EL PRESIDENT DE L’EUROCAMBRA DEMANA ALS ESPANYOLS COMPLIR LA SENTÈNCIA

El pre­si­dent de l’Euro­cam­bra, David Sas­soli, ha dema­nat aquest dijous a “les auto­ri­tats espa­nyo­les com­pe­tents” que “com­plei­xin” la sentència del Tri­bu­nal de Justícia de la Unió Euro­pea (TJUE) sobre la immu­ni­tat d’Oriol Jun­que­ras com a euro­di­pu­tat electe. En una inter­venció al ple­nari a Estras­burg en la qual ha comu­ni­cat als euro­di­pu­tats la decisió del tri­bu­nal de Luxem­burg, Sas­soli ha asse­gu­rat que ha fet arri­bar la sentència del TJUE sobre Jun­que­ras als ser­veis jurídics de l’Euro­cam­bra perquè “avaluïn com abans millor” els seus “efec­tes sobre la com­po­sició del Par­la­ment”.
En la sentència, el tri­bu­nal de Luxem­burg avala la immu­ni­tat de Jun­que­ras tenia immu­ni­tat abans de la sessió de cons­ti­tució del Par­la­ment Euro­peu del dia 2 de juliol i que aquesta “implica l’aixe­ca­ment de qual­se­vol mesura de presó pro­vi­si­o­nal impo­sada abans de ser decla­rat electe”.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (19-12-2019)

157 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: