EL QUE MÉS EMPIPA ALS ESPANYOLS ÉS EL FET DIFERENCIAL DE LA LLENGUA

El català mata.
Per la socialista Eva Granados el debat al Senat és viu si es fa en castellà.
(JOAN VALL CLARA )
Ras i curt. No hi donin més vol­tes. Per més acords que pren­guin no sé qui­nes tau­les, per més volun­tat de blin­dat­ges que pro­cla­min, per més ini­ci­a­ti­ves que pre­sen­tin a instàncies que saben impos­si­bles, el pri­mer que mor­ti­fica als espa­nyols del fet dife­ren­cial és la llen­gua, i és el pri­mer que estan dis­po­sats a dei­xar als peus dels cavalls alguns cata­lans uni­o­nis­tes

Així ens va! Després de la para­fernàlia que varen expli­car-nos, com un fruit saborós del diàleg i de la taula, que hi hau­ria ini­ci­a­ti­ves per a la pro­tecció i el foment del català, tor­nem a la rea­li­tat. Res de res. Caca de la vaca altre cop. Tam­poc hi haurà català al Senat. Dife­ren­cial i espec­ta­cu­lar aquesta vegada el rao­na­ment de la sena­dora soci­a­lista Eva Gra­na­dos, encara que el rau-rau de la sedició i del sí és sí i tot el con­trari li ha permès pas­sar dis­cre­ta­ment. Gra­na­dos està a l’altura d’aquell famós Suárez de l’inici de la tran­sició per a qui el català per a algu­nes coses, sí, però com a llen­gua de ciència no l’hi veia; i a l’altura de la ten­nista Paula Badosa, que no sap si el català compta com a llen­gua que parla.

Gra­na­dos ja no deses­tima deba­tre en català al Senat pel cost de la tra­ducció. Ho fa perquè el català, com el gallec i l’euskera, maten. Maten el debat, que, en canvi, en cas­tellà és viu. I segons ella es neces­sita que sigui viu, el debat. El català al Senat mata­ria, segons la sena­dora, la imme­di­a­tesa del par­la­men­ta­risme. Llamp me mati, que n’hi ha per matar-la!, diria l’àvia Neus.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (21-xi-2022)

43 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: