EL PRESSUPOST DE LA GENERALITAT S’AJORNA FINS AL 2020

“El pressupost s‚Äôajorna fins al 2020 ”
Govern i comuns tot just han reprès els contactes després d’una treva electoral que en dilatarà els terminis de tramitació fins al gener
Les bases d’un acord semblen encarrilades però la conjuntura política n’és el principal risc
( ÒSCAR PALAU РBARCELONA )
A pas lent. L‚Äôapro¬≠vaci√≥ del decret llei del pres¬≠su¬≠post del 2020 per part del govern, que segons les √ļlti¬≠mes esti¬≠ma¬≠ci¬≠ons es pre¬≠veia fer al desem¬≠bre, pro¬≠ba¬≠ble¬≠ment s‚Äôendar¬≠re¬≠rir√† de nou fins a la pri¬≠mera quin¬≠zena de gener, segons van con¬≠fir¬≠mar ahir a El Punt Avui fonts del Depar¬≠ta¬≠ment de la Vice¬≠pre¬≠sid√®ncia, Eco¬≠no¬≠mia i Hisenda. Aix√≤ far√† que la tra¬≠mi¬≠taci√≥ al Par¬≠la¬≠ment, on el text ha d‚Äôentrar tot seguit per al seu debat, tamb√© es retardi. En el millor dels casos, les noves esti¬≠ma¬≠ci¬≠ons no fan pen¬≠sar que els comp¬≠tes es puguin apro¬≠var fins a prin¬≠cipi de mar√ß; sem¬≠pre, √©s clar, que obtin¬≠guin prou suport par¬≠la¬≠men¬≠tari. Tal com es temia, el prin¬≠ci¬≠pal motiu de la nova dila¬≠taci√≥ √©s l‚Äôines¬≠pe¬≠rat per√≠ode elec¬≠to¬≠ral que va desem¬≠bo¬≠car en les elec¬≠ci¬≠ons del 10-N, que va con¬≠ge¬≠lar totes les con¬≠ver¬≠ses entre el govern i els comuns ‚Äďel prin¬≠ci¬≠pal soci poten¬≠cial ara mateix‚Äď, per√≤ tamb√© els com¬≠ple¬≠xos pro¬≠ce¬≠di¬≠ments que han de seguir els comp¬≠tes inter¬≠na¬≠ment per al seu trans¬≠va¬≠sa¬≠ment a la base de dades des dels depar¬≠ta¬≠ments, pro¬≠ce¬≠di¬≠ments que igual¬≠ment es van atu¬≠rar perqu√® en cas con¬≠trari hau¬≠rien limi¬≠tat molt el marge de mani¬≠o¬≠bra per incloure retocs deri¬≠vats de la nego¬≠ci¬≠aci√≥ pol√≠tica.

Una nego¬≠ci¬≠aci√≥, aix√≤ s√≠, que ja s‚Äôha repr√®s aquests dies ‚Äďhi ha hagut nous i dis¬≠crets con¬≠tac¬≠tes, i la set¬≠mana que ve se‚Äôn pre¬≠ve¬≠uen m√©s‚Äď, i ho ha fet mar¬≠cada per l‚Äôanunci que va fer diven¬≠dres pas¬≠sat el vice¬≠pre¬≠si¬≠dent, Pere Ara¬≠gon√®s, en el sen¬≠tit que el govern hi intro¬≠duir√† una rebaixa del 30% de les taxes uni¬≠ver¬≠sit√†ries el pro¬≠per curs, una de les prin¬≠ci¬≠pals rei¬≠vin¬≠di¬≠ca¬≠ci¬≠ons que havia posat sobre la taula el grup de Cata¬≠lu¬≠nya en Com√ļ Podem per donar-hi suport.

Fonts dels comuns adme¬≠tien ahir que, tot i estar-ne al cor¬≠rent inter¬≠na¬≠ment, l‚Äôanunci p√ļblic els va aga¬≠far per sor¬≠presa i, a banda de valo¬≠rar-lo posi¬≠ti¬≠va¬≠ment, l‚Äôinter¬≠pre¬≠ta¬≠ven com un gest del govern per mar¬≠car posici√≥ i pres¬≠si¬≠o¬≠nar davant la represa de les con¬≠ver¬≠ses. En aquest sen¬≠tit, una part i l‚Äôaltra es mos¬≠tra¬≠ven molt pru¬≠dents i evi¬≠ta¬≠ven ahir valo¬≠rar com evo¬≠lu¬≠ci¬≠ona en con¬≠junt la nego¬≠ci¬≠aci√≥, per b√© que des dels comuns recor¬≠da¬≠ven que encara hi ha diver¬≠ses mat√®ries en qu√® les posi¬≠ci¬≠ons estan allu¬≠nya¬≠des, com les par¬≠ti¬≠des perqu√® la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat torni a finan√ßar les esco¬≠les bres¬≠sol, la sani¬≠tat o les pol√≠tiques d‚Äôhabi¬≠tatge. En aquest sen¬≠tit, apun¬≠ta¬≠ven la pos¬≠si¬≠bi¬≠li¬≠tat que s‚Äôhagin de crear comis¬≠si¬≠ons bila¬≠te¬≠rals espec√≠fiques per anar tan¬≠cant temes.

El perill:la conjuntura política

En tot cas, m√©s enll√† del detall dels pres¬≠su¬≠pos¬≠tos, el prin¬≠ci¬≠pal fac¬≠tor que posa en risc la seva apro¬≠vaci√≥, i que m√©s pre¬≠o¬≠cupa el govern, √©s que les con¬≠ver¬≠ses es com¬≠pli¬≠quin per la ‚Äúcon¬≠jun¬≠tura pol√≠tica‚ÄĚ. ‚ÄúPri¬≠mer han de defi¬≠nir el rumb del govern, que va a la deriva‚ÄĚ, exi¬≠gien fonts dels comuns con¬≠sul¬≠ta¬≠des. Des del grup, de fet, ja fa mesos que s‚Äôhan mos¬≠trat molt cr√≠tics amb la gesti√≥ del govern de Quim Torra, i han dema¬≠nat ober¬≠ta¬≠ment que ple¬≠gui i con¬≠vo¬≠qui elec¬≠ci¬≠ons, dis¬≠curs que seria poc com¬≠pa¬≠ti¬≠ble amb el suport a uns pres¬≠su¬≠pos¬≠tos que, d‚Äôaltra banda, adme¬≠ten que √©s molt impor¬≠tant que tirin enda¬≠vant, despr√©s de dos anys de pr√≤rro¬≠gues. En aquest sen¬≠tit, la posici√≥ que els par¬≠tits inde¬≠pen¬≠den¬≠tis¬≠tes adop¬≠tin vers el pacte PSOE-Podem per inves¬≠tir Pedro S√°nchez tamb√© hi podria jugar un paper clau. Com¬≠pleta el joc de vasos comu¬≠ni¬≠cants el pres¬≠su¬≠post de l‚ÄôAjun¬≠ta¬≠ment de Bar¬≠ce¬≠lona, on tot i ser a l‚Äôopo¬≠sici√≥ ERC va fer un pri¬≠mer gest fa uns dies perqu√® pugui apro¬≠var-se.

Qui ahir va negar del tot que pugui entrar en la nego¬≠ci¬≠aci√≥ com a alter¬≠na¬≠tiva o com¬≠ple¬≠ment als comuns √©s el PSC, despr√©s que apa¬≠re¬≠gues¬≠sin algu¬≠nes infor¬≠ma¬≠ci¬≠ons en aquest sen¬≠tit. La dipu¬≠tada Al√≠cia Romero les va tallar d‚Äôarrel a Twit¬≠ter, on va dir que el seu grup ‚Äúno est√† en cap nego¬≠ci¬≠aci√≥‚ÄĚ amb l‚Äôexe¬≠cu¬≠tiu sobre els pro¬≠pers pres¬≠su¬≠pos¬≠tos. ‚ÄúEl que ha de fer el govern √©s pre¬≠sen¬≠tar-los ja al Par¬≠la¬≠ment perqu√® en cone¬≠guem el con¬≠tin¬≠gut i els puguem deba¬≠tre amb tota trans¬≠par√®ncia‚ÄĚ, rep¬≠tava Romero. Els soci¬≠a¬≠lis¬≠tes no tan¬≠ca¬≠ven aix√≠ del tot la porta a un even¬≠tual suport o abs¬≠tenci√≥, tot i que fonts con¬≠sul¬≠ta¬≠des ahir adme¬≠tien que ara mateix √©s molt impro¬≠ba¬≠ble.

Pel que fa als n√ļmeros en si, poques nove¬≠tats m√©s han trans¬≠cen¬≠dit des que, a final d‚Äôagost, l‚Äôexe¬≠cu¬≠tiu va avan√ßar que havia pre¬≠pa¬≠rat uns comp¬≠tes que tin¬≠drien uns 2.510 mili¬≠ons d‚Äôeuros m√©s de des¬≠pesa social, arran de la millora de l‚Äôeco¬≠no¬≠mia, que els √ļltims apro¬≠vats el 2017 ‚Äď795 m√©s si es com¬≠pa¬≠ra¬≠ven amb l‚Äôesbor¬≠rany pre¬≠sen¬≠tat per a enguany, que ni tan sols es va tra¬≠mi¬≠tar al Par¬≠la¬≠ment ja que no tenia els suports m√≠nims‚Äď que ani¬≠rien per exem¬≠ple a con¬≠trac¬≠tar m√©s docents, bom¬≠bers i mos¬≠sos. Al llarg de les con¬≠ver¬≠ses, els √ļltims mesos el mateix Ara¬≠gon√®s s‚Äôha mos¬≠trat obert a cedir en altres peti¬≠ci¬≠ons dels comuns, com la pos¬≠si¬≠bi¬≠li¬≠tat de reto¬≠car ‚Äúper dalt i per baix‚ÄĚ el tram auton√≤mic de l‚ÄôIRPF, de gra¬≠var m√©s les grans for¬≠tu¬≠nes en l‚Äôimpost de suc¬≠ces¬≠si¬≠ons o d‚Äôintro¬≠duir m√©s figu¬≠res fis¬≠cals ambi¬≠en¬≠tals, fets que supo¬≠sa¬≠rien uns quants cen¬≠te¬≠nars de mili¬≠ons m√©s d‚Äôingres¬≠sos. Pre¬≠ci¬≠sa¬≠ment la set¬≠mana vinent el Par¬≠la¬≠ment ha d‚Äôapro¬≠var la llei que des¬≠plega el nou impost sobre l‚Äôemissi√≥ de di√≤xid de car¬≠boni dels vehi¬≠cles, que el govern ja va anun¬≠ciar que vol comen√ßar a recap¬≠tar el pro¬≠per novem¬≠bre, amb efec¬≠tes retro¬≠ac¬≠tius des de l‚Äô1 de gener del 2020.

Fa unes set¬≠ma¬≠nes, el n√ļmero 2 del depar¬≠ta¬≠ment, Albert Cas¬≠te¬≠lla¬≠nos, va anun¬≠ciar davant del Cer¬≠cle d‚ÄôInfra¬≠es¬≠truc¬≠tu¬≠res que el pres¬≠su¬≠post del 2020 ‚Äúmar¬≠car√† l‚Äôinici de la recu¬≠pe¬≠raci√≥ de la inversi√≥ p√ļblica‚ÄĚ del govern a Cata¬≠lu¬≠nya, que ha que¬≠dat en m√≠nims durant l‚Äô√ļltima d√®cada. Cas¬≠te¬≠lla¬≠nos va pro¬≠po¬≠sar recu¬≠pe¬≠rar un pla plu¬≠ri¬≠a¬≠nual i una pol√≠tica fis¬≠cal ‚Äúm√©s ama¬≠ble‚ÄĚ amb les inver¬≠si¬≠ons p√ļbli¬≠ques.

LA XIFRA
2.510 milions més de despesa social que el 2017 (i 795 més que la del 2019) té la proposta de comptes que fa el govern.
Economia vol avaluar el cicle pressupostari

La secret√†ria d‚ÄôEconomia del govern, Nat√†lia Mas Guix, va apostar ahir davant la comissi√≥ d‚ÄôEconomia perqu√® l‚Äôavaluaci√≥ d‚Äôobjectius s‚Äôincorpori com a pr√†ctica sistem√†tica i peri√≤dica en el cicle pressupostari, tant per transpar√®ncia com per obtenir un coneixement ‚Äúrigor√≥s‚ÄĚ del funcionament de les actuacions p√ļbliques, que ‚Äúfaciliti‚ÄĚ la presa de decisions i l‚Äôassignaci√≥ de recursos. Per fer-ho, el govern ja ha instaurat un fons de 180.000 euros i vol introduir partides a cada departament en els comptes del 2020. Mas, que va instar el Parlament a introduir mesures similars, ho va justificar per l‚Äôaugment de la despesa previst arreu pels reptes clim√†tics i demogr√†fics, combinat amb la limitaci√≥ i rigidesa de les regles fiscals. La secret√†ria va recordar que per primer cop ara es vincularan programes pressupostaris a l‚ÄôAgenda 2030, fet que ‚Äúajudar√† a posar les llums llargues‚ÄĚ, i es va mostrar a favor de ‚Äúmodular‚ÄĚ la regla de la despesa per diferenciar entre la corrent i la inversi√≥. ‚ÄúSorpr√®n que no estigui tipificat‚ÄĚ, conclo√Įa.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (21-11-2019)

1.045 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: