstància del tot excep­ci­o­nal i que, com a tal, ha obli­gat a posar en marxa un dis­po­si­tiu poli­cial de tras­llat des del cen­tre peni­ten­ci­ari de Lle­do­ners no exempt de com­ple­xi­tats.

En els últims dies s’han pogut veure efec­tius de la poli­cia cata­lana i per­so­nal dels ser­veis peni­ten­ci­a­ris de la Gene­ra­li­tat ins­pec­ci­o­nant, in situ, tots els racons de la cam­bra per poder defi­nir el dis­po­si­tiu. Un dels moments que, a pri­ori, es pre­ve­uen més labo­ri­o­sos de ges­ti­o­nar serà el de l’arri­bada dels pre­sos al Par­la­ment, una cir­cumstància que coin­ci­dirà amb la con­vo­catòria d’una con­cen­tració de suport de l’ANC i Òmnium, que s’espera que mobi­litzi un volum de mani­fes­tants més o menys impor­tant. Davant d’això, una de les mesu­res que està sobre la taula seria la de blin­dar tot el perímetre del parc de la Ciu­ta­de­lla i limi­tar l’accés només al per­so­nal auto­rit­zat i per punts deli­mi­tats. En els plens dels dies poste­ri­ors a les pro­tes­tes per la sentència del Suprem, de fet, ja es va fer així.

Segu­re­tat a banda, el que ja està tan­cat i és public és com s’estruc­tu­rarà la sessió de la comissió des del punt de vista pro­ce­di­men­tal. Els pre­sos hi com­pa­rei­xe­ran d’un en un, i dis­po­sa­ran d’una hora i mitja de temps, com a molt, per inter­ve­nir. Això també inclou l’estona que hagin de dedi­car a les rèpli­ques als grups. El pri­mer a par­lar serà Jun­que­ras, a les 9 del matí, seguit de Turull, Romeva, Forn, Rull i Bassa. Càrrecs de JxCat s’han des­plaçat a Lle­do­ners per pre­pa­rar la com­pa­rei­xença amb els pre­sos.

Pel que fa al pro­to­col, el tracte que se’ls donarà des del Par­la­ment serà el propi d’una auto­ri­tat. Igual­ment, el govern de la Gene­ra­li­tat ha ajor­nat la seva reunió set­ma­nal del Con­sell Exe­cu­tiu, que es fa cada dimarts, perquè els con­se­llers puguin ser al Par­la­ment. Les peti­ci­ons d’acre­di­ta­ci­ons pels mit­jans de comu­ni­cació també supera, amb escreix, les d’un ple nor­mal. I el grup de Ciu­ta­dans, que no ha assis­tit a cap sessió de tre­ball de la comissió sobre el 155 i que va cri­ti­car amb molta duresa que s’auto­ritzés els pre­sos a ser-hi, ja ha fet els tràmits per ser en aquesta.

Òmnium i l’ANC faran una concentració de suport

Tan bon punt es va oficialitzar que sis dels presos polítics, concretament els que van ocupar responsabilitats de govern, oferirien el seu testimoni a la comissió del Parlament que investiga els efectes que va tenir l’aplicació del 155, es va començar a pensar en la possibilitat d’organitzar una concentració de suport. “Hi estem treballant amb l’ANC”, manifestava ahir al migdia al respecte, el vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri. A primera hora de la tarda, la convocatòria ja era oficial. Sota el lema Fem-los costat les dues entitats sobiranistes han fet una crida a la població a aplegar-se, de 8 a 10 del matí, davant del Parlament. En quin punt el dispositiu policial els deixarà concentrar-se, ja es veurà aquell dia. Mauri va fer aquestes declaracions durant una visita a l’exposició Drets contra la repressió, que l’entitat sobiranista ha muntat a la plaça de la Universitat de Barcelona, i on es pot veure una col·lecció d’imatges i textos sobre alguns dels episodis més transcendentals que han tingut lloc a Catalunya des del setembre del 2017. Es podrà visitar fins al 9 de febrer vinent.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (26-1-2020)

257 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: